Make your own free website on Tripod.com

 

EaI tukarama maharajaaMcaI gaaqaa

 

jaoNao mauKo stvaI . toica inaMdopazI laavaI..1..

eosaI AQamaacaI yaatI . laaopI saaonao Kaya maatI..QaR..

gaudvdaravaaTo . imaYTannaacaa nark laaoTo..3..

ivaMcau laaBaoivaNa . tuka mhNao vaaho SaINa..4..

 

AQamaacaI yaarI . rMga ptMgaacao prI..1..

ivaTo na lagata xaNa . maaola jaaya vaayaaMivaNa..QaR..

sapa-icayaa prI . ivaYao Barlaa klharI..3..

tuka mhNao dovaa . maja JaNaI eosao davaa..4..

 

AaiNakacaI stuit Aamha ba`mhh%yaa. ekavaacaUina %yaa paMDurMgaa..1..

Aamha ivaYNaudasaa ekivaQa Baava. na mhNaao yaa dova AaiNakasaI..QaR..

SatKMD maaJaI hao[-la rsanaa. jarI yaa vacanaa palaTona..3..

tuka mhNao maja AaiNaka saMklpo. AvaGaIca papo GaDtIla..4..

 

tanholyaacaI QaNaI . ifTo gaMgaa navho ]NaI..1..

maaJao manaaorqa isaiw . pavavaavao kRpainaiQa..QaR..

tU tao ]daracaa raNaa . maaJaI AlpcaI vaasanaa..3..

kRpadRiYT paho . tuka mhNao hao[- saaho..4..

 

saMtacaa Aitk`ma . dovapUjaa tao AQama-..1..

yaotI dgaD tOsao varI . maM~apuYp dovaaiSarI..QaR..

AtItasaI gaaLI . dovaa naOvaoVasaI paoLI..3..

tuka mhNao dovaa . taDNa BaodkacaI saovaa..4..

 

krNao to dovaa . hoica ek pavao saovaa ..1..

AvaGao GaDo yaoNao saaMga . Ba> dovaacao to AMga ..QaR..

hoica ek vama- . kaya baaoilalaa tao Qama-..3..

tuka mhNao Kro . Kro i~avaacaa ]<aro..4..

 

maagao naoNapNao xamaa. Aata dotao saImaa kraoinayaa..1..

prnaarIcao jayaa GaDola gamana. davaItao vadna jananaIrt..2..

]pdoSaavarI mana naahI hatI. tao Aamha puZtI pahU nayao..3..

tuka mhNao saaxaI Asaao Vavao mana. GaatlaI to AaNa paLavayaa..4..

 

AaiNakacyaa Gaato . jyaaMcaI inavatIla ica<ao..1..

toica AaoLKavao papI . inaryavaasaI SaIGa` kaopI..QaR..

jaao kana psaraoina . eoko vado duYT vaaNaI..3..

tuka mhNao BaaMDa . QaIr naahI jyaacyaa taoMDa ..4..

 

kolaI saItaSauiw . maUL ramaayaNaa AaQaI ..1..

eosaa p`tapI gahna . sakL Ba>aMcao BaUYaNa..QaR..

jaa}ina pataLa . kolaI dovaIcaI AvakLa..3..

rama laxaumaNa . naolao AaiNalao caao$na ..4..

jaaoDUinayaa kr . ]Baa sanmauK samaaor..5..

tuka mhNao japo . vaayausauta jaatI papo ..6..

 

kama baaMdvaDI . kaL Gaatlaa taoDrI..1..

tyaa maaJao dMDvat . kipkuLI hnaumaMt..QaR..

SarIr vaja`a eosao . kvaLI ba`mhaMD jaao pucCo..3..

ramaacyaa saovaka . SarNa Aalaao mhNao tuka..4..

 

hnumaMt mahabaLI. ravaNaacaI daZI jaaLI ..1..

tyaa maaJaa namaskar . vaarMvaar inarMtr..QaR..

kraoina ]D\DaNa . kolao laMkocao SaaoQana..3..

jaaiLyalaI laMka . Qnya Qnya mhNao tuka..4..

 

SarNa SarNa hnaumaMta . tuja Aalaao ramadUta..1..

kaya Ba>Icyaa %yaa vaaTa . maja davaavyaa sauBaTa..QaR..

SaUr AaiNa QaIr . svaaimakajaI tU saadr ..3..

tuka mhNao $d`a . AMjanaIicayaa kumara..4..

