Make your own free website on Tripod.com

 

saMt tukarama gaaqaa

doKaoinayaa tuJyaa $pacaa Aakar . ]Baa kTI kr zovaUinayaa ..1..

toNao maaJyaa ica<aa Jaalao samaaQaana . vaaTto carNa na saaoDavao ..QaR..

mauKo gaatao gaIt vaajaivatao TaLI . naacatao ra]LI p`omasauKo ..3..

tuka mhNao kolao tuJyaa naamaapuZo . tucC ho baapuDo sakLhI ..4..

 

Aata yaoNaoivaNa naahI maja caaD . kaoNa baDbaD krI vaayaa ..1..

sauK toica du:K puNya pap Kro . ho tao Aamha baro kLao Aalao ..QaR..

tuka mhNao vaacaa vaaihlaI AnaMta . baaolaayaacao Aata kama naahI ..3..

 

baaolaao AbaaolaNao maraoinayaa ijaNao . Asaaoina nasaNao janaI Aamha ..1..

BaaogaI %yaaga Jaalaa saMgaIca AsaMga . taoiDyalao laaga maaga daonhI..QaR..

tuka mhNao navho idsatao maI tOsaa . pusaNao to pusaa paMDurMgaa ..3..

 

AiQakar tOsaa daivayaolaa maaga- . caalata ho maga kLao yaoto ..QaR..

jaaLU nayao naava pavalaoina par . maagaIla AaQaar bahutaMcaa ..2..

tuka mhNao raoga vaOVacao AMgaI . naahI krI jagaI ]pkar ..3..

 

saMvasaar ithI kolaa pazmaaora . naahI d`vya dara jayaa ica<aI ..1..

SauBaaSauBaa naahI hYaa-maYa- AMgaI .janaad-na jagaI hao}ina zolaa ..2..,

tuka mhNao doh idlaa eksaro . jayaaisa dusaro naahI maga ..3..

 

dohbauiw vasao laaoBa jayaa ica<aI . Aapulao jaaNatI pravao jao ..1..

tyaaisa caalata paihjao iSadaorI . du:K pavao krI Asa%ya tao ..QaR..

tuka mhNao Qama- rxaayaakarNao . Cayaa [cCI ]nho taplaa tao ..3..

 

kaLo Kadlaa ha AvaGaa Aakar . ]%pi<a saMhar GaDamaaoDI ..1..

baIja tao AMkur AacCaidlaa paoTI . AnaMta SaovaTI ekaicayaa ..QaR..

tuka mhNao Sabdo vyaaiplao AakaSa . gauZar ho tOsao kLao nayao ..3..

 

AaNaIk yaa kaLo na calao ]paya . Qaravao to paya ivazaobaacao ..1..

AvaGaoica puNya Asao tyaa paoTI . AvaiGayaa tuTI haoya papa ..QaR..

AvaGao maaokLo AvaiGayaa kaLo . ]wrtI kuLo narnaarI ..3..

kaL vaoL naahI gaBa-vaasado:Ko . ]ccaairta mauKo naama ek ..4..

tuka mhNao kahI na lagao saaMDavao . saaMgatsao Baavao GaotI tyaa..5..

 

na imaLao Kavayaa na vaaZao saMtana . pir ha naarayaNa kRpa krao ..1..

eosaI maaJaI vaacaa maja ]pdoSaI . AaNaIk laaokaMsaI hoica saaMgao ..QaR..

ivaTMbaao SarIr haot ka ivap<aI . pir rahao ica<aI naarayaNa ..3..

tuka mhNao naaiSavaMt ho sakL . AazvaI gaaopaL toica iht ..4..

 

ipMD paosavao ho AQamaacao &ana . ivalaasa imaYTanna k$inayaa ..1..

SarIr rxaavao ha Qama- baaolatI . kaya Asao hatI tyaaicayaa ..QaR..

xaNaBaMgaur ho jaaya na kLta . ga`asa igaLI sa<aa naahI hatI ..3..

kva-itlaa doh kaipyaolao maaMsa . gaolao vanavaasaa Saukaidk ..4..

tuka mhNao rajya kirta janak . AgnaImaajaI ek pava jaLo ..5..

