Make your own free website on Tripod.com

 

saMt tukarama maharaja gaaqaa

 

vasavaavao Gar . dovao baro inarMtr ..1..

saMga AasanaI SayanaI . GaDo BaaojanaI gamanaI ..QaR..

saMklp ivaklp . maavaLaonaI puNya pap ..3..

tuka mhNao kaL . AvaGaa gaaoivaMdI saukaL ..4..

 

yaoqaIla ha zsaa . gaolaa pDaoinayaa eosaa ..1..

QarI dovaacaa Abaaolaa . %yaasaI toica savao %yaalaa ..QaR..

naahI phavao laagat . ekaekIca to irto ..3..

tuka mhNao jana . tyaamaQyao evaZo iBanna ..4..

 

kirta dovaacana- . Gara Aalao saMtjana ..1..

dova saaravao prto . saMt pUjaavao Aarto ..QaR..

SaaLIga`ama ivaYNaumaUtI- . saMt hao ka Balato yaait ..3..

tuka mhNao saMQaI . AiQak vaOYNavaaMcaI maaMdI ..4..

 

jyaacaI KrI saovaa . %yaacyaa Baya kaya jaIvaa ..1..

kirta svaamaIsavao vaad . AiQak AiQak AanaMd ..QaR..

Asaavaa tao Qama- . maga saahao jaato vama- ..3..

vado vaagadovaI . tuka ivaz\zlaI gaaOrvaI ..4..

 

dovao jaIva Qaalaa . saMsaar tao kDU Jaalaa ..1..

toica yaotatI Zokr . AanaMdacao hirhr ..QaR..

vaoQaI AaiNakasa . eosaa jayaa AMgaI ksa ..3..

tuka mhNao BaUk . yaoNao na lagao AaNaIk ..4..

 

naama saaracaohI saar . SarNaagat yamaikMkr ..1..

]<amaa ]<ama . vaacao baaolaa pu$Yaao<ama ..QaR..

naama japta caMd`maaOLI . naamao trlaa vaalhakaoLI ..3..

tuka mhNao vaNaU- kaya . tark ivazaobaacao paya ..4..

 

gaatao Baava naahI AMgaI . BaUYaNa kravayaa jagaI ..1..

pir tU pittpavana . krI saaca ho vacana ..QaR..

mauKo mhNaivatao dasa . ica<aI maayaa laaoBa Aasa ..3..

tuka mhNao davaI vaoYa . tOsaa AMtrI naahI laoSa ..4..

 

d`vya Asata Qama- na krI . naagavalaa rajaWarI ..1..

maaya %yaasaI vyaalaI jaoMvha . raMD saTvaI navhtI toMvha ..QaR..

kqaakaLI inad`a laagao . kamaI EvaanaaprI jaagao ..3..

Baaoga isHayaoisa dota laajao . vas~a dasaIcao Gao}ina inajao ..4..

 

mauKo baaolao ba`mh&ana . manaI Qana AaiNa maana ..1..

eoiSayaacaI kirta saovaa . kaya sauK haoya jaIvaa ..QaR..

paoTasaazIo saMt . Jaalao klaIt bahut ..3..

ivarLa eosaa kaoNaI . tuka %yaasaI laaoTaMgaNaI ..4..

 

ek vaoL p`ayaiEca<a . kolao ica<a mauMDNa ..1..

AhMkara naavao daoYa . %yaacao vaaosa paiDlao ..QaR..

Anautapo snaanaivaiQa . ya& isaiw dohhaoma ..3..

jaIvaiSavaa haota cauka . toqao tuka ivanaTlaa ..4..

 

~aOlaao@ya paiLta ]bagalaa naahI . Aamaucao %yaa ka[- Asaola AaoJao ..QaR..

paYaaNaacao paoTI baOsalaa ddu-r . tyaa mauKI caara kaoNa GaalaI ..2..

pxaI Ajagar na krI saMicat . tyaasaI AnaMt p`itpaLI ..3..

tuka mhNao tyaa Baar Gaatilayaa . ]poixanaa dyaaisaMQau maaJaa ..4..

 

kra naarayaNaa . maaJyaa du:KacaI KMDNaa ..1..

vaRi<a raKa payaapaSaI . vastI Qa$ina maanasaI ..QaR..

paLaoinayaa laLa . Aata pavavaavao fLa ..3..

tuka mhNao dIna . %yaacaa hritayaa SaINa ..4..