 

iQaga ijaNao tao baa[-lao AaQaIna. prlaaok maana naahI daonhI..1..

iQaga ijaNao jyaacao laaoBaavarI mana. AtIt pujana GaDoica naa..2..

iQaga ijaNao AaLsa jayaa far. Aimat Aahar AGaaoiryaa..3..

iQaga ijaNao naahI ivavaok vaOragya. Jauro maanaalaagaI saaQaupNaa..4..

tuka mhNao eosao Jaalao laaok. inaMdk vaadk narka jaatI..5..

 

Aro ho doh vyaqa- jaavao. eosao jarI tuja vhavao.

VUt kma- manaaoBaavao. saarIpaT KoLavaa..1..

maga kOcao hrIcao naama. inajailayaa jaagaa rama.

janmaaojanmaIcaa AQama. du:K qaaor saaiQalao..QaR..

ivaYayasauKacaa laMpT. dasaIgamanaI AitQaIT .

tyaa toica vaaT. AQaaogatI jaavayaa..3..

AaNaIk ek kaoD. narka jaavayaacaI caaD.

trI saMtinaMda gaaoD. krI kvatuko sada..4..

tuka mhNao eosao. manaa laavaI ramaipsao.

naahI trI Aailayaa saayaasao. fukT jaasaI zkaonaI..5..

 

AvaGao ba`mh$p irta naahI zava. p`itmaa tao dova kOsaa navho..1..

naahI Baava tyaa saaMgaavao to iktI. Aapulaalyaa matI paKaMiDyaa..QaR..

jayaa Baavao saMt baaoilalao vacana. naahI Anaumaaodna SaaibdkaMsaI..3..

tuka mhNao saMtI Baava kolaa baLI. na kLta KLI dUiYalaa dova..4..

 

ek tTsqa maanasaI. ek sahjaica AaLsaI..1..

daonhI idsatI saarKI. vama- jaaNao tao parKI..QaR..

ek QyaanaI kirtI jap. ek baOsaUina GaotI Jaaopa..3..

eka sava-svaacaa %yaaga.eka paoTasaazI jaaoga..4..

eka Bai> paoTasaazI. eka dovaasavao gaazI..5..

vama- paoTI eka. fLo daonhI saaMgao tuka ..6..

 

kaya kLo baapa . baap sadOva dubaLa..1..

Aaho naahI ho na kLo . hatI kaya kaoNyaa vaoLo..QaR..

doiKlao to dRiYT . maagao Gaalauinayaa imazI..3..

tuka mhNao Baavao . maaJao maja samajaavao..4..

 

Bajana GaalaI BaaogaavarI . Akt-vya manaI QarI..1..

iQaga %yaacao saaQaupNa . ivaTaLuina vato- mana..QaR..

naahI vaOragyaacaa laoSa . Aqa-caaD jaIvaI Aasa..3..

ho naa tOsao Jaalao . tuka mhNao vaayaa gaolao..4..

 

ekadSaIsa Anna pana . jao nar kirtI Baaojana .

EvaanaivaYTosamaana . AQama jana to ek ..1..

eoka va`tacao maihmaana . naomao AacartI jana .

gaatI eoktI hirkIt-na . to samaana ivaYNausaI..QaR..

ASauw ivaTaLSaIcao KL . ivaDa Baixata taMbaUla .

saapDo sabaL . kaLahatI na sauTo ..3..

saoja baaja ivalaasa Baaoga . kirtI kaimanaIcaa saMga.

tyaa jaaoDo xayaraoga . janmavyaaQaI baiLvaMt ..4..

AapNa na vajao hirkIt-naa.AaiNaka vaarI jaata kaoNaa.

%yaacyaa papo jaaNaa . zoMgaNaa maha mao$ ..5..

tyaa dMDI yamadUt . Jaalao tyaacao AMikt .

tuka mhNao va`t . ekadSaI caukilayaa..6..

 

krivata va`t AQa- puNya laaBao. maaoDivata daoGao narka jaatI ..1..

Sauw bauiw haoya daoGaa ek maana. caaorasavao kaoNa jaIvao raKo..QaR..

Aapulao do}ina Aapulaaica Gaat. na kravaa qaIt jaaNaaoinayaa..3..

do}inayaa vaoMca QaaDI vaaraNasaI. naodavao caaorasaI caMd`baL..4..

tuka mhNao tp tIqa- va`t yaaga. Bi> ho maaga- maaoDU nayao..5..

 

[naamaacaI BarlaI poz . vaahatI daT maarga..1..

AvaGaoica yaotI vaaNa. AvaGao Sakuna laaBacao..QaR..

ADcaNaI kolyaa durI. doNyaa ]rI GaoNyaacyaa..3..

tuka mhNao jaaoDI JaalaI. to AapulaI AapNaa..4..

