Make your own free website on Tripod.com

 

saMt tukarama gaaqaa

 

saoivatao ha rsa vaaMiTtao AaiNaka . Gyaaro hao} naka ranaBarI..1..

ivaTovarI jyaacaI pa]lao samaana . taoica ek danaSaUr data ..QaR..

manaacao saMklp pavavaIla isaiQd . jarI raho bauiQd yaacao payaI ..3..

tuka mhNao maja QaaiDlao inaraopa . maarga ha saaopa sauK$p ..4..

 

eosao eoisayaanao BaoiTtI to saaQau . jyaaMcaa dSa-nao tuTo BavabaMQau .

jao ka saiccadanaMdI ina%yaanaMdu . jao ka maaoxaisaiQd tIqa- vaMdU ro..QaR..

Baava sava- karNa maUL baMdu . sada samabauiQd naaist@ya Baodu .

BaUtkRpa maaoDI vdoYakMdu . Sa~au ima~a pu~a sama krI baMQau ro..2..

mana bauiQd kayaa vaacaa SauQd krI.$p sava-~a doKaonaI namaskarI.

laGau%va sava-Baavao AMgaIkarI .saMaDI maaMDI maItUpNa eosaI qaaorI ro..3..

Aqa-kama caaD naahI ica<aa. maanaamaana maaoh maayaa imaqyaa.

vato- samaaQaanaI jaaNaaoina naoNata .saaQau BaoT dotI tyaa Avaicata ro..4..

manaI dRZ QarI ivaEvaasa . naahI saaMDImaaMDIcaa saayaasa.

saaQaudSa-na ina%yakaL %yaasa. tuka mhNao jaao ivaTlaa jaaNaIvaosa ro..5..

 

Bavasaagar trta.ka ro krItsaa icaMta.poooOla ]Baa data.kTI kr

zovaUinayaa..1..%yaacao payaI Gaalaa imazI .maaola nao Gao jagajaozI.Baavaa

ekasaazI .KaMda vaaho Aapulyaa ..QaR.. sauKo kravaa saMsaar. na saMDavao

daonhI vaar. dyaa xamaa Gar. CaaojavaIt yaotIla..3.. Baui@tmau@tIcaI

icaMta. dOnya naahI dird`ta. tuka mhNao data. PaMDurMga vaaoLigalyaa..4..

 

jao ka rMjalao gaaMjalao . %yaaMsaI mhNao jaao Aapulao ..1..

taoica saaQau AaoLKavaa . dova toqaoica jaaNaavaa ..QaR..

maRdu sabaa(ya navanaIt . tOsao sajjanaacao ica<a ..3..

jyaasaI AapMigata naahI . %yaasaI QarI jaao hRdyaI ..4..

dyaa krNao jao pu~aasaI . toica dasaa AaiNa dasaI ..5..

tuka mhNao saaMgaU iktI . %yaaica BagavaMtacyaa maUtI- ..6..

 

yaajasaazI Bai> . jagaI $Zvaavayaa #yaait ..1..

naahI trI kaozo dujao . Aaho baaolaavayaa sahjao ..QaR..

gaaOrvaavayaasaazI . svaaimasaovaocaI ksaaoTI ..3..

tuka mhNao ALMkara . dovaBa> laaokI Kra ..4..

 

AmaMgaL vaaNaI . nayao Aa[kao to kanaI ..1..

jaao ho dUYaI hrIcaI kqaa . %yaasaI xayaraogavyaqaa ..QaR..

yaait vaNa- EaoYz . pir tao caaMDaL paipYz ..3..

tuka mhNao pap . maaya naavaDo jyaa baap ..4..

 

kOsaa iSaMdLIcaa . navho eosaI jyaacaI vaacaa ..1..

vaacao nauccaarI gaaoivaMda . sada krI prinaMda ..QaR..

kOsaa inaryagaavaa . jaa} na pvao ivasaaMvaa ..3..

tuka mhNao dMD . kOsaa na pavao tao laMD ..4..

 

gaBaa-cao QaarNa . itnao vaagaivalaa iSaNa ..1..

vyaalaI kur\haDIcaa daMDa . var na GaalaIca taoMDa ..QaR..