 

jarI maaJaI kaoNaI kaiptIla maana . trI nakao Aana vadao ijavho ..1..

sakLa [Mid`yaa ho maaJaI ivanaMtI . naka hao} prtI paMDurMgaa ..QaR..

AaiNakaMcaI maat naa[kavaI kanaI . AaiNaka nayanaI na pahavao ..3..

ica<aa tuvaa payaI rhavao AKMiDt . hao}ina inaiEcaMt ekivaQa ..4..

caalaa paya hat hoica kama kra . maaJyaa namaskara ivazaobaasaI ..5..

tuka mhNao tuMmha Baya kaya krI . Aamaucaa kOvaarI naarayaNa ..6..

 

kirsaI to dovaa krI maaJao sauKo.pir maI %yaasaI mauKo namhNaosaMt..1..

jayaa rajya d`vya krNao ]paja-naa.vaSa dMBamaanaa [cCo Jaalao ..QaR..

jaga dova pir inavaDIna inaraLo . &anaacao AaMQaLo BaarvaahI ..3..

tuka mhNao Baya na QarI maanasaI . eoisayaacao ivaSaI kirta dMD ..4..

 

mhNaivatI eosao Aa[ktao saMt . na doiKjao haot DaoLa kaoNaI ..1..

eooisayaaMcaa kaoNa maainatao ivaEvaasa . inavaDo tao rsa Gaa[-Da[- ..QaR..

pja--nyaacao kaLI vaaohaoLacao nad . Aaosarta bauMd na qaaroica..3..

ihr\yaaeoSaa gaara idsatI duraona . tuka mhNao GaNa na BaoTo tao ..4..

 

AitvaadI laavaI . eka baaoT saaoMga davaI ..1..

%yaacaa bahu$pI naT . navho vaOYNava tao caaT ..QaR..

p`itpadI vaaLI . eka pujaI eka CLI ..3..

tuka mhNao naahI . BaUtdyaa jyaacao zayaI ..4..

 

paoTacao to naT pahao nayao CMd . ivaYayaacao Baod ivaYaya$p ..1..

AqaI- prmaaqa- kOsaa GaDao Sako . ica<a laaoBaI BaIko saaoMga vaayaa ..QaR..

dovaacao cair~a daKivatI laILa . laaGavaacyaa kLa maaohavayaa ..3..

tuka mhNao ica<aI raho AiBalaasa . daoGaa narkvaasa saairKaica ..4..

 

BauMktI tI VavaI BauMkao . AapNa nayao %yaaMcao iSakao ..1..

BaaivakaMnaI duja-naacao . kahI maanaU nayao saacao ..QaR..

hao[la tOsao baL . fjaIt kravao to KL ..3..

tuka mhNao %yaacao . pap naahI taDNaacao ..4..

 

jap kirta raga . Aalaa javaLI tao maaMga ..1..

nakao Baaovatalao jagaI . pahao javaLI raK AMgaI ..QaR..

kuDyaacao saMgatI . sada Baaojana pMgatI ..3..

tuka mhNao ba`mh . saaQaI ivariht kma- ..4..

 

kaM ro maaJaa tuja nayao kLvaLa . Asaaoina javaLahRdyasqaa ..1..

Agaa naarayaNaa inaYzura inaga-uNaa . kolaa Saaok naoNaa kMzsfaoT ..QaR..

kaM ho ica<a naahI pavat ivaEaaMtI . [Mid`yaaMcaI gait KuMToica naa ..3..

tuka mhNao kaM hao Qairyaolaa kaop . sarlao naoNaao pap paMDurMgaa ..4..

 

dInaanaaqaa tuJaI ba`Ido caracar . GaoSaIla kOvaar SarNaagata ..1..

puraNaI jao tuJao gaja-tI pvaaDo . to Aamha raokDo kaLao Aalao ..QaR..

Aapulyaa dasaacao na saahasaI ]Nao . ]Baa %yaakarNao raihlaasaI ..3..

cak` gada hatI AayauQao Apar . nyaUna toqao puro k$ Qaavao ..4..

tuka mhNao tuja Ba>Ivao karNa . kravayaa pUNa- Avatar ..5..