 

vaodacao gavhr na kLo pazka. AiQakar laaoka naahI yaora..1..

ivazaobaacao naama saulaBa saaoparo. tarI eksaro BavaisaMQau..QaR..

jaaNa%yaa AsaaQya maM~a tM~a kaL. yaor tao sakL maUZ laaok..3..

tuka mhNao ivaiQainaYaoQa laaoplaa. ]cCod yaa Jaalaa maargaacaa..4..

 

ivaQaInao saovana . ivaYaya %yaagaato samaana..1..

mau#ya Qama- dova ica<aI. Aaid AvasaanaI AMtI..QaR..

bahu AitSaya KaoTa . tko- haotI bahu vaaTa..3..

tuka mhNao Baavao . kRpa kirjaoto dovao ..4..

 

yaoqaIicayaa AlaMkaro . kaya Kro pUjana..1..

vaOkMuzIcyaa laavaU vaaTa . sava- saaza to zayaI..QaR..

yaoqaIicayaa naaiSavaMto . kaya irto caaLvaU..3..

tuka mhNao vaOYNavajana . maaJao gaNa samaudaya..4..

 

]jaLavayaa Aalaao vaaTa. Kra KaoTa inavaaDa..1..

baaolaivalao baaola manaI. QanaI ivaz\Zla sainnaQa..QaR..

trI manaI naahI SaMka. baLo eka svaamaIcyaa..3..

tuka mhNao nayao Aamha. puZo kamaa gabaaL..4..

 

baaolaavao to Qamaa- imaLo. baro DaoLo ]GaDunaI..1..

kaSaasaazI Kavao SaoNa. jaoNao jana qauMko to..QaR..

dujao eosao kaoNa baLI. jao yaa jaaLo AgnaIsaI..3..

tuka mhNao SaUr rNaI. gaaMZo manaI baurbaurI..4.

 

baro dovaa kuNabaI kolaao. naahI trI dMBao Asatao maolaao..1..

Balao kolao dovarayaa. naacao tuka laagao payaa..QaR..

ivaVa AsatI kahI. trI pDtao ApayaI..3..

saovaa cauktao saMtaMcaI. hoica naagavaNa fukacaI..4..

gava- haota taza. jaatao yamapMqao vaaTa..5..

tuka mhNao qaaorpNao. nark haotI AiBamaanao..6..

 

data naarayaNa . svayao Baaoigata AapNa..1..

Aata kaya ]rlao vaacao . puZo Sabd baaolaayaacao..QaR..

doKtI jao DaoLo . $p Aapulao to KoLo..3..

tuka mhNao naad . Jaalaa AvaGaa gaaoivaMd..4..

 

kRpa k$ina dovaa . maja saaca to daKvaa..1..

tumhI dyaavaMt kOsao . kIit- jagamaajaI vasao..QaR..

pahaoinayaa DaoLa . hatI AaoZvaala kaLa..3..

tuka mhNao dovaa . maaJaa kravaa kuZavaa..4..

 

zayaIMcaI AaoLKI . yao[-la TakU Taka sauKI..1..

tumacao jaa[-la [maana . maaJao kpaLI ptna..QaR..

zoivalaa tao zovaa . AiBaLaSao bauDvaavaa..3..

manaI na ivacaara . tuka mhNao ho datara..4..

 

tuJao vama- zavao . maaJyaa paiDyalao Baavao..1..

$p kasavaIcao prI . Qa$ina raihlaao AMtrI..QaR..

naodI hao} tuTI . maoLivana dRYTadRYTI..3..

tuka mhNao dovaa . icaMtna ho tuJaI saovaa..4..

 

gahU ekjaatI . pir %yaa paQaaNaI naaisatI ..1..

vama- jaaNaavao to saar . kaozo kaya qaaoDo far..QaR..

kmaa[-cao saar . jaatI daivatI p`kar..3..

tuka mhNao maaola . gauNaa imaqyaa ifko baaola..4..

 

puNyavaMt vhavao . Gaota sajjanaaMcaI naavao..1..

naoGao maaJaI vaacaa tuTI . mahalaaBa fukasaazI..QaR..

ivaEaaMtIcaa zava . payaI saMtaMicayaa Baava..3..

tuka mhNao papo . jaatI saMtaMicayaa japo..4..

 

dova hao[-jaot dovaacao saMgatI. ptna pMgatI janaaicayaa..1..

daohIkDo daonhI vaahatIla vaaTa. kirtIla saaza Aapulaalaa..QaR..

duKivalao pir naahI vairijata. Aalaa taoica ica<aa Baaga varI..3..

tuka mhNao AMgaI AavaDIcao baL. ]pdoSa maUL baIjapa~a..4..

