Make your own free website on Tripod.com

 

EaI tukarama maharajaaMcaI gaaqaa

 

jaaohar jaI maayabaap jaaohar.saara saaQaavayaa Aalaao vaosakr..QaR..

maagaIla puZIla kra JaaDa.naahI trI KaoDa GaailatI jaI..2..

fakU naka $jaU JaailayaavaaMcaUna.saaMgaa jaI kaoNa QartI Qanyaa..3..

AajaI maayabaap kra tDamaaoDI.]Va kaoNa GaDI rahonaa hao..4..

tuka mhNao kahI na calao to baaolaI.AKor to saaDI JaaDa dotI..5..

 

yao} Va jaI kahI vaosakrasa.AatUna baahor vaaojaocaa GaaMsa..QaR..

jaao yaavao tao hatica irta naahI.kQaI trI kahI Vavao Gyaavao..2..

tuka mhNao ]Va laavaIna manaora. jo ho daraodaraBaaovatI ifra..3..

 

dotI GaotI prja gaolaI.Gar KalaI kraoinayaa..1..

QaavaiNayaacao na pDo hatI.KadlaI ratI kaLaoKI..QaR..

AvaiGayaaMcao AvaGao naolao.kahI zoivalao naahI maagao..3..

saaoMgao saMpadUina daivalaa Baava.gaolaa AaQaI maava varI haotI..4..

GarakDo pahU nayaosaoica Jaalao.Amaanat kolao idvaaNaaMt..5..

Aata tuka kaoNaa na lagaoica hatI.JaalaI to inaiEcaMtI baaolaao nayao..6..

 

SauksanakaidkI ]BaairlaI baahao.pirixatI laahao idsaa saata..1..

]za]zI krI smarNaacaa Qaavaa.Qarvat dovaa naahI QaIr..QaR..

%vara JaalaI ga$Da Taikyalao maagao.d`aOOpdIcyaa laagao naarayaNao..3..

tuka mhNao krI bahut tatDI.p`omaacaI AavaDI laaoBaa pUr..4..

 

baaoilalao to kahI tumaicayaa ihta.vacana naoNata xamaa kIjao..1..

vaaT davaI tyaa na lagao $saavao.Ait%yaa[- jaIvao naaSa pavao..QaR..

inaMba idlaa raoga tuTayaa AMtrI.paoMBaaiLta varI AaMt caro..3.. 

tuka mhNao iht doKNyaasaI kLo.pDtI AaMQaLo kUpamaajaI..4..

 

maakDo mauzIsaI Qirlao fuTaNao.gauMtlao to naoNao hat toqao..1..

kaya tao tyaacaa laoKavaa Anyaaya.iht naoNao kaya Aapulao to..QaR..

Sauko naiLkoSaI gaaoivayaolao paya.ivasaraoina jaaya pxa daonhI..3..

tuka mhNao ek eosao pSau jaIva.na calao ]pava kahI toqao..4..

 

hrI tU inaYzur inagau-Na.naahI maayaa bahu kizNa.

navho to kirsaI Aana.kvaNao naahI kolao to..QaR..

Gao}ina hirEcaMd`acao vaOBava.rajya GaaoDo Baagya sava-.

pu~a p%naI jaIva. DaoMbaaGarI vaaopivalaI..2..

naLdmayaMtIcaa ivayaaoga.ivaGaiDlaa %yaaMcaa saMga.

eosao jaaNao jaga. puraNaohI baaolatI..3..

rajaa iSabaI cak`vatI-. kRpaLu dyaaLu BaUtI.

tuLivalao AMtI. tuLo maaMsa tyaacao..4..

kNa- iBaDta samarMgaNaI.baaNaI vyaaipyaolaa rNaI.

maagasaI paDaoina.toqao dat tyaacao..5..

baLI sava-svao ]dar.jaoNao ]BaarIlaa kr.

k$ina kahar. tao pataLI Gaatlaa..6..

iEayaaLacyaa GarI. QarNao maMaiDlao maurarI.

maarivalao krI. %yaacao baaL %yaa hatI..7..

tuja Baavao jao BajatI. %yaMacyaa saMsaar ho gait.

zava naahI ro puZtI. tuka mhNao kirsaI to..8..