 

vaNaU- maihmaa eosaI naahI maja vaacaa.na baaolavao saacaa par tuJaa..1..

zayaIMcaI hI kayaa zoivalaI carNaI.Aata AaovaaLUina kaya saaMDUU.. QaR..

naahI Baava eosaa k$ tuJaI saovaa.jaIva vaahU dovaa taohI tuJaa..3..

maja maaJao kahI na idsao pahta.jao tuja AnaMta samapa-vao..4..

tuka mhNao Aata naahI maja qaar.tuJao ]pkar foDavayaa ..5..

 

naahI sauK maja nalagao ha maana . na raho ho jana kaya k$ ..1..

doh ]pcaaro paoLtsao AMga . ivaYaatulya caaMga imaYTanna to ..QaR..

naa[kvao stuit vaaNaIta qaaorIva . haotao maaJaa jaIva kasaavaIsa ..3..

tuja pavao eosaI saaMga kahI kLa . nakao maRgajaLa gaaovaUmaja ..4..

tuka mhNao Aata krI maaJao iht . kaZavao jaLt AagaItunaI ..5..

 

ifrMgaI vaaKr laaoKMDacao ivaLo . pir to inaraLo gauNaa maaola ..1..

payarI p`itmaa ekica paYaaNa .pir to maihmaana vaogaLoica ..2..

tuka mhNao tOSaa navhtIla prI .saMt janaa sarI saariKyaa..3..

 

kahIca maI navho kaoiNayao gaaMvaIMcaa . ekTa zayaIcaa zayaI ek ..1..

naahI jaat kaozo yaot ifraoinayaa . AvaGaoica vaayaaivaNa baaola ..QaR..

naahI maja kaoNaI Aapulao dusaro . kaoNaacaa maI Kro kahI navho ..3..

naahI Aamha jyaavao maravao laagat . Aahao AKMiDt jaOsao tOsao ..4..

tuka mhNao naama $p naahI Aamha . vaogaLa yaa kmaa- Akmaa-saI ..5..

 

na doKvao DaoLa eosaa ha AakaMt . prpIDo ica<a du:KI haoto ..1..

kaya tumhI yaoqao nasaalasao Jaalao . AamhI na doiKlao paihjao ho ..QaR..

prcak` kaozo hirdasaaMcyaa vaasao . na doiKjao t_oSao rahaityaa ..3..

tuka mhNao maaJaI laajaivalaI saovaa . hInapNao dovaa ijaNao Jaalao ..4..

 

kaya myaa maanaavao hirkqaocao fL . tirjao sakL janaI eosao ..1..

]cCod tao Asao ha gao AarMBalaa . raokDo ivaz\zlaa prcak` ..QaR..

papaivaNa naahI pap yaot puZo . saaxaIsaI raokDo saaxa Aalao ..3..

tuka mhNao jaoqao vasatIla dasa . tuqao tuJaa vaasa kOsaa Aata ..4..

 

BaIt naahI Aata Aapulyaa marNaa . du:K haoto janaa na doKvao ..1..

AamaucaI tao jaatI eosaI prMpra . kaM tumhI datara naoNaa eosaI ..QaR..

BajanaI ivaxaop tocaI pO marNa . na vajaavaa tao xaNa ek vaayaa ..3..

tuka mhNao naahI AaGaatacaa vaara . to sqaLI datara zava maagao ..4..

 

kaoNa jaaNao kaoNaa GaDo ]pasanaa . kaoNa yaa vacanaap`it pavao ..1..

Aata maaJaa Eaaota va>a tUica dovaa. kravaI to saovaa tuJaIca myaaM ..QaR..

kuSaL catur yaoqao na pvatI . kirtIla irtI tk- mato ..3..

tuka mhNao koNao Jaalao eko GarI . maja AaiNa hrI tumha gaazI ..4..

 

Aamaucaa ivanaaod to jagaa marNa . kirtI BaavahIna doKaovaoKI ..1..

na kLo satt ihtacaa ivacaar . tao hI daraodar KatI foro ..QaR..

vaMidlao vaMdavao inaMidlao inaMdavao . ek gaolao jaavao %yaaica vaaTa ..3..

tuka mhNao kaoNaI naa[ko saaMgata . haotI yamadUta varpDo ..4..

 

dIp Gao}inayaa QauMiDtI AMQaar . BaoTo ha ivacaar AGaiTt ..1..

ivaYNudasa AamhI na iBavaao kiLkaLa .Baulaao maRgajaLa na GaDo to ..QaR..

