Make your own free website on Tripod.com

saMt tukarama gaaqaa

 

saazivalaa hir . ijahI (dyamaMidrI ..1..

%yaaMcaI sarlaI yaorJaar . Jaalaa safL vyaapar ..QaR..

hir Aalaa hata . maga kOcaI Baya icaMta ..3..

tuka mhNao hir . kahI ]rao naodI ]rI ..4..

 

maaoxa tumacaa dovaa . tumhI dula-Ba tao zovaa ..1..

maja Ba@tIcaI AavaDI . naahI AMtrI to gaaoDI ..QaR..

Aaplyaa p`kara . kra jatna datara ..3..

tuka mhNao BaoTI . puro ekica SaovaTI ..4..

 

naamapaz mau>afLaMcyaa AaovaNaI . ho sauKa sagauNaI AiBanava ..1..

trI AamhI Jaalaao ]dasa inagau-Naa . Ba>aMicayaa manaa maaoxa nayao ..QaR..

Vavao Gyaavao eosaa yaoqao ]ro Baava . jaaya zayaa zava pusaaoinayaa ..3..

tuka mhNao Aata ABayadana kra . mhNaa ivaEvaMBara idlao eosao ..4..

 

BavaisaMQaUcao kaya kaoDo . davaI vaaT caalao puZo ..1..

ta$ Balaa paMDurMga . paya iBajaao naodI AMga ..QaR..

maagao ]tirlao bahut . pOlaitrI saaQausaMt ..3..

tuka mhNao laagavaogao . jaa} tyaaicayaa maagao ..4..

 

naahI saajat ha maaoza . maja ALMkar KaoTa ..1..

Asao tumacaa rjaroNa . saMtpayaIcaI vahaNa ..QaR..

naahI sva$pI AaoLKI . Bai>Baava krI doKI ..3..

naahI SaUnyaakarI . xar AaoLKI AxarