Make your own free website on Tripod.com

EaI tukarama maharajaaMcaI gaaqaa

 

samacarNa dRiYT ivaTovarI saaijarI . toqao maaJaI hrI vaR,i<a rahao..1..

AaiNak na lagao maaiyak pdaqa- . toqao maaJao Aat- nakao dovaa..QaR ..

ba`mhaidk pdo du:KacaI iSaraNaI . toqao duiEca<a JaNaI jaDao dosaI..3..

tuka mhNao %yaacao kLlao Aamha vama- . jao jao kma-Qama- naaSavaMt..4..

 

nayao jarI tuja maQaur ]<ar . idQalaa sausvar naahI dovao..1..

naahI tyaaivaNa Baukolaa ivaz\zla . yao[-la tOsaa baaola ramakRYNa..QaR..

dovaapaSaI maagao AavaDIcaI Bai> . ivaEvaasaoMSaI p`Iit BaavabaLo..3..

tuka mhNao manaa saaMgatao ivacaar . Qaravaa inaQaa-r idsaoMidsa..4..

 

saavaQa Jaalaao saavaQa Jaalaao . hrIcyaa Aalaao jaagarNaa..1..

jaoqao vaOYNavaaMcao Baar . jayajayakar gaja-tsao.. QaR..

pLaoinayaa gaolaI Jaaop. haoto pap AaD to..3..

tuka mhNao tyaa zayaa. vaaola Cayaa kRpocaI..4..

 

Aapuilayaa ihta jaao Asao jaagata. Qanya maataipta tyaaicayaa..1..

kuLI knyaapu~a haotI jao saai<vak. tyaacaa hrIK vaaTo dovaa..QaR..

gaIta Baagavat kirtI EavaNa. AKMD icaMtna ivazaobaacao..3..

tuka mhNao maja GaDao %yaaMcaI saovaa. trI maaJyaa dOvaa par naahI..4..

 

AMtrIcaI Gaotao gaaoDI. paho jaaoDI BaavaacaI..1..

dova saaoyara dova saaoyara. dova saaoyara dInaacaa..QaR..

Aapulyaaca vaOBavao . SaRMgaaravao inama-Lo..3..

tuka mhNao jaovaI savao. p`oma Vavao p`ItIcao..4..

 

pavalao pavalao tuJao Aamha sava-. dujaa nakao Baava hao} do}..1..

jaoqao jaoqao doKo tuJaIca pa]lao. i~aBauvana saMcalao ivaz\zlaa gaa..QaR..

BaodaBaodmato Ba`maacao saMvaad. Aamha nakao vaad %yaaMSaI do}..3..

tuka mhNao ANau tujaivaNa naahI.naBaahUina pahI vaaZ Aaho..4..

 

sauKo AaoLMba davaI gaaoha. maaJao du:K naoNaa paha..1..

AavaDIcaa maairlaa vaoDa. haoya haoya kOsaa mhNao BaIDa..QaR..

AKMD maja paoTacaI vyaqaa. dUQa Baat saaKr tUp pqqaa..3..

dao p`hra maja lahrI yaotI. Sauw naahI pDo saup<aI..4..

naIja nayao KalaI GaalaI fulao. javaLI na saahtI maulao..5..

AMgaI caMdna laaivato BaaLI. sada SaUL maaJao kpaLI..6..

inapT maja na caalao Anna. payalaI gahU saaMjaa tIna..7..

gaolao vaarI tumhI AaiNalaI saaKr.saat gaolaI saaDodha Saor..8..

haD gaLaoina Aalao maaMsa. maaJao du:K tumha naoNavao kOsao..9..

tuka mhNao ijata gaaZva kolaa. maoilayaavarI narka gaolaa..10..

 

puZo gaolao %yaaMcaa SaaoQaIt maaga-. calaa jaa} maaga Gaot AamhI..1..

vaMdU carNarja saovaU ]YTavaLI. pUva-kmaa- haoLI k$inayaa..QaR..

AmaUp ho gaazI baaMQaU BaaMDvala. Anaaqaa ivaz\zla Aamha jaaogaa..3..