]QaiLta maatI rivakLa maLo . ho kOsao na kLo BaagyahInaa ..3..

tuka mhNao tRNao Jaako hutaSana . ho tva vacana vaa]gaoica ..4..

 

naTnaaT\ya AvaGao saMpaidlao saaoMga . Baod da} rMga na palaTo ..1..

maaMiDyaolaa KoL kaOtuko bahu$p . Aapulao sva$p jaaNatsaao ..QaR..

sfiTkacaI iSaLa ]paiQa na imaLo . Baava davaI ipvaLo laala saMgao ..3..

tuka mhNao AamhI yaa janaaivarhIt. hao}ina inaiEcaMt k`IDa k$ ..4..

 

tujaivaNa vaaNaI AaiNakacaI qaaorI . trI maaJaI hrI ijavha JaDao ..1..

tujaivaNa ica<aa AavaDo AaNaIk . trI ha mastk BaMgaao maaJaa ..QaR ..

nao~aI AaiNakasaI pahIna AavaDI . jaatu toica GaDI caaMDaL ho ..3..

kqaamaRtpana na kirtI EavaNa . kaya p`yaaojana maga yaacao ..4..

tuka mhNao kaya vaaMcaUna karNa . tuja ek xaNa ivasaMbata ..5..

 

Baava QarI tyaa tarIla paYaaNa . duja-naa sajjana kaya krI ..QaR..

kirta navho naIT Evaanaacao ho puMsa . Kapra prIsa kaya krI ..2..

inaMbaaicayaa JaaDa saaKrocao AaLo . baIja tOsaI fLo yaotI tyaa ..3..

tuka mhNao vaja` BaMgao ek vaoL . kzINa ha KL tyaahunaI ..4..

 

[cCavao to javaLI Aalao . kaya baaolao karNa ..1..

naama$pI pDlaI gaazI . AvaGyaa gaaoYTI sarlyaa ..QaR..

mauikyaacao prI jaIvaI . saaKr jaovaI KadlaI ..3..

tuka mhNao kaya baaolao . Aata Balao maaOnyaica ..4..

 

saaQanao trI hIca daonhI . jarI kaoNaI saaQaIla ..1..

prd`vya prnaarI . yaacaa QarI ivaTaL .. QaR ..

dova Baagya yaotI Gara . saMp<aI %yaa sakLa ..3..

tuka mhNao to SarIr . Gar BaaMDar dovaacao ..4..

 

AamhasaazI Avatar . ma%syakUmaa-id saUkr ..1..

maaoho Qaavao GaalaI panha . naava Gaota pMZrIraNaa ..QaR..

kaozo na idsao pahta . ]DI GaalaI Avaicata ..3..

sauK zovaI AamhaMsaazI . du:K AapNaica GaaoMTI ..4..

AamhaM GaalaI pazIkDo . AapNa kiLkaLaSaI iBaDo ..5..

tuka mhNao kRpainaQaI . Aamha ]trI naavaomaQaI ..6..

 

riva riSmakLa . na yao kaiZta inaraLa ..1..

tOsaa Aamha Jaalaa Baava . AMgaI jaDaoina zolaa dova ..QaR..

gaaoDI saaKropasaUina . kOsaI inavaiDtI daonhI ..3..

tuka mhNao naad ]zI . ivaraoina jaaya naBaapaoTI ..4..

 

qaaoDo pir inaro . AivaT to Gyaavao Kro ..1..

Gyaavao jaoNao na yao tuTI . baIja vaaZo baIjaapaoTI ..QaR..

ica<a zovaI gvaahI . ]pcaaro caaD naahI ..3..

Aapulao to iht far . tuka mhNao Kro saar ..4..

 

AvaGao dova saaQa . pir yaa AvagauNaacaa baaQa ..1..

mhNa}ina navho sarI . raho eka ek durI ..QaR ..

}sa kaMda ek AaLa . svaad gaaoDIcaa inaraLa ..3..

tuka mhNao navho sarI . ivaYa AmaRtacaI prI ..4..

 

SaaMtI prto naahI sauK . yaor AvaGaoica du:K ..1..

mhNa}ina SaaMit Qara . ]trala pOla tIra ..QaR ..