 

daoYa pLtI kIt-nao . tuJyaa naamasaMkIt-nao ..1..

ho ka k$ Aadirlao . KaoTo vacana Aapulao ..QaR..

tumhI papa BaIta . Aamha ]pjaavayaa icaMta ..3..

tuka mhNao saovaa . kiLkaL ijaMkI dovaa ..4..

 

maI tao dInaahUina dIna . maaJaa tuja AiBamaana ..1..

maI tao Aalaao SarNaagat . maaJao kravao svaiht ..QaR..

dInaanaaqaa kRpaLuvaa . saaMBaaLavao Aapulyaa naavaa ..3..

tuka mhNao Aata . Balao nacho maaokilata ..4..

 

naahI dukaLlaao Annaa . pir yaa maana janaad-naa ..1.. 

dova kolaa sakLsaaxaI . kaLI AaiNa SauwpxaI ..QaR..

BaaogaI Baaogaivata . baaLasavao taoica ipta ..3..

kma- Akma- jaLalao . p`aOZ tuka to ]rlao ..4..

 

kaya Kavao Aata kaoNaIkDo jaavao . gaavaat rhavao kaoNyaa baLo ..1..

kaoplaa paTIla gaavaIcao ho laaok . Aata GaalaI BaIk kaoNa maja ..QaR..

Aata yaoNao cavaI saaMiDlaI mhNatI . inavaaDa kirtI idvaaNaat ..3..

Balao laaokI yaacaI saaMigatlaI maat . kolaa maaJaa Gaat duba-Lacaa ..4..

tuka mhNao yaaMcaa saMga navho Balaa . SaaoQaIt ivaz\zlaa jaa} Aata ..5..

 

saMt maagao paNaI naodI ek caULI . dasaIsa AaMGaaoLI zovaI paNaI ..1.

saMtasaI doKaoina haoya pazImaaora . dasaIicayaa paora cauMbana dotao ..2..

saMtaasaI doKaoina kirtao TvaaLyaa . Baavao Qautao caaoLyaa dasaIicayaa ..3..

tuka mhNao %yaacyaa qaMuka taoMDavarI . jaatao yamalaaoka Baaogaavayaa ..4..

 

AaSaabaw va>a . Qaak Eaaotyaacyaa ica<aa ..1..

gaatao toica naahI zavao . taoMD vaasaI kahI Vavao ..QaR..

Jaalao laaoBaacao maaMjar . paoT BarI daraodar ..3..

vaayaa gaolao to Bajana . ]Bayata laaoBaI mana ..4..

bihrmauk eko zayaI . tOsao Jaalao tyaa daohI ..5..

maap AaiNa gaaoNaI . tuka mhNao irtI daonhI ..6..

 

ivaz\zlaa ro tU ]daracaa rava . ivaz\zlaa tU jaIva jagaacaa yaa..1..

ivaz\zlaa ro tU ]daracaI rasaI . ivaz\zlaa tujapaSaI sakL isaiw ..QaR..

ivaz\zlaa ro tuJao naama bahU gaaoD . ivaz\zlaa tU kaoD purivasaI ..3..

ivaz\zlaa ro tuJao EaImauK caaMgalao . ivaz\zlaa laagalao Qyaana manaI ..4..

ivaz\zlaa ro vaacao baaolaa bahursa . ivaz\zlaa ro saaosa Gaotlaa jaIvao ..5..

ivaz\zlaa ro Saaok kirtsao tuka . ivaz\zlaa tU yao ka JaDkrI ..6..

 

baaihr piDlaao Aapulyaa kt-vyao . saMsaaraisa jaIvao vaoTaiLlaao ..1..

ekamaQyao ek naahI imaLao yaot . tak navanaIt inavaiDlao ..QaR..

JaalaI daonaI naamao ekaica maqanaI . dusairyaa gauNaI vaogaLalaI ..3..

tuka mhNao daKivalaI mau>afLI . iSaMplaoica svasqaLI KuMTilayaa ..4..

 

barvaa barvaa barvaa dovaa tU . jaIvaahUina AavaDsaI jaIvaa ro dovaa tU ..QaR..

pahta vadna saMtuYT vacana . Aalao Aa[kta gauNa ro dovaa ..2..