AvaGao haotI laaBa eka yaa icatMnao. naamasaMkIt-nao gaaoivaMdacyaa..4..

janmamarNaacyaa KuMTtIla Kopa. hao[-la ha saaopa isaw pMqa..5..

tuka mhNao GaalaU jaIvapNaa icara. jaa} %yaa maahora inajaaicayaa..6..

 

jaoivalao to saMt maagao ]YTavaLI. AvaGyaa p~aavaLI k$ina JaaDa..1..

saaovaLyaa AaovaLyaa raihlaao inaraLa. pasaUina sakLa AvaGyaa durI..QaR..

pro prto maja na lagao saaMgaavao. ho tao baro dovao iSakivalao..3..

dusar\yaato AamhI naahI AatLt. jaaNaaoina saMkot ]Baa Asao..4..

yaoqao kahI kaoNaI na QaravaI SaMka. maja caaD eka BaaojanaacaI..5..

laacaavalaa tuka maairtsao JaD. purivalao kaoD naarayaNao..6..

 

dovaacyaa p`saado kra ro Baaojana. vhala kaoNa kaoNa AiQakarI to..1..

ba`mhaidkaMisa ho dula-Ba ]icCYT. naka maanaU vaIT ba`mhrsaI..QaR..

AvaiGayaaMpurto vaaosaMDlao pa~a. AiQakar sava-~a Aaho yaoqao..3..

[cCadanaI yaoqao vaaoLlaa samaqa-.AvaGaoica Aat- purivatao..4..

saro yaoqao eosao naahI kda kaLI. puZtIvaaTo kvaLI Gyaavao eosao..5..

tuka mhNao pak laxaumaIcyaa hato. kamaarI saaMgato ina$pma..6..

 

AvagauNaaMcao hatI. Aaho AvaGaIca fjaItI..1..

naahI pa~aasavao caaD. p`maaNa to ifko gaaoD..QaR..

ivaYa %yaaMbaa vaaTI. BarlaI laa} nayao haoTI..3..

tuka mhNao Baava. Sauw bara saaoMga vaava..4..

 

hrIcyaa jaagarNaa. jaata kaM ro nayao manaa..1..

kaozo pahasaIla tuTI. AayauYya vaoMcaMo fukasaazI..QaR..

jyaaMcaI tuja gauMtI. to tao maaokilatI AMtI..3..

tuka mhNao bara. laaBa kaya tao ivacaara..4..

 

Qamaa-caI tUM maUit-. pap puNya tuJao hatI..1..

maja saaoDvaI datara. kmaa-pasaUina dustra..QaR..

kirsaI AMgaIkar. trI kaya maaJaa Baar..3..

ijavaIcyaa jaIvanaa. tuka mhNao naarayaNaa..4..

 

sauMdr to Qyaana ]Bao ivaTovarI. kr kTavarI zovaUinayaa..1..

tuLsaIhar gaLa kasao pItaMbar. AavaDo inarMtr hoica Qyaana..QaR..

makrkuMDlao tLptI EavaNaI. kMzI kaOstuBamaiNa ivaraijat.. 3..

tuka mhNao maaJao hoica sava- sauK. pahIna EaImauK AavaDInao..4..

 

sada maaJao DaoLa jaDao tuJao maUtI-. rKumaa[-cyaa ptI saaoyairyaa..1..

gaaoD tuJao $p gaaoD tuJao naama. do[- maja p`oma sava-kaL..QaR..

ivazao maa]ilayao haica var do[-. saMcaraoina rahI hRdyaamaajaI..3..

tuka mhNao kahI na maagao AaNaIk. tuJao payaI sauK sava- Aaho..4..

 

rajasa saukumaar madnaacaa putLa. rivaSaiSakLa laaopilayaa..1..

ksturImaLvaT caMdnaacaI ]TI. $Lo maaL kMzI vaOjayaMtI..QaR..

maukuT kuMDlao EaImauK SaaoBalao. sauKacao Aaoitlao sakLhI..3..

kasao saaonasaLa paMGaro paTaoLa. GananaIL saavaLa baa[yaaMnaao..4..

sakLhI tumhI vha gao ekIsavaa. tuka mhNao jaIvaa QaIr naahI..5..