 

SaaoiQasaIla maULo . %yaacao kirsaI vaaTaoLo..1..

eosao saMtaMcao baaoBaaT . tuJao bahu Jaalao tMT..QaR..

laaOikka baahorI . GaalaI raoKI jayaa QarI..3..

tuka mhNao gauNa . tuJaa laagailayaa SaUnya..4..

 

vaOV vaacaivatI jaIvaa . trI kaoNa Qyaato dovaa..1..

kaya jaaNaao kOsaI prI . p`arbQa to zovaI ]rI..QaR..

AMgaI dOvat saMcaro . maga toqao kaya ]ro..3..

navasao knyaapu~a hatI . tir kaM krNao laagao ptI..4..

jaaNao ha ivacaar . svaamaI tukyaacaa datar..5..

 

maagaI- bahut . yaacaI gaolao saaQausaMt..1..

naka jaa} AaDranao . eosaI gaja-tI puraNao..QaR..

caaoKaiLlyaa vaaTa . na lagao pusaavyaa QaaopTa..3..

JaLktI ptaka . ga$DTko mhNao tuka..4..

 

kaitikIcaa saaohLa . calaa jaa} pahU DaoLa .

Aalao vaOkuMz javaLa . sainnaQa pMZiryao ..1..

pIk ipklao GaumarI . p`oma na samaayao AMbarI .

AvaGaI maatlaI pMZrI . GaraoGarI saukaL..QaR..

caalatI isqar isqar . ga$DTkyaacao Baar .

gaja-tI gaMBaIr . TaL Eauit maRdMga ..3..

imaLailayaa Bad`jaatI. kOSaa AanaMdo DullatI .

SaUr ]zavatI . ek ek AagaLo ..4..

naamaamaRt kllaaoL . vaRMdo kaoMdlaI sakL .

Aalao vaOYNavadL . kiLkaL kaptI ..5..

Aasa kirtI ba`mhaidk . doKaoina vaaLvaMTIcao sauK .

Qanya Qanya maR%yaulaaok . mhNatI Baagyaacao kOsao ..6..

marNa maui> vaaraNasaI . iptR?Na gayaa naasaI .

]Qaar naahI pMZrIsaI . payaapaSaI ivazaobaacyaa ..7..

tuka mhNao Aata . kaya krNao Aamha icaMta .

sakL isawIcaa data . tao sava-qaa naupoxaI ..8..

 

jayaa daoYaa pirhar . naahI naahI QauMiDta Saas~a .

to hrtI Apar . pMZrpUr doiKilayaa ..1..

Qanya Qanya BaImaatIr . caMd`Baagaa saraovar .

pd\matIqaI- ivaz\zla vaIr .k`IDasqaL vaoNaunaad..QaR..

sakL tIqaa-cao maahor . BaUvaOkuMz inaiva-kar .

naamaacaa gajar . AsaurkaL kaptI ..3..

naahI ]pmaa Vavayaa . sama tulya AaiNaka zayaa .

Qanya Baagya jayaa . jao pMZrpur doKtI ..4..

]pjaaoina saMsaarI . ek vaoL paho pa pMZrI .

mahadaoYaa kOcaI ]rI . dovaBa> doiKilayaa ..5..

eosaI ivaYNaUcaI nagarI . catuBau-ja nar naarI .

saudSa-na GarTI krI . rIGa na puro kiLkaLa ..6..

to sauK vaNaa-vayaa gait . evaZI kOcaI maja mait .

jao pMZrpura jaatI . to pavatI vaOkuMz ..7..

tuka mhNao yaa Sabdacaa . jayaa ivaEvaasa naahI saacaa .

tao AQama janmaaMtircaa . jayaa pMZrI naavaDo ..8..

 

ek naoNata naaDlaI . eka jaaiNavaocaI BaulaI ..1..

baaolaao naoNao mauko . vaoDo vaacaaL kaya inako..QaR..

daohIsavaa naaD . ivahIr ekIkDo AaD ..3..

tuka mhNao kma- . tuJao kLao naodI vama-..4..

 

mhNivatao dasa . maja evaZIca Aasa ..1..

pir to AMgaI naahI vama- . krI Aaplaa tU Qama- ..QaR..

baDbaiDtao taoMD . irto BaavaoivaNa QaoMDo ..3..

tuka mhNao bara . davaU jaaNatao psaara..4..