KvaLilayaa kamak`aoQaI . AMgaI BartI AaiQavyaaQaI ..3..

tuka mhNao i~aivaQa tap . maga jaatI AapoAap ..4..

 

gaaoDpNao jaOsaa gauL . tOsaa dova Jaalaa sakL ..1..

Aata Bajaao kvaNao prI . dova sabaa(ya AMtrI ..QaR ..

]dka vaogaLa . navho trMga inaraLa ..3..

homa ALMkar naamaI . tuka mhNao tOsao AamhI ..4..

 

prmaoiYzpda . tucC maainatI sava-da ..1..

hoica jyaacao Qana . sada hrIcao icaMtna ..QaR..

[Md`pdaidk Baaoga . Baaoga navho tao Bavaraoga ..3..

saava-BaaOmarajya . %yaaisa kahI naahI kaja ..4..

pataLIcao AiQap%ya . to tao maainatI ivap%ya ..5..

yaaogaisaiwsaar . %yaaisa vaaTo to Asaar ..6..

maaoxaayaovaZo sauK . sauK navho toica du:K ..7..

tuka mhNao hrIivaNa . %yaaisa vaaTo AvaGaa SaINa ..8..

 

maaohaor\yaacyaa saMgao . saUt navho AagaIjaaogao ..1..

naahI trI %yaacao Baxa . kaya saaMgaNao to saaxa ..QaR..

svaaimaicayaa AMgao . $p navho kaoNaajaaogao ..3..

tuka mhNao KaoDI . dovamaNaI naoidtI dDI ..4..

 

majasavao nakao caoYTa . navho saaLI kahI kaoYTa ..1..

baOsa saaMDUina idmaaK . jaaya kaLo krI mauK ..QaR..

yaoqao na saro caar . hINa AaNaIk vyaapar ..3..

tuka ivaYNaudasa . rsa jaaNatao inarsa ..4..

 

Baava dovaacao ]icat . Baava taoica BagavaMt ..1..

Qanya Qanya Sauw jaatI . saMdoh kOcaa toqao ica<aI ..QaR..

bahut baraDI . dovaavarI to AavaDI ..3..

tuka mhNao ho raokDo . laaBa AiQakarI caaoKDo ..4..

 

gaaOrva gaaOrvaapurto . fL sa%yaacao saMklpo ..1..

kizNa yaaogaahUina xaoma . vaaokilayaa haotao Eama ..QaR..

pavalao maro iSavaopaSaI . @laoSa ]trtI @laoSaI ..3..

tuka mhNao bahu AaNaI . kizNa inaGaalaIyaa rNaI ..4..

 

na saMDI AvagauNa . vamao- maanaItsao iSaNa ..1..

Baaoga dota kirtI ka[- . fuTta yamadMDo Dao[- ..QaR..

PappuNyaa JaaDa . dota toqao maaozI pIDa ..3..

tuka mhNao baaolaa . maaJyaa iSaNatI ivaz\zlaa ..4..

 

pavao eosaa naaSa . AvaiGayaa idlaa ~aasa ..1..

AivaTacaa kolaa saMga . sava- BaaogaI paMDurMga ..QaR..

Aa[taca pak . saMyaaogaacaa sakiLk ..3..

tuka mhNao QaNaI . saImaa raihlaI hao]naI ..4..

 

duba-L ho AvaGao jana . naarayaNaI ivanmauK ..1..

saaMDaoinayaa hat jaatI . pa~a haotI dMDasaI ..QaR..

iSadaorI to pappuNya . savao iSaNa iBakocaa ..3..

tuka mhNao piDlaa vaahao . kOsaa pahao laiT@yaacaa ..4..

 

vaajatIla turo . yaoNao AanaMdo gajaro ..1..

ijaMkaoinayaa AhMkar . pavaTNaI kolao iSar ..QaR..

kaLa naahI vaava . praEamaa kaozo zava ..3..

tuka mhNao Aata . saaopo vaOkuMzasaI jaata ..4..

 

JaaD klpt$ . na krI yaacakI Avho$ ..1..

tumhI savaI- savaao-<ama . eosao ivasarta Qama- ..QaR..

pirsaa tumacao doNao . tao %yaa jaagao AiBamaanao ..3..

gaar\haNyaanao tuka . gajao- maa$inayaa haka ..4..

 

Back