 

baaL baapa mhNao kaka. tir ka inapraQa pairKa..1..

jaOsaa tOsaa Baava gaaoD. purvaI kaoD iva{la..QaR..

pMca patkaMcyaa kaoDI. naamao jaLta nalagao GaDI..3..

klaI maagao nakao rahao. tuja jamaana AamhI Aahao..4..

krI tujasaI krvatI. AaNaIk naamao Gao} iktI..5..

tuka mhNao kaLa. rIGa naahI inaGatI jvaaLa..6..

 

ica<aI naahI to javaLI Asaaoina kaya. va%sa saaMDI maaya toNao nyaayao..1..

p`ItIcaa tao vaayau gaaoD laagao maat. jarI jaaya ica<a imaLaoinayaa..qaR..

tuka mhNao AvaGao ifko BaavaaivaNa. maIz naahI Anna toNao nyaayao..3..

 

kaya kaSaI kirtI gaMgaa. BaItrI caaMgaa naahI tao..1..

AQaNaI kucar baahor tOsaa. nayao rsaa pakasaI..QaR..

kaya iTLo kirtI maaLa. Baava KLa naahI %yaa..3..

tuka mhNao p`omaaivaNa. AvaGaa SaINa baaolao BauMkao..4..

 

iSaMdLa saalyaacaa naahI ha ivaEvaasa.baa[-la tao %yaasa na ivasaMbao..1..

duYTbauiw caaorI krI inarMtr.tao mhNao [tr laaoka tOsao..QaR..

tuka mhNao jayaa ica<aI jao vaasanaa.tyaacaI Baavanaa tyaaprI..3..

 

Anausaro tao Amar Jaalaa. AMtrlaa saMsaar..1..

na doKtI gaBa-vaasa. kQaI dasa ivaYNaucao..QaR..

ivasaMbaonaa maata baaLa.tOsaa laLa paLavaa..3..

i~aBauvanaI jyaacaI sa<aa. tao rixata Jaailayaa..4..

 

Aata koSaIrajaa hoica ivanavaNaI. mastk carNaI zovaItsao..1..

doh Asaao maaJaa Balaityao zayaI. ica<a tuJyaa payaI Asaao Vavao..QaR..

kaLacao KMDNa GaDavao icaMtna. tnamanaQana ivanmauKta..3..

kfvaatip<a doh AvasaanaI. zovaavaI vaa$ina duirto hI..4..

saavaQa tao maaJaI [Mid`yao sakL. idlaI ek vaoL hak AaQaI..5..

tuka mhNao tU yaa sakLaMcaa jainataa.yaoqao eok\yata sakLaMcaI..6..

 

ica<a to icaMtna klpnaocaI Qaava. jao jao vaaZo hava [Mid`yaaMcaI..1..

hat pava idsao SarIr caalata.naavao Baod sa<aa jaIvaacaI to..QaR.. 

rvaIicayao AMgaI p`kaSa sakLa. vacanao inaraLa Baod idlaa..3..

tuka mhNao maap vacanaacyaa AMgaI. maaOnya kaya rMgaI inavaDavao..4..

 

baaolaaoinayaa kaya davaU. tumhI jaIvau jagaacao..1..

hoica Aata maaJaI saovaa. icaMtna dovaa kirtao..QaR..

ivar>asaI doh tucC. naahI Aasa kaSaacaI..3..

tuka mhNao payaapaSaI. yao[-na eosaI vaasanaa..4..

 

QaakuTyaa mauKI Gaasa GaalaI maata. varI krI sa<aa SahaiNayaa..1..

eosao jaaNapNao piDlao AMtr. vaaZo tao tao qaaor AMtraya..QaR..

daonhI ]Bayata AapNacaI vyaalaI. AavaDIcaI caalaI iBanna iBanna..3..

tuka mhNao AMgaapasaUina inaraLo. inavaiDlao baLo rDto stnaI..4..

 

]pdoSa tao Bala%yaa hatI. Jaalaa ica<aI Qaravaa..1..

nayao jaa} pa~aavarI. kvaTI saar naarLI..QaR..

s~aI pu~a baMdIjana. naarayaNa smarivatI..3..

tuka mhNao r%na saar. pir ]pkar icaMQaIcao..4..

 

dovaacao mhNaaoina dovaI Anaadr. ho maaoZo AaEcaya- vaaTtsao..1..