]pjalaa kaL . kuLa laaivalaa ivaTaL ..3..

tuka mhNao jaaya . narka ABa>acaI maaya ..4..

 

ptnaasaI naotI . itcaa KaoTa snaoh p`ItI .1..

ivaiQapurto karNa . bahU vaaravao vacana ..QaR..

sava-svaaisa naaDI . eosaI laaGavaacaI baoDI ..3..

tuka mhNao durI . raKtaM ho toica barI ..4..

 

dova AaD Aalaa.tao maI Baaoigatao ]galaa.AvaGaa inavaairlaa.SaINa SauBaASauBaacaa..1..jaIvaiSavaacao Baatuko.kolao k`IDayaa kaOtuko.kOcaI yaoqao laaoko.ha AaBaasa Aina%ya..QaR..ivaYNaumaya Kro jaga.yaoqao laagatsao laaga.vaaiTlao ivaBaaga.vaNa-Qama- ha KoL..3..AvaGaI ekacaIca vaINa.toqao kOcao iBannaaiBanna.vaodpu$Ya naarayaNa.toNao kolaa inavaaDa..4..p`saadacaa rsa.tuka laaQalaa saaOrsa.payaapaSaI vaasa.inakT navho inaraLa..5..

 

AacarNaa zava . naahI AMgaI svataM Baava ..1..

krvaI AaiNakaMcao Gaat . KaoDI kaZUina pMiDt ..QaR..

Evaanaaicayaa prI . imaYTannaaisa ivaTaL krI ..3..

tuka mhNao eosaa . saTvaoica naa paMcaa idsaaM ..4..

 

QyaanaI yaaogaIraja baOsalao kpaTI.laagao paTaovaaTI tyaaMicayaa..1..

thana BaUk %yaaMcao raKo SaIt ]YNa.Jaalao ]dasaIna dohBaavao..QaR..

kaoNa saKo tyaa AaNaIk saaoyaro.Asao %yaaM dusaro hrIivaNa..3..

kaoNa sauK %yaaMcyaa jaIvaaisa AanaMd.naahI rajyamad GaDI tyaaM..4..

tuka mhNao ivaYa AmaRtasamaana.kRpa naarayaNa kirtaM haoya..5..

 

na vhavao to Jaalao doiKyaolao paya.AataM if$ kaya maagao dovaa..1..

bahut idsa haotao krIt ho Aasa.to Aalao saayaasa fL Aaija..QaR..

kaozvarI ijaNao saMsaaracaI AaSaa.]gavaUM ha fasaa yaoqaUinayaa..3..

bauDalao tyaaMcaa maUL naa maarga.laagalaa tao laaga saaMDUinayaa..4..

puZo ]llaMiGata du:Kacao DaoMgar.naahI AMtpar gaBa-vaasaa..5..

tuka mhNao kasa QarIna iptaMbarI.tUM BavasaagarI ta$M dovaa..6..

 

vaOkuMza jaavayaa tpacao saayaasa.laagao jaIvaa naaSa krNao bahu..1..

tyaa puMDilako kolaa ]pkar.foDavayaa Baar pRqvaIcaa..QaR..

tuka mhNao saaopI kolaI payavaaT.pMZrI vaOkuMz BaUmaIvarI..3..

 

Saaoko Saaok vaaZo . ihmatIcao QaIr gaaZo ..1..

yaoqao kolao navho ka[- . laMDIpNa KaoTo Baa[- ..QaR..

kirtI haoyaa haoya . pir navho kaoNaI saa(ya ..3..

tuka mhNao GaDI . saaiQailayaa ek qaaoDI ..4..

 

mhNa}ina KoL maaMiDyaolaa eosaa.naahI kaoNaI idSaa vajaI-yalaI..1..

maaiJayaa gaaoto ho vasalao sakL.na doiKjao maUL ivaTaLacao..QaR..

k$ina AaoLKI idlaI eksaro.na doKao dusaro ivaYamaasaI..3..

tuka mhNao naahI kaLapaSaI gaaovaa.isqait mait dovaavaaMcaUinayaa..4..

 

vaOYNava tao jayaa . AvaGaI dovaavarI maayaa ..1..

naahI AaNaIk p`maaNa . tna Qana tRNa jana ..QaR..

pDta jaD BaarI . naomaa na TLo inaQaa-rI ..3..

tuka mhNao yaatI . hao ka tyaacaI BalatI ..4..