AYT AMgao tnau i~aivaQa tap gaolaa SaINa . vaiNa-ta laxaNa ro dovaa ..3..

mana Jaalao ]nmana Anaupmya gahna . tukyaabaMQau mhNao mihmaa naoNao ro ..4..

 

saaoyairyaa krI pahuNaor bara . kaMiDtao zaomara saMtalaagaI ..1..

gaa[-saI doKaoina badbada maarI . GaaoDyaacaI caakrI gaaoD laagao ..2..

fulaopanao vaoSyaosaI naotsao ]dMD . do} naodI KaMD ba`amhNaasaI ..3..

baa[laocyaa gaaota AavaDInao paosaI . maataiptyaasaI dvaDunaI ..4..

tuka mhNao %yaacyaa qauMka taoMDavarI . jaatao yamapurI Baaogaavayaa ..5..

 

saaolaIva jao sauK AitsauKahunaI . ]Bao to AMgaNaI vaOYNavaaMcyaa ..1..

vaRMdavana saDo caaOk rMgamaaLa . naacatao saaohLa doKaoinayaa ..QaR..

BaUYaNamaMiDt sada sava-kaL . maud`a AaiNa maaL tuLsaI kMzI ..3..

naamavaaoGa mauKI AmaRtacao saar . mastk piva~a saiht rjao ..4..

tuka mhNao maaoxa Ba>aicayaa manaa . na yao ho vaasanaa %yaacaI krI ..5..

 

tIqao- kolaI kaoTIvarI . naahI doiKlaI pMZrI ..1..

jaLao %yaacao jyaalaopNa . na doKoica samacarNa ..QaR..

yaaoga yaaga AnaMt kolao . naahI samacarNa doiKlao ..3..

tuka mhNao ivaz\zla payaI . AnaMt taIqao- GaDlaI pahI ..4..

 

kaoNato karNa raihlao yaamauLo . jao myaa tuja baLo kYTvaavao ..QaR..

naahI jaat jaIva haot naahI hanaI . sahja to manaI Aazvalao ..2..

naahI kahI icaMta mart ]pvaasaI . Aqavaa %yaa mhOsaI gaa[- vhavyaa ..3..

ho tao tuja kLao yaotsao AMtrI . laapNaIk varI saaca Baava ..4..

tuka mhNao dovaa naaiSavaMtasaazI . payasavao tuTI kirtI tuJyaa ..5..

 

Aivasaaicayao AaSaa gaL igaLI maasaa . fuTaoinayaa Gasaa marNa pavao ..1..

marNaacao vaoLo krI tLmaL . AazvaI kRpaL tyao vaoLI ..2..

AM:tkaLI jyaacyaa naama Aalao mauKa . tuka mhNao sauKa par naahI ..3..

 

tujavarI jyaacao mana . dSa-na do %yaacao ..1..

kOsaa jaatI Sauw Baava . hat pava naa vaRi<a ..QaR..

AvaiGayaaMcaa k$ina maoLa . tuja DaoLa raoiKlao ..3..

tuka mhNao tuja AaD . lapaoina kaoD davaI dovaa ..4..

 

ivaEvavyaapI maayaa . itnao JaaMkuiLlaI Cayaa ..1..

sa%ya gaolao BaaoLyaavarI . AivaVocaI caalaI qaaorI ..QaR..

Aapulaoica mana . krI AapNaa baMQana ..3..

tuka mhNao dovaa . tumhI kaoDI hI ]gavaa ..4..

 

paoTI janmatI raoga . tir ka mhNaavao AaPtvaga- ..1..

ranaI vasatI AaOYaQaI . tir ka mhNaavyaa inaopraQaI ..2..

tOsao SarIracao naato . tuka mhNao sava- AaPto ..3..

 

navho Sabd ekdoSaI . saaMDI igavaSaI kaoNaalaa ..1..

JaalaI maaJaI vaOKrI . ivaEvaMBarI vyaapk ..QaR..

maaokilalao jaavao baaNao . Baata jaoNao vaaihlaa ..3..

Aata yaoqao kOcaa tuka . baaolao iSa@ka svaamaIcaa ..4..

 

gaayanaacao rMgaI . Sai> Ad\BaUt ho AMgaI ..1..

ho tao tumacao doNao dovaa . GyaavaI AKMiDt saovaa ..QaR..

AMgaI p`omaacao Barto . naoGao ]tar caZto ..3..

tuka mhNao vaaNaI . p`oma AmaRtacaI KaNaI ..4..