Aata yaora janaa mhaNaavao to kayaI. jayaa Baar Dao[- saMsaaracaa..QaR..

%yajaUina saMsaar AiBamaana saaza. jaulaUma ha maaoza idsatsao..3..

tuka mhNao AaLsa k$inayaa saaho. baLo kOsao paho vaayaa jaatI..4..

 

saMtacao gauNadaoYa AaiNata yaa manaa. koilayaa ]gaaNaa saukRtacaa..1..

ipLaoinayaa paho puYpacaa pirmaL. icaraoina koLI koL gaaZva tao..QaR..

tuka mhNao gaMgao AgnaIsaI ivaTaL. laavaI tao caaMDaL du:K pavao..3..

 

cauMbaLISaI krI cauMbaLIcaa saMga. AMgaI vasao rMga ik`yaahIna..1..

baIjaaeosao fL davaI pirpakI. pirmaL laaOikkI jaatI eosaa..QaR..

maakDacyaa gaLa r%na kuLaMganaa. saaMDUinayaa saunaa ibadI QauMDI..3..

tuka mhNao eosaa vyaalaI to gaaZva. fijatI to vhavaI Aaho puZo..4..

 

saapDlaa saMdI. maga baiLyaa pDo baMdI..1..

eosaI kaoNaI vaaho vaoL. hatI kaLacyaa sakL..QaR..

data maagao dana. jaaya yaacaka SarNa..3..

tuka mhNao naoNaa. kaya saaMgaao naarayaNaa..4..

 

sap- ivaMcaU idsao. Qana ABaagyaa kaoLsao..1..

Aalaa DaoLyaasaI kvaL. toNao maLlao ]jaL..QaR..

AMgaacao BaaovaMDI. Baaoya JaaDo ifrtI QaaoMDI..3..

tuka mhNao naaD. pap zako ihtaAaD..4..

 

na doKaoina kahI. myaa paihlao sakLhI..1..

Jaalaao AvaiGayaaMprI. maI ho maaJao zolao dUrI..QaR..

na Gaota Gaotlao. hat paya ]saMitlao..3..

Kadlao na Kata. rsanaa rsa JaalaI Gaota..4..

na baalaoina baaolao. kolao p`gaT Jaaiklao..5..

naa[iklao kanaI. tuka mhNao Aalao manaI..6..

 

SarNaagat Jaalaao. toNao maIpNaa mauklaao..1..

Aata idlyaacaIca vaaT. pahao naahI KTpT..QaR..

nalagao ]icat. kahI pahavao saMicat..3..

tuka mhNao saovaa. maanao tOsaI k$ dovaa....

 

kaKo kDasana AaD pDo. KDbaD KDbaD husaklao..1..

dad kra dad kra. fijatKaora laaja naahI..2..

AvaGaa Jaalaa ramarama. kaoNaI kma- Aacaronaa..3..

hirdasaacyaa piDtI payaa. mhNatI tyaa naagavaavao..4..

daohI zayaI fijat Jaalao. parNao kolao AvakLa..5..

tuka mhNao naaSa kolaa. ivaTMibalaa vaoSa jaoNao..6..

 

kuTMubaacaa kolaa %yaaga. naahI raga java gaolaa..1..

Bajana to AaoMgaLvaaNao. narka jaaNao caukonaa..QaR..

AxaracaI kolaI AaTI. jarI paoTI saMtinaMda..3..

tuka mhNao maagao paya. tyaa jaaya sqaLasaI..4..

 

taritma vair taoMDaca purto. AMtra ho yaoto AMtrIcao..1..

eosaI kaya barI idsao zkazkI.idsato laaOikkI sa%yaa eosao..QaR..

Baaojanaat Vavao ivaYa kalavaUina. maaoh caaLvaNaI maaravayaa..3..

tuka mhNao maOMd doKao naodI kuDo.Aadracao puZo saaoMga davaI..4..

 

ba`mhinaYz kaDI. jarI jaIvaa naavao maaoDI..1..

tyaa GaDlaI gau$h%yaa. gaolaa ]pdoSa tao imaqyaa..QaR..

saaMigatlao kanaI. $p Aaplao vaaKaNaI..3..