 

pUjaa samaaQaana . AitSayao vaaZo SaINa ..1..

ho tao jaaNaa tumhI saMt . Aaho baaoilalaI tI naIt..QaR..

pihlao paihjao to kolao . sahja p`saMgaI GaDlao ..3..

tuka mhNao maaqaa . payaI maaJaa tumha saMta ..4..

 

svaPnaIMicayaa gaaoYTI . maja Qairlao haoto vaozI .

Jaailayaa SaovaTI . jaagao laiTko sakL ..1..

vaayaa BaaiklaI k$Naa . maUL pavaavayaa SaINa .

rava rMk raNaa . kOcyaa sqaanaavarI Aaho..QaR..

saaoisalao to AMgao . Kro haoto navhta jaagao .

AnauBavahI saaMgao . du:Ko DaoLo ]GaiDlao ..3..

tuka mhNao saMtI . saavaicat kolao AMtI .

naahI trI haotI . TaLI baOsaaoina raihlaI ..4..

 

AasaurI svaBaava inad-ya AMtr . maanasaI inaYzUr AitvaadI ..1..

yaait kuL yaoqao Asao Ap`maaNa . gauNaaMcao karNa Asao AMgaI..QaR..

kaLokuT iptL saaonao Sauw rMga . AMgaacaoca AMga saaxaI doto ..3..

tuka mhNao barI jaatIsavao BaoTo . navanaIt paoTI saaMzivalao..4..

 

vaasaugaIcyaa vanaI saIta Saaok krI.kahao AMtrlao rGaunaaqa durI .

yao}ina gauMfomaajaI duYTo kolaI caaorI.kahao maja AaiNalao AvaGaD laMkapurI..1..

saaMga vaao ~aIjaTo saiKyao eosaI maat.do[-la ka naodI BaoTI rGaunaaqa.

mana ]taivaL Jaalaa durI pMqa.rahao na Sako p`aNa maaJaa kuDI Aat..QaR..

kaya duYT AacarNa haoto myaa kolao.tIqa- va`t haoto kvaNaacao BaMigalao.

gaa[-va%saa p%naIpu$Yaa ivaGaiDlao.na kLo vaao saMicat carNa AMtrlao..3..

naaiDyaolao AaSaa maRgakaMitsaaonao.QaaiDlao rGaunaaqaa paizlaagao toNao.

]llaMiGalaI Aa&a maava kaya maI jaaNao.doKunaI saunaaT Gao}ina Aalao saunao.4. 

 naahI maUL maarga laagao AaiNak saaoya.ekaivaNa naamao rGaunaaqaacyaa maaya.

]pTI pixayaa ek do}ina paya.]dkvaoZ\yaamaQyao toqao caalao kaya..5..

janakacaI naMidnaI du:Ko glaaMtI qaaor.cauklaI kurMigaNaI maoLa tOSaa prI.

saMbaaoKI i~ajaTa isqar isqar vaao krI.Gao[-la tukyaasvaamaI rama laMkapurI.6.

 

ivaT naoGao eosao raMQaa . jaoNao baaQaa ]pjaonaa ..1..

trIca to gaaoD raho . inaro paho svayaMBa ..QaR..

AaiNaka gauNaa paoTI vaava . davaI Baava Aapulaa ..3..

tuka mhNao Sauw jaatI . to maagautI prtonaa ..4..

 

navhtao saavaica<a . toNao AMtrlao iht ..1..

piDlaa naamaacaa ivasar . vaazivalaa saMvasaar ..QaR..

laiT@yaacao purI . gaolaao vaahaoinayaa durI ..3..

tuka mhNao naava . Aamha saapDlaa Baava ..4..

 

Annaacyaa pirmaLo jair jaaya BaUk.tir ka ho pak GaraoGarI..1..

Aapulaalao tumhI kra ro svaiht.vaacao smara ina%ya rama rama..QaR..

doKaoina jaIvana jair jaaya thana.tir ka saazvaNa GaraoGarI..3..

doKaoinayaa Cayaa sauK na pvaIjao.java na baOsaIjao tyaa tLI ..4..

iht trI haoya gaata Aa[kta.jair raho ica<aa dRZBaava..5..

tuka mhNao haosaI Baavaoica tU mau>.kaya kirsaI yau> jaaiNavaocaI..6..

 

kaya ]Nao Aamha ivazaobaacao payaI.naahI eosao kahI yaoqao ek..1..

to ho Baaovatalao zayaI vaaTU mana.baraDI k$na daraodarI..QaR..

kaoNa baLI maaJyaa ivazaobaa vaogaLa.AaNaIk AagaLa dujaa saaMgaa ..3..

tuka mhNao maaoxa ivazaobaacao gaavaI.fukacaI lauTavaI BaaMDaro tI..4..

 

home