 

maap mhNao maI maivato . BarI QanaI zovaI irto ..1..

dovaa AiBamaana nakao . maaJao zayaI do} Sakao ..QaR..

doSaI caalao isa@ka . irto kaoNa laoKI rMka ..3..

hatI saU~adaorI . tuka mhNao %yaacaI qaaorI ..4..

 

kaoNa saaMgaayaasa . gaolao haoto doSaaodoSa ..1..

Jaalao vaar\yaa hatI maap . samaqa- tao maaJaa baap ..QaR..

kaoNaacaI ho sa<aa . JaalaI vaacaa vadivata ..3.

tuka mhNao yaa inaEcayao . maaJao inarsalao Baya ..4..

 

sakLaMcyaa payaa maaJaI ivanavaNaI . mastk carNaI zovaItsao ..1..

Ahao Eaaoto va@to sakLhI jana . baro parKUna baaMQaa gaazI ..QaR..

faoiDlao BaaMDar Qanyaacaa ha maala .toqao maI hmaala BaarvaahI ..3..

tuka mhNao caalaI JaalaI cahU doSaI . ]trlaa ksaI Kra maala..4..

 

kaoNa %yaacaa par pavavao QaMuiDta . puZo ivacaairta ivaEvaMBara ..1..

ANauroNau saUxmasqaULa par naahI . Eauit naotI %yaahI KuMTilayaa ..QaR..

fLaMt kITk yaovaZo AakaSa . eosaI t$varasa Anaok iktI ..3..

daivalao AnaMto Ajau-naasaI paoTI . AaNaIk %yaa saRiYT kRYNalaaok ..4..

tuka mhNao laagaa saMtaicayao kasao . zava Gaota kOsao vaaMcaa jaIvao ..5..

 

jao jao kahI kirtao dovaa . to to saovaa samapo- ..1..

Baod naahI savaa-%manaa . naarayaNaa tuja maja ..QaR..

AamhI dujao naoNaao kaoNaa . hoica manaa mana saaxa ..3..

tuka mhNao jagannaaqaa . ho Anyaqaa navho kI ..4..

 

stutI k$ trI navhoica yaa vaoda . toqao maaJaa QaMda kaoNaIkDo ..1..

pir ho vaOKrI gaaoDavalaI sauKo . rsanaa rsa mauKo [icCtsao ..QaR..

$p vaNaa-vayaa kaozo puro mait . raomaI haotI jaatI ba`mhMaDo hI ..3..

tuka mhNao tUica eosaa ek saacaa . eosaI vaacaa JaalaI naahI ..4..

 

tuja vaNaI- eosaa tujaivaNa naahI . dujaa kaoNaI ithI i~aBauvanaI ..1..

sahsHamauKo SaoYa iSaNalaa baapuDa . icarilayaa QaDa ijavha %yaacyaa ..QaR..

Avya>a Alaxaa Apara AanaMda . inagau-Naa saiccadanaMda naarayaNaa ..3..

$p naama GaosaI Aapulyaa sva[cCa . haosaI Baava tOsaa %yaakarNao ..4..

tuka mhNao jarI daivasaI AapNaa . trIca naarayaNaa kLao yaosaI ..5..

 

pUr Aalaa AanaMdacaa . laaTa ]saLtI p`omaacyaa ..1..

baaMQaU ivaz\zlasaaMgaDI . paohUina jaa} pOla qaDI .

AvaGao jana gaDI . Gaalaa ]DI Baa[-Mnaao ..QaR..

tuka mhNao qaaora puNyao . AaoGa Aalaa pMqao yaoNao ..4..

 

AaNaIk dusaro maja naahI Aata . naoimalao yaa ica<aapasaUinayaa ..1..

PaMDurMga QyaanaI paMDurMga manaI . jaagaRtI svaPnaI paMDurMga ..QaR..

PaiDlao vaLNa [Mid`yaa sakLa . Baava tao inaraLa naahI dujaa ..3..

tuka mhNao naoHaI kolaI AaoLKNa . tTsqa ho Qyaana ivaTovarI ..4..

 

Aata maI Ananya yaoqao AiQakarI . hao[-na kaoNao prI naoNaao dovaa ..1..

puraNaIMcaa Aqa- AaiNata manaasa . haoya kasaavaIsa jaIva maaJaa ..QaR..