 

kr kTavarI tuLSaIcyaa maaLa. eosao $p DaoLa davaI hrI..1..

zoivalao carNa daonhI ivaTovarI. eosao $p hrI davaI DaoLa..QaR..

kTI pItaMbar kasa imarvalaI. daKvaI vaihlaI eosaI maUtI-..3..

ga$DparavarI ]Baa raihlaasaI. Aazvao maanasaI toica $p..4..

Jauraoina paMJara hao} paho Aata. yao[- pMZrInaaqaa BaoTavayaa..5..

tuka mhNao maaJaI purvaavaI Aasa. ivanaMtI ]dasa k$ nayao..6..

 

ga$Dacao vaairko kasao pItaMbar.saavaLo manaaohr kO doKona..1..

barivayaa barvaMTa GanamaoGa saavaLa.vaOjayaMtImaaLa gaLa SaaoBao..QaR..

maukuT maaqaa kaoTI saUyaa-caa JallaaL.kaOstuBa inama-L SaaoBao kMzI.3..

AaotIva EaImauK sauKacao sakL.vaamaaMgaI vaolhaL rKumaadovaI..4..

]wva Ak`Ur ]Bao daohIkDo. vaiNa-tI pvaaDo sanakaidk..5..

tuka mhNao navho AaiNaka saairKa.taoica maaJaa saKa paMDurMga..6..

 

ba`mhaidk jayaa laaBaaisa zoMgaNao. baiLyao AamhI Balao SarNaagat..1..

kamanaocyaa %yaagao Bajanaacaa laaBa.Jaalaa pd\manaaBa saovaa?NaI..QaR..

kamaQaonaUicayaa xaIra par naahI. [cCoicayao vaahI va$Yaavao..3..

baOsailayao zayaI laagalao Barto. i~apuTIvarto BaodI eosao..4..

harI naahI Aamha ivaYNaudasaa jagaI. naarayaNa AMgaI ivasaavalaa..5..

tuka mhNao bahu laazo ho Baaojana. naahI irta kaoNa rhat rahao..6..

 

dujao KMDo trI.]rlaa tao AvaGaa hrI.

AapNaa baahorI. na lagao zava QauMDavaa..1..

[tulao jaaNaavayaa jaaNaa. kaoD trI manao manaa.

parQaIcyaa KuNaa. jaaNatoNaoica saaQaavyaa..QaR..

doh AaQaI kaya Kra. dohsaMbaMQapsaara.

baujagaavaNao caaora. rxaNasao Baasato..3..

tuka krI jaagaa. nakao vaasapU vaa]gaa.

AahosaI tU AMgaa. AMgaI DaoLo ]GaDI..4..

 

ivaYNaumaya jaga vaOYNavaaMcaa Qama-. BaodaBaodBa`ma AmaMgaL..1..

Aa[ka jaI tumhI Ba> Baagavat. krala to iht sa%ya kra..QaR..

kaoNaahI jaIvaacaa na GaDavaa ma%sar. vama- savao-Svar pUjanaacao..3..

tuka mhNao eka dohacao Avayava. sauK du:K jaIva Baaoga pavao..4..

 

AamhI trI Aasa. Jaalaao Takaoina ]dasa..1..

Aata kaoNa Baya QarI. puZo marNaacao hrI..QaR..

Balato zayaI pDao. doh turMgaI ha caZao..3..

tumacao tumhaMpaSaI. AamhI Aahao jaOsaI tOsaI..4..

gaolao maanaamaana. sauKdu:Kacao KMDna..5..

tuka mhNao ica<aI. naahI vaagavaIt KMtI..6..

 

inaMdI kaoNaI maarI. vaMdI kaoNaI pUjaa krI..1..

maja hohI naahI tohI naahI. vaogaLa daohIpasaUina..QaR..

dohBaaoga Baaogao GaDo. jao jao jaaoDo to baro..3..