BaUtaMcyaa ma%saro. ba`mh&ana naolao caaoro..4..

iSaklyaa saaMgao gaaoYTI. Baod k`aoQa vaaho paoTI..5..

inaMda stutI stvanaI. tuka mhNao vaocaI vaaNaI..6..

 

[hlaaokIcaa ha doh. dova [icCtatI paho..1..

Qanya AamhI janmaa Aalaao. dasa ivazaobaacao Jaalaao..QaR..

AayauYyaacyaa saaQanao. saiccadanaMd pdvaI GaoNao..3..

tuka mhNao pavaTNaI. k$ svagaa-caI inaSaaNaI..4..

 

pMiDt vaacak jarI Jaalaa purta.trI kRYNakqaa eoko Baavao.

xaIr tupa saaKro Jaailayaa BaoTI.tOsaI pDo imazI gaaoDpNao..1..

jaaNaaoinayaa laaBa Gao[- ha pdrI.gaaoD gaaoDavarI saovaI baapa.

jaaiNavaocao maUL ]pDaoina KaoD.jarI tuja caaD Aaho tuJaI..QaR..

naanaa pitmaL d`vya ]pcaar.AMgaI ]TI saar caMdnaacaI.

jaoivailayaaivaNa SaUnya to SaRMgaar.tOsaI gaaoDI hirkqaoivaNa..3..

jyaakarNao vaodEaRit hI puraNao.toica ivaz\zla naaNao itYzo kqao.

tuka mhNao yaor dgaDacaI povao.KLKLIcao AvaGao maUL toqao..4..

 

AaiNakaMcyaa kaiptI maanaa. inaYzurpNaa par naahI..1..

kirtI baoto ]saNavaarI. yamapurI Baaogaavayaa..QaR..

saoMdracao dOvat kolao. navasa baaolao tyaasaI..3..

tuka mhNao naacatI paoro.KaoiDta yaoro AMga du:Koo..4..

 

gaMQava- Aigna saaoma BaaoigatI kumaarI.kaozo caracarI %yaaga kolaa..1..

gaaya~aI svamauKo Baixatsao maL.imaLalyaa AaohaoL gaMgaa AaoGa..2..

kagaaicayao ivaYzo janma ipMpLasaI.paMDvakuLasaI pahta daoYa..3..

SakuMtlaa saUt kNa- SaRMgaI vyaasa.yaaMcyaa naamao naaSa patkasaI..4..

gaiNaka AjaamaoL kubjaa tao ivadur.paha pa ivacaar ipMgaLocaa..5..

vaalha ivaEvaaima~a vaisaYz naard.yaaMcao pUva- Sauw kaya Aaho..6..

na vhavaI tI kmao- JaalaI narnaarI.Anautapo hrI smarta mau>..7..

tuka mhNao pUva- naazvaI EaIhrI.maUL jaao ]ccaarI nark %yaasaI..8..

 

saaoinayaacao taT xaIrInao Bairlao.Baxaavayaa idlao EvaanaalaagaI..1..

mau>afLhar KrasaI Gaatlaa.ksturI saUkralaa caaojaivalaI..2..

vaodprayaNa baiQara saaMgao &ana.tyaacaI to KUNa kaya jaaNao..3..

tuka mhNao jyaacao taoica ek jaaNao.Ba>Icao maihmaana saaQau jaaNao..4..

 

eosaa ha laaOikk kda raKvaonaa.pittpavanaa dovarayaa..QaR..

saMsaar kirta mhNatI ha daoYaI.Taikta AaLsaI paoTpaosaa..2..

Aacar kirta mhNatI ha psaara.na kirta nara inaMidtatI..3..

saMtsaMga kirta mhNatI ha ]pdoSaI.yaora ABaagyaasaI &ana naahI..4..

Qana naahI %yaasaI zayaIcaa krMTa. samaqaa-isa taza kirtatI..5..

bahu baaolaao jaata mhNatI ha vaacaaL.na baaolata sakL mhNatI gavaI-..6..

BaoiTisa navajaata mhNatI ha inaYzUr.yaota jaata Gar bauDivalao..7..

lagna k$ jaata mhNatI ha maatlaa.na kirta Jaalaa napuMsak..8..

inapui~aka mhNatI pha hao caaMDaL.patkacao maUL paorvaDa..9..

laaok jaOsaa Aaok Qirta Qarvaonaa.ABa>a ijaronaa saMtsaMga..10..

tuka mhNao Aata Aa[ka vacana.%yajaUinayaa jana Bai> kra..11..