 

kraot tpaid saaQanao . kaoNaI saaQaaot gaaoraMjanao ..1..

AamhI na vajaao tyaa vaaTa . naacaU pMZrIcaaohTaM ..QaR..

Paavaaot Aa%maisqait . kaoNaI mhNaaot ]%tma maui@t ..3..

tuka mhNao CMd . AaamhaM hrIcyaa dasaa inaV ..4..

 

dova saKa jarI . jaga AvaGao kRpa krI ..1..

eosaa Asaaoina AnauBava . kasaaivasa haotI jaIva ..QaR..

dovaacaI jatna . tyaa baaQaUM na Sako Agna ..3..

tuka mhNao hir . p`lhadaisa ya%na krI ..4..

 

Balao mhNaivataM saMtaMcao saovak . Aa[%yaacaI BaIk sauK$p ..1..

Zsaaivata bahu laagatI saayaasa . cauklyaa GaDo naaSa Alp vama- ..QaR..

Paakisaiw laagao saMicat Aa[to . GaDta saao[- to toMvha gaaoD ..3..

tuka mhNao bar\yaa saaMgataica gaaoYTI . rNaBaUima dRiYT na pDta ..4..

 

saMtsamaagama eKaidyao prI . vhavao %yaaMcao WarI EvaanayaatI ..1..

toqao ramanaama hao[-la EavaNa . GaDola Baaojana ]icCYTacao ..QaR..

kamaarI baTIk saovaocaa saovak . dInapNao rMk toqao Balao ..3..

tuka mhNao sava- sauK %yaa saMgatI . GaDola pMgatI saMtaMicayaa ..4..

 

vaaGaacaa klaBaUt idsao vaaGaaeosaa . pir naahI dSaa saaca AMgaI ..1..

baahorIla rMga inavaDI ksaaoTI . saMGaTNao BaoTI AapoAap ..QaR..

iSakivalao tOsao naacaavao maakDo . na calao %yaapuZo yaui> kaMhI ..3..

tuka mhNao krI laiT@yaacaa saaMza . fijat tao KaoTa SaIGa` haoya ..4..

 

iSaMdLIcao saao[ro caaoracaIyaa dyaa . tohI jaaNaa tyaa saMvasagaI- ..1..

fukasaazI Baaogao du:Kacaa tao vaaTa . ]Baaraoina kaMTa vaaTovarI ..QaR..

sap- paosaUinayaaM duQaacaahI naaSa . kolao qaIMta ivaYa AmaRtacao ..3..

tuka mhNao %yaasaI na kirta dMDna . puiZlyaa KMDNa navho daoYaa ..4..

 

toNao sauKo maaJao inavaivalao AMga . ivaz\zla ho jaga doiKyaolao ..1..

kvatuko k$Naa Baaiktsao laaDo . AavaDI baaobaDo baaolaaoinayaaM ..QaR..

maja naahI dSaa AMtrI du:KacaI . Baavanaa BaodacaI sava- gaolaI ..3..

tuka mhNao sauK Jaalao maaJyaa jaIvaa . rMgalaao koSavaa tuJyaa rMgao ..4..

 

ivaz\zla saaoyara sajjana ivasaavaa . jaa[-na %yaacaa gaavaa BaoTavayaa ..1..

SaINa Baaga %yaasaI saaMgaona Aapulaa . tao maaJaa baapulaa sava- jaaNao..QaR..

maaya maa}ilayaa baMQauvaga- jaaNaa . BaakIna k$Naa sakiLkaMsaI ..3..

saMt mahMt isaw mahanauBaava mauina . jaIvaBaava jaa}ina saaMgaona %yaa..4..

maaiJayao maahorI sauKa kaya ]Nao . nalagao yaoNao jaaNao tuka mhNao ..5..

 

Qyaa[-na tuJao $p gaa[-na tuJao naama. Aana na krI kama ijavhamauKo..1..

PaahIna tuJao paya zovaIna maI Dao[- . pRqak to kahI na krI Aana ..QaR..

tuJaoica gauNavaad Aa[-kona kanaI . AaiNakaMcaI vaaNaI puro Aata ..3..

krIna saovaa kro caalaona maI payaI.AaNaIk na vajao zayaI tujavaINa..4..