AvaGao pavao naarayaNaI. janaad-naI tukyaacao..4..

 

jana ivajana Jaalao Aamha. ivaz\zlanaamaa p`maaNa..1..

paho itkDo baap maaya. ivaz\zla Aaho rKumaa[-..QaR..

vana p+Na ekBaava. AvaGaa zava sartaa Jaalaa..3..

zava naahI sauKdu:Ka. naacao tuka kaOtuko..4..

 

ihra zoivata eorNaI. vaacao maairta jaao GaNaI..1..

taoica maaola pavao Kra. krNaIcaa haoya caura..QaR..

maaohra taoica AMgao. saUt na jaLo jyaacao saMgao..3..

tuka mhNao taoica saMt saaosaI jagaacao AaGaat..4..

 

AailaMgana GaDo. maaoxa saayaujyata jaaoDo..1..

eosaa saMtaMcaa maihmaa. JaalaI baaolaayaacaI saImaa..QaR..

tIqao- pva-kaL. AvaGaI payaapo sakL..3..

tuka mhNao dovaa. %yaaMcaI kolaI pavao saovaa..4..

 

maaiJayaa maIpNaa. Jaalaa yaavarI ]gaaNaa..1..

BaaogaI %yaagaI paMDurMga. %yaanao vasaivalao AMga..QaR..

TaiLlao inaima<a. far qaaoDo Gaat iht..3..

yaavao kamaavarI. tuka mhNao naahI ]rI..4..

 

sakL icaMtamaNaI SarIr. jarI jaaya AMhkar samaUL AaSaa.

inaMda ihMsaa naahI kpT dohbauiw. inama-L sfiTk jaOsaa..1..

maaoxaacao tIqa- na lagao vaaraNasaI. yaotI tyaapasaI AvaGaI janao.

tIqaa-saI tIqa- Jaalaa taoica ek. maaoxa toNao dSa-nao..QaR..

mana Sauw tyaa kaya kirtI maaLa. maMiDt sakLa BaUYaNaasaI.

hrIcyaa gauNao gaja-tatI sada. AanaMd tyaa maanasaI..3..

tna mana Qana idlao pu$Yaao<amaa. AaSaa naahI kvaNaacaI.

tuka mhNao tao pirsaahUina AagaLa. kaya maihmaa vaNaU- %yaacaI..4..

 

Aaho to sakL kRYNaasaI Ap-Na. na kLta mana dujao BaavaI..1..

mhNa}ina pazI laagatIla BaUto. yaotI igavasaIt pacajaNao..QaR..

jyaacao %yaa vaMcalao Aazva na haota. dMD yaa inaima<aakarNao ha..3..

tuka mhNao kaLo caoipyaolaa gaLa. maI maI vaoLaovaoLa krItsao..4..

 

maharasaI iSavao. kaopo ba`amhNa tao navho..1..

tyaa p`ayaiSca%a kahI. doh%yaaga kirta naahI.._aR..

naataLo caaDaML. %yaacaa AMtrI ivaTaL..3..

jyaacaa saMga ica%tI. tuka mhNao tao to yaatI..4..

 

tolaNaISaI $salaa vaoDa. ragao kaorDao Katao iBaDa..1..

Aapulao iht AapNa pahI. saMkaoca tao na QarI kahI..QaR..

naaiDlao laaoka Taiklaa gaaohao. baaoiDlao Daoko saaMiDlaa maaohao..3..

SaojaarNaIcyaa gaolaI ragao. kutr\yaanaI Gar Bairlao maagao..4..

ipsaaragao Baaijalao Gar. naagavalaI to naoNao far..5..

tuka mhNao vaacyaa ragao. foiDlao saavalao doiKlao jagao..6..

 

maja dasa krI %yaaMcaa. saMtdasaacyaa dasaacaa..1..

maga haot klpvarI. sauKo gaBa-vaasa hrI..QaR..

naIcavaR<aIkama. prI mauKo tuJao naama..3..

tuka mhNao saovao. maaJao saMklp vaocaavao..4..

 

sada tLmaL. ica<aaicayao hLhL..1..

%yaacao dS-na na vhavao. Sava Asata tao ijavao..QaR..

kuSabdacaI GaaNaI. AmaMgaLivalaI vaaNaI..3..

noaNao Sabdpr. tuka mhNao pr]pkar..4..

 

jayaa naahI naoma ekadSaIva`t. jaaNaavao to p`ot sava- laaokI..1..

%yaacao vaya ina%ya kaL laoKItaho. ragao dat Kaya krkra..QaR..

jayaaicayao vdarI tuLSaIvaRMdavana. naahI to smaSaanagaRh jaaNaa..3..

jayao kuLI naahI ekhI vaOOYNava. %yaacaa bauDo BavanadItafa..4..

ivazaobaacao naama nauccaarI jao taoMD. p`%yaxa to kuMD cama-kacao..5..

tuka mhNao %yaacao kaYT hatpaya. kIt-naa nava jaaya hrIicayaa..6..

 

AamhI sadOva sauDko. javaLI yaota caaor Qaako.

jaa} puZo iBako.kutrI Gar raiKtI..1..

naaMdNauk eosaI saaMgaa. naahI trI vaayaa Baagaa.

qaaorpNa AMgaa. trI eosao AaNaavao..QaR..

Axa[- saacaar. kolao saayaasaanaI Gar.

erMDasaI har. dujaa Baar na saahtI..3..

Qana kNa GaraoGarI. paoT Baro iBakovarI.

jatna tI krI. kaoNa gauro vaasaro..4..

 

praivayaa naarI maa]laIsamaana. maainailayaa Qana kaya vaocao..1..

na kirta prinaMda prd`vya AiBalaasa.kaya tumacao yaasa vaocao saaMgaa..2..

baOsailayao zayaI mhNata ramarama. kaya haoya Eama eosao saaMgaa..3..

saMtacao vacanaI maainata ivaEvaasa. kaya tumacao yaasa vaocao saaMgaa..4..

Kro baaolata kaoNa laagatI saayaasa. kaya vaocao yaasa eosao saaMgaa..5..

tuka mhNao dova jaaoDo yaacasaazI. AaiNak to AaTI na lagao kahI..6..

 

SauwbaIjaapaoTI. fLo rsaaL gaaomaTI..1..

mauKI AmaRtacaI vaaNaI. doh dovaacao karNaI..QaR..

savaaM-Mga inama-L. ica<a jaOsao gaMgaajaL..3..

tuka mhNao jaatI. tap dSa-nao ivaEaaMtI..4..

 

ica<a samaaQaana. trI ivaYa vaaTo saaonao..1..

bahU KaoTa AitSaya. jaaNaa Balao saaMgaao kaya..QaR..

manaacyaa tLmaLo. caMdnaohI AMga paoLo..3..

tuka mhNao dujaa. ]pcaar pIDa pUjaa..4..

 

pirmaL mhNaUna caaoLU nayao fUla. Ka} nayao maUla AavaDto..1..

maaoityaacao paNaI caaKU nayao svaad. yaM~a BaodUina naad pahU nayao..2..

kma-fL mhNaaoina [cCU nayao kama. tuka mhNao vama- davaU laaoka..3..

 

maayaa toica ba`mh ba`mh toica maayaa. AMga AaiNa Cayaa jayaa prI..1..

taoiDta na tuTo saairta inaraLI. laaoTaMgaNatLI harptI..2..

dujao naahI toqao baL kaoNaasaazI. AaiNak to AaTI ivacaaracaI..3..

tuka mhNao [Mca vaaZo ]McapNao. zoMgaNaI lavaNao jaOsaI tOsaI..4..

 

duja-naaisa krI saaho. taohI laaho dMD ho..1..

iSaMdLIcaa kuMTNaI vaaTa. saMga KaoTa KaoTyaacaa..QaR..

yaor yaora kaMcaNaI BaoTo. AagaI ]zo toqaunaI..3..

tuka mhNao kapU naako. puZo AaiNako iSakivatI..4..