 

Qama- rxaavayaasaazI. krNao AaTI AamhasaI..1..

vaacaa baaolaao vaodnaIit. k$ saMtI kolao to..QaR..

na baaNata isqatI AMgaI. kma- %yaagaI laMD tao..3..

tuka mhNao AQama %yaasaI. Bai> dUYaI hrIcaI..4..

 

cavada Bauvanao jayaaicayao paoTI.taoica AamhI kMzI saazivalaa..1..

kaya ek ]Nao Aamauicayao GarI.vaaoLMgatI vdarI iriwisaiw..QaR..

Asaur jayaanao Gaatlao taoDrI.AamhasaI tao jaaoDI kr daonhI..3..

$p roKa naahI jayaasaI Aakar.AamhI tao saakar Bai> kolaa..4..

AnaMt ba`mhaMDo jayaaicayao AMgaI.samaana tao mauMgaI AamhasaazI..5..

tuka mhNao AamhI dovaahUina baLI.Jaalaao ho inaraLI zovaUina AaSaa..6..

 

kolaa maatIcaa pSauptI. pir maatIsaI kaya mahtI.

iSavapUjaa iSavaasaI pavao. maatI maatImaajaI saamaavao..1..

tOsao pUijatI Aamha saMt. pUjaa Gaotao BagavaMt.

AamhI ikMkr saMtaMcao dasa. saMt pdvaI nakao AamhaMsa..QaR..

kolaa paYaaNaacaa ivaYNau. pir paYaaNa navho ivaYNau.

ivaYNupUjaa ivaYNauisa Apo-. paYaaNa raho paYaaNa$po..3..

kolaI kaMSaacaI jagadMbaa. pir kaMsao navho AMbaa.

pUjaa AMbaocaI AMbaolaa GaoNao. kaMsao raho kaMsaopNao..4..

ba`mhanaMd pUNaa-maajaI. tuka mhNao kolaI kaMjaI.

jyaacaI pUjaa toNaoica GaoNao. Aamha paYaaNa$p rahNao..5..

 

to maaJao saaoyaro sajjana saaMgaatI. paya AazivatI ivazaobaacao..1..

yaora maana ivaQaI paLNaapurto. dovaacaI tI BaUto mhNaaoinayaa..QaR..

sava-Baavao Jaalaao vaOYNavaaMcaa dasa. krIna %yaaMcaI Aasa ]icCYTacaI..3..

tuka mhNao jaOsao AavaDtI hirdasa. tOsaI naahI Aasa AaiNakaMcaI..4..

 

dyaa itcao naava BaUtaMcao paLNa. AaNaIk inad-LNa kTkaMcao..1..

Qama-naItIcaa ha eokavaa vaovhar. inavaiDlao saar Asaar to..QaR..

pap %yaacao naav na ivacaairta naIt. Balatica ]nma<a krI sada..3..

tuka mhNao Qama--- rxaavayaasaazI. dovaasahI AaTI janma GaoNao..4..

 

kravao gaaomaTo. baaLa maato to ]maTo..1..

Aapuilayaa jaIvaahunaI. Asao vaalho to jananaI..QaR..

ivayaaoga tao itsa. %yaacyaa ]pcaaro ivaYa..3..

tuka mhNao paya. DaoLa sauKavao %yaa nyaayao..4..

 

knyaa saasaur\yaasaI jaayao. maagao prtaoina paho..1..

tOsao Jaalao maaJyaa ijavaa. kovhaM BaoTsaI koSavaa..QaR..

caukilayaa maaya. baaL hu$ hu$ paho..3..

jaIvanaavaogaLI maasaaoLI. tOsaa tuka tLmaLI..4..

 

hatI haona daivait baoNaa. kirtI laokIMcaI QaarNaa..1..

eosao Qama- Jaalao klaI. puNya rMk pap baLI..QaR..

saaMiDlao Aacaar . ivdja caahaD Jaalao caaor..3..

iTLo lapivatI patDI. laotI ivajaar katDI..4..

baOsaaoinayaa t>a . AnyaaoivaNa ipiDtI laaoka..5..

maudbaK ilaihNao . tola tup saabaNa koNao..6..

naIcaacao caakr . caukilayaa KatI maar..7..

rajaa p`jaa pIDI . xao~aI duiEcatasaI taoDI..8..

vaOSya SaUd`aidk . ho tao sahja naIca laaok..9..