 

maaJao ica<a tuJao payaI.raho eosao krI kahI.Qaraoinayaa baahI.Bava ha tarI datara..1..catura tMU iSaraomaiNa.gauNalaavaNyaacaI KaNaI.maukuT sakLa maiNa.Qanya tUMica ivazaobaa..QaR..krI itimaracaa naaSa.]dya hao}ina p`kaSa taoDI AaSaapaSa.krI vaasa hRdyaI..3..paho gauMtlaao naoNata.maaJaI Asaao tumhaM icaMta.tuka zovaI maaqaa.paayaI Aata raKavao..4..

 

Aamaucao ]icat hoica ]pkar . Aapulaaica Baar GaalaU tuja ..1..

BaUk laagailayaa BaaojanaacaI AaLI . paMGaurNa kaLI SaItaicayao ..QaR..

jaoNao kaLI ]zI manaacaI AavaDI . toica maagaao GaDI AavaDo to ..3..

d:K yaovaao naodI Aamauicayaa Gara . cak` krI fora Baaovatalaa ..4..

tuka mhNao naahI mau@tIsavao caaD . hoica Aamha gaaoD janma Gaota ..5..

 

maI dasa tyaacaa jayaa caaD naahI . sauK du:K daohI ivariht jaao ..1..

raihlaasao ]Baa BaIvarocao tIrI . kT daohI krI Qaraoinayaa ..QaR..

navala kaya trI pacaairta pavao . na svairt Qaavao Bai>kajao ..3..

sava- Baar maaJaa %yaasaI Aaho icaMta. taoica maaJaa data svaihtacaa.4..

tuka mhNao %yaasa gaa[-na maI gaItI.AaNaIk to ica<aI na QarIkahI..5..

 

yaasaI kaoNaI mhNao inaMdocaI ]<aro . naagavalaa Kro taoica ek ..1..

AaD vaaTo jaata laavaI naIT saao[- . Qama-naIit tohI eosaI Aaho ..QaR..

naa[kta sauKo kravao taDNa . pap naahI Asao puNya far ..3..

janma vyaaiQa far cauktIla du:Ko.KMDavaa ha sauKo maana %yaacaa ..4..

tuka mhNao inaMba idQalyaavaacaUna . AMtrIcaa SaINa kOsaa jaaya ..5..

 

inavaDo jaovaNa SaovaTIcyaa Gaasao . haoya %yaacyaa eosao sakLhI ..1..

na paihjao Jaalaa bauwIcaa palaT . kolaI KTpT jaaya vaayaa ..QaR..

saMpaidlao vhavao Qairlao to saaoMga . ivaTMbaNaa vyaMga piDilayaa ..3..

tuka mhNao vama- naoNata jaao raMQaI . pavavaI to bauiw AvakLa ..4..

 

idlaI hak manao navhto jatna . vaogaLalao gauNa Qaava GaotI ..1..

kama k`aoQa mad ma%sar AhMkar . inaMda ihMsaa far maayaa tRYNaa ..QaR..

[Mid`yaaMcao Baar ifrtIla caaor . KaNao Gyaavayaa Gar faoDU paho ..3..

maaJaa yaoqao kahI na calao prak`ma . Aaho %yaacaoM vama- tuJao hatI..4..

tuka mhNao Aata kirtao ]paya . jaoNao tuJao paya AatuDtI ..5..

 

kRYNa maaJaI maata kRYNa maaJaa ipta.baihNaI baMQau caulata kRYNa maaJaa..1.

kRYNa maaJaa gau$ kRRYNa maaJaa ta$.]trI pOlatI$ BavanadIcaa..QaR..

kRYNa maaJao mana kRYNa maaJao jana.saao[ra sajjna kRYNa maaJaa..3..

tuka mhNao maaJaa EaIkRYNa ivasaavaa.vaaTo na kravaa prta jaIvaa..4..

 

jaatao vaaraNasaI . inarvaI gaa[- GaaoDo mhOsaI ..1..

gaolaao yaotao naahI eosaa . sa%ya maanaa ro Barvasaa ..QaR..

naka kaZU maaJaI povao . tumhI varLa BaUsa Kavao ..3..

iBakairyaacao pazI . tumhI Gao}ina laagaa kazI ..4..

saaMgaala jaovaayaa ba`amhNa . trI kapala maaJaI maana ..5..

vaaoklaIyaa vaaoka . myaaM Kica-laa naahI $ka ..6..

tumhI Kavao takpaNaI . jatna kra maaJao laaoNaI ..7..

naahI maaJao manaI . paoro raMDa naagavaNaI ..8..

tuka mhNao naYT . haoto tOsao baaolao spYT ..9..

 

kasa Gaalaaoina baLkT.Jaalaao kiLkaLavarI naIT.kolaI payavaaT. BavaisaMQaUva$ina..1..yaa ro yaa ro lahana qaaor.yaait BalatI naarInar.kravaa ivacaar.na lagao icaMta kaoNaasaI..QaR..kamaI gauMtlao irkamao.japI tpI yaoqao jamao.laaivalao dmaamao.mau> AaiNa maumauxaa..3..ekMdr iSa@ka.pazivalaa yaohIlaaoka.Aalaao mhNao tuka.maI naamaacaa Qaark..4..

 

AamhI vaOkuMzvaasaI.Aalaao yaaica karNaasaI.baaoilalao jao ?YaI.saaca Baavao vata-yaa..1..JaaDU saMtaMcao maarga.AaDranao Barlao jaga.]icCYTacaa Baaga.SaoYa ]rlaa tao saovaU..QaR..Aqao- laaoplaI puraNao.naaSa kolaa Sabd&anao.ivaYayalaaoBaI manao.saaQana ho bauDivalao..3..ipTU Ba>Icaa DaMgaaora.kiLkaLasaI drara.tuka mhNao kra.jayajayakar AanaMdo..4..

 

baiLyaacao AMikt . AamhI Jaalaao baiLvaMt ..1..

laataiLlaa saMsaar . kolaa YaD}maI-caa maar ..QaR..

jana tna Qana . kolao tRNaahI samaana ..3..

tuka mhNao Aata . AamhI mau>Iicayaa maaqaa ..4..

 

maR%yaUlaaokI Aamha AavaDtI prI.naahI eka hirnaamaoivaNa ..1..

ivaTlao ho ica<a p`pMcaapasaUina.vamana to manaI baOsalaosao ..QaR..

saaonao $po Aamha maRi<akosamaana.maaiNak paYaaNa KDo jaOsao ..3..

tuka mhNao tOSaa idsatIla naarI.irsaaicayaaprI AamhaMpuZo ..4..

 

is~ayaaMcaa tao saMga nakao naarayaNaa.kaYTa yaa paYaNaa maRi<akocyaa .. 1..

naazvaoooo ha dova na GaDo Bajana.laacaavalao mana Aavaronaa ..QaR..

dRiYTmauKo marNa [Mid`yaaMcyaa Warooo .laavaNya to Kro du:KmaUL ..3..

tuka mhNao jair Aigna Jaalaa saaQaU .tir pDo baaQaU saMGaYTNao ..4..

 

praivayaa naarI rKumaa[- samaana . ho gaolao naomaUna zayaIcaoica..1..

jaa[- vaao tU maato na krI saayaasa . AamhI ivaYNaudasa tOsao navhao..QaR..

na saahavao maja tuJao ho ptna . nakao ho vacana duYT vadao..3..

tuka mhNao tuja paihjao Ba`tar . trI kaya nar qaaoDo Jaalao..4..

 

Bai>p`itpaLo dIna vaao va%salao . ivaz\zlao kRpaLo haosaI maayao ..1..

PaiDlaa ivasar maaJaa kaya gauNao . kpaL ho ]Nao kaya k$ ..QaR..

tuka mhNao maaJao jaaLUina saMicat . krI vaao ]icat BaoT do[- ..3..

 

tujaivaNa maja kaoNa vaao saaoyaro . AaNaIk dusaro paMDurMgaa ..1..

laagalaIsao Aasa pahatsao vaasa . ra~aI vaao idvasa laoKI baaoTI ..QaR..

kama gaaoD maja na lagao ha QaMda . tuka mhNao sada hoica Qyaana ..3..

 

piZyao to AamhI tujapaSaI maagaavao . jaIvaIcao saaMgaavao ihtgauja ..1..

paLSaIla laLo dIna vaao va%salao . ivaz\zlao kRpaLo janainayao ..QaR..

jaIvaBaava tuJyaa zoivayaolaa payaI . tuica savaa- zayaI ek Aamha ..3..

duijayaacaa saMga laagaao naodI vaara . naahI jaat Gara AaiNakaMcyaa ..4..

sava-sa<aa ekI Aaho tujapaSaI . zavao Aaho dosaI maagaona to ..5..

mhNa}ina puZo maaMiDyaolaI AaLI . iqaMkaoinayaa caaoLI DaoLo tuka ..6..

 

kaoNa pva-kaL phasaIla tIqa . haoto maaJao ica<a kasaavaIsa ..1..

pazvaI Baatuko p`orI JaDkrI . nakao raKao ]rI paMDurMgaa ..QaR..

na Qaravaa kaop majavarI kahI . AvagauNaI AnyaayaI mhNauinayaa ..3..

kaya rDivasaI naoNaityaa paora . jaaNaityaa qaaoraicayaaprI ..4..

kaya ]BaI kr zovaUinayaa kTI . bauJaavaI QaakuTI laiDvaaLo ..5..

tuka mhNao Aata pdrasaI ipLa . Gaalaaoina inaraLa navho maga ..6..

 

ka hao dovaa kahI na baaolaaica gaaoYTI . ka maja ihMpuTI krItsaa ..1..

kMzI p`aNa paho vacanaacaI vaasa . tao idsao ]dasa Qairlao eosao ..QaR..

yaoNao kaLo bauMqaI GaotlaIsao KaoL . ka nayao ivaTaL hao} maaJaa ..3..

laaja vaaTo maja mhNaivata dovaacaa . na pusasaI fukacaa tuka mhNao..4..

 

]icat to kaya jaaNaavao duba-Lo . qaaoirvaocao kaLo taoMD dovaa ..1..

dotao haka kaoNaI naa[ktI WarI . Aaosa kaoNaI QarI naahI eosao ..QaR..

Aailayaa AtIta Sabdo samaaQaana . kirta vacana kaya vaocao ..3..

tuuka mhNao tumha saajao ho EaIhrI . AamhI inalaaijarI naahI eosaI ..4..

 

AamhI maagaao eosao naahI tujapaSaI . jarI tU BaItaosaI paMDurMgaa ..1..

Paaho ivacaa$ina Aaho tuja zavao . AamhI Qaalaao naavao tuJyaa eka ..QaR..

?iwisaiw tuJao mau#ya BaaMDvala . ho tao Aamha faola Ba>IpuZo ..3..

tuka mhNao jaa} vaOkuMza caalat . baOsaaoina inavaaMt sauK BaaogaU ..4..

 

na lagao ho maja tuJao ba`mh&ana . gaaoijaro sagauNa $p puro ..1..

laagalaa ]SaIr pittpavanaa . ivasaraoina vacanaa gaolaaisa yaa ..QaR..

jaaLaoina saMsaar baOsalaao AMgaNaI . tuJao naahI manaI maanasaI ho ..3..

tuka mhNao nakao ragaojaU ivaz\zlaa . ]zI do[- malaa BaoTI Aata ..4..

 

kumauidnaI kaya jaaNao tao pirmaL . Ba`mar sakL BaaogaItsao ..1..

tOsao tuja zavao naahI tuJao naama . AamhIca to p`omasauK jaaNaao ..QaR..

maato tRNa baaLa duQaacaI to gaaoDI.jyaacaI nayao jaaoDI %yaasaI kamaa ..3..

tuka mhNao mau>afL iSaMpIpaoTI . naahI %yaacaI BaoTI Baaoga ityao ..4..

 

kaya saaMgaao tuJyaa carNaIMcyaa sauKa . AnauBava za]ka naahI tuja ..1..

baaolata ho kOsao vaaTo KropNa . AmaRtacao gauNa AmaRtasaI ..QaR..

AamhI ekeka gvaahI maayaputo . jaaNaao to ina$to sauK daoGao ..3..

tuuka mhNao Aamha maaoxaacaa kaMTaLa.ka tumhI gaaopaLa naoNaa eosao ..4..

 

HOME