 

vaR<aI BaUima rajya d`vya ]paija-tI. jaaNaa %yaa inaiEcatI dova naahI..1..

BaaDokrI vaaho pazIvarI Baar. AMtrIcao saar laaBa naahI..QaR..

dovapujaovarI zovauinayaa mana. paYaaNaa paYaaNa pUjaI laaoBao..3..

tuka mhNao fL icaMittI Aadr. laaGava ho caar iSaMdLIcao..4..

 

piva~a saaovaLI. ek tIca BaUmaMDLI..1..

jyaaMcaa AavaDta dova. AKMiDt po`maBaava..QaR..

tIca BaagyavaMto. sartI purtI Qanaiva<ao..3..

tuka mhNao dovaa. %yaaMcaI kolaI pavao saovaa..4..

 

AaSaabaw jana. kaya jaaNao naarayaNa..1..

krI [Mid`yaaMcaI saovaa. paho AavaDIcaa hovaa,..QaR..

Ba`malao caavaLo. tOsao ]icat na kLo..3..

tuka mhNao ivaYao. Anna naaiSayaolao jaOsao..4..

 

Zokro jaovaNa idsao saacao. naahI trI kacao kMuqaakMuqaI..1..

hohI baaola tohI baaola. kaorDo faola $caIivaNa..QaR..

gavhaicaya haotI prI. fko varI Ka} nayao,..3..

tuka mhNao Asao hatIcao kaMkNa. tyaasaI dp-Na ivalhaLk..4..

 

kravaI to pUjaa manaoica ]<ama. laaOikkacao kama kaya Asao..1..

kLavao tyaasaI kLo AMtrIcao. karNa to saacaoM saaca AMgaI..QaR..

AitSayaaAMtI laaBa ikMvaa Gaat. fL doto ica<a baIjaaeosao..3..

tuka mhNao jaoNao raho samaaQaana. eosao to Bajana par pavaI..4..

 

navho AaraNaUk saMsaara hatI. sava-kaL ica<aI haica QaMda..1..

dovaQama- saaMdI piDlao sakL. ivaYayaI gaaoMQaL gaajatsao..QaR..

ra~aMidvasa na puro kuTuMbaI samaaQaana. dula-Ba dSa-na [-Evaracao..3..

tuka mhNao Aa%mah%yaaro GaatkI. qaaor haoto caukI naarayaNaI..4..

 

smaSaana to BaUmaI p`ot$p jana. saovaaBai>hIna ga`amavaasaI..1..

BartIla paoTo Evaanaaicayao prI.vaist idlaI GarI yamadUta..QaR..

ApUjya ilaMga toqao Aitt naoGao qaara.eosaI vastI caaora kMTkaMcaI..3..

tuka mhNao naahI zavaI tIqa matI.yamaacaI inaiEcatI kuLvaaDI..4..

 

ekadSaI va`t saaomavaar na kirtI.kaoNa %yaaMcaI gatI hao[-la naoNaao..1..

kaya k$ bahu vaaTo tLmaL.AMQaLI sakL baihmau-K..QaR..

hirhrasaI naahI baaoTBarI vaatI.kaoNa %yaaMcaI gatI hao[-la naoNaao..3..

tuka mhNao naahI naarayaNaI p`Iit.kaoNa %yaaMcaI gatI hao[-la naoNaao..4..

 

AahakTa %yaacao kirtI iptr. vaMSaI duracaar pu~a Jaalaa..1..

gaLoica naa gaBa- navhoica kaM vaaMja. maata %yaacaI laajalaaMvaa papI..QaR..

prpIDo prvdarI saavaQaana. saadrica mana ABaagyaacao..3..

na imaLta inaMda caahDI ]pvaasa. saMga`havao daoYa sakLhI..4..

pr]pkar puNya %yaa vaavaDo. ivaYaacao ikDo dugQaI maro..5..

tuka mhNao ivaTaLacaIca tao maUit-. dyaa Xamaa SaaMit naatLo %yaa..6..

 

home