AvaGao baa*ya rMga . AaMt ihrvao varI saaoMga..10..

tuka mhNao dovaa . kaya inad`a kolaI Qaavaa..11..

 

saaLMkRt knyaadana . pRqvaIdanaacyaa samaana..1..

pir to na kLo yaa maUZa . yao[-la kLao Baaoga puZa..QaR..

Aacarta kma- . Baro paoT raho Qama- ..3..

sa%yaa dova saaho . eosao k$inayaa paho ..4..

Anna maana Qana . ho tao p`arbQaaAaQaIna ..5..

tuka mhNao saaosao . sauK Aata puZo naasao ..6..

 

idvaT\yaa vaaV laavaUina KaNao. k$ina maMDNa idlaI hatI..1..

navara nao[-la navarI Gara. pUjana vara paVacao ..2..

gaaOrivalaI ivaihNa vyaahI. GaiDlao kahI zovaU naka..3..

k$ Vavao vhavao baro . zayaIcao ka ro na kLoica..4..

var\haiDyaacao laagao pazI. jaOsaI ]zI kaMtolaI..5..

tuka mhNao jaaoiDlaa qauMka. puZo narka saamaga`I..6..

 

ba`mhh%yaa maairlyaa gaa[-. AaNaIk kahI pap kolao..1..

eoka jaoNao ivaiklaI knyaa. pvaaDo %yaa sauNyaacao ..QaR..

narmaaMsa KadlaI BaaDI . haka haDI mhNaaoina ..3..

AvaGao pap kolao toNao . jaoNao saaonao AiBaLaisalao..4..

]ccairta maja to pap. ijavho kap sauTtsao ..5..

tuka mhNao kaoranna raMD. baoTa BaaMD maagaonaa kaM..6..

 

yaacaa kaoNaI krI pxa. taohI %yaaSaI samatulya..1..

fukasaazI pavao du:Kacaa ivaBaaga. pUva-jaaSaI laaga inaryadMDI..QaR..

eoko rajaa na krI dMD. jarI yaa laMD duYTasaI..3..

tuka mhNao %yaacao Anna. maVpanaacao samaana..4..

 

kpT kahI ek . naoNao Baulavaavayaacao laaok..1..

tumacao kirtao kIt-na. gaatao ]<ama to gauNa..QaR..

da} naoNao jaDIbauTI. cama%kar ]za]zI..3..

naahI iSaYyaSaaKa. saaMgaao Ayaaicat laaoka..4..

navho mazpit . naahI caahuraMcaI vaRi<a..5..

naahI dovaaca-na . Asao maaMiDlao dukana ..6..

naahI vaotaL p`sanna . kahI saaMgaao KaNaKUNa..7..

navho puraiNak . krNao saaMgaNao AaNaIk ..8..

naahI jaaLIt BaNadI. ]dao mhNaaoina AanaMdI..9..

naoNao vaad GaTpTa . kirta pMiDt krMTa..10..

naahI halavaIt maaL . Baaovato maoLvaUina gabaaL..11..

AagamaIcao naoNao . kuDo stMBana maaohna ]ccaaTNa.. 12..

naaoho %yaaMcyaa eosaa . tuka inaryavaasaI ipsaa ..13..

 

rDaoinayaa maana kaoNa maagata BaUYaNa..1..

dovaa idlao trI gaaoD . raho $ica AaiNa kaoD..QaR..

laaivata laavaNaI. ivako BaIko kojyaa danaI..3..

tuka mhNao QaIra. ivaNa kOsaa haotao ihra..4..

 

pUjyaa ekasanaI AasanaI Aasana. baOsata gamana maatosaI to..1..

saaMgatao to Qama- naItIcao saMkot. saavaQaana iht vhavao trI..QaR..

saMta zayaa zava pUjanaacaI [cCa. jaIvanaIca vaLsaa saapDlaa..3..

tuka mhNao ekaekI varasana. dujao toqao iBanna ASaaoBa to..4..

 

home