[Mid`yaaMcaI AamhI paMigalaao AMikt . %yaaMcao rMgaI ica<a rMgalaosao ..3..

yaokacaohI maja na GaDo dmana . AvaGaI naomaUna kOsaI raKao ..4..

tuka mhNao jarI maaokilasaI Aata . trI maI AnaMta vaayaa gaolaao ..5..

 

laxaUinayaa yaaogaI pahatI AaBaasa . to idsao Aamhasa dRiYTpuZo ..1..

kr daonaI kTI raihlaasao ]Baa . saaMvaLI ho p`Baa AMgakaMtI ..QaR..

vyaapUina vaogaLo raihlaosao dUrI . sakLa AMtrI inaiva-kar ..3..

$p naahI roKa naamahI jayaasaI . Aapulyaa maanasaI iSava Qyaaya ..4..

AMt naahI par vaNaa- naahI qaar . kuL yaait iSar hst pad ..5..

Acaot caotlao Bai>icayaa sauKo . Aapulyaa kaOtuko tuka mhNao ..6..

 

kOsao k$ Qyaana kOsaa pahao tuja . vama- davaI maja yaacakasaI ..1..

kOsaI Bai> k$ saaMga tuJaI saovaa . kaoNyaa Baavao dovaa AatuDsaI ..QaR..

kOsaI kIit- vaaNaU kOsaa laxaa AaNaU . jaaNaU ha kvaNau kOsaa tuja ..3..

kOsaa gaa} gaItI kOsaa Qyaa} ica<aI . kOsaI isqait mait davaI maja ..4..

tuka mhNao jaOsao dasa kolao dovaa . tOsao ho AnauBavaa AaNaI maja ..5..

 

inagamaacao vana . naka SaaoQaU k$ SaINa ..1..

yaa ro gaaOiLyaacao GarI . baaMQalao to davaovarI ..QaR..

pIDlaotI Ba`mao . vaaTa na kLta vamao- ..3..

tuka mhNao Baar . maaqaa Taka AhMkar ..4..

 

mana vaaoLI manaa . bauiw bauiw xaNaxaNaa ..1..

maIca maja raKNa Jaalaao . jyaanao toqaoica Qairlaao ..QaR..

jao jao jaoqao ]zI . to to tyaa hato KuMTI ..3..

BaaMjaNaI KaMjanaI . tuka saaxa ]rlaa daonhI ..4..

 

ba`mh na ilaMpo %yaa maoLo . kmaa- Akmaa- vaogaLo ..1..

taoica ek tyaa jaaNao . pavao AnauBaivalao KuNao ..QaR..

SaaOca ASaaOcaacao saMQaI . tna AaLa tnaamaQaI ..3..

PaappuNyaa naahI zava . tuka mhNao sahja Baava ..4..

 

kaya dra krIla vana . samaaQaana naahI java ..1..

trI kaya toqao AsatI qaaoDI . kaya jaaoDI tyaasaI ..QaR..

irGata Qaavaa povaaMmaQaI . jaaoDo isaiw to zayaI ..3..

kaya Basma krIla raK . AMtr paK naahI tao ..4..

vaNa-AaEamaacao Qama- . jaatI Eama Jaailayaa ..5..

tuka mhNao saaoMga paSa . inarsao Aasa to iht ..6..

 

tohI navho jao kirta kahI . Qyaata QyaayaI tohI navho ..1..

tohI navho jao jaaNavaI janaa . vaaTo manaa tohI navho ..2..

Haasa maainajao kaMTaLa . ASauBa vaacaaLa tohI navho ..3..

tohI navho jao BaaovatI Baaovao . naagavao Qaavao tohI navho ..4..

tuka mhNao ekica Aaho . sahija paho sahja ..5..

 

baaola baaolata vaaTo saaopo . krNaI kirta TIr kapo ..1..

navho vaOragya saaoparo . maja baaolata na vaaTo Kro ..QaR..

ivaYa Kavao ga`asaaoga`asaI . Qanya taoica ek saaosaI ..3..

tuka mhNao k$ina davaI . %yaacao paya maaJao jaIvaI ..4..

 

hao[-na iBakarI . pMZrIcaa vaarkrI ..1..

haica maaJaa naomaQama- . mauKI ivazaobaacao naama ..QaR..

hoica maaJaI ]pasanaa . laagaona saMtaMcyaa carNaa ..3..

tuka mhNao dovaa . hoica maaJaI BaaoLI saovaa ..4..

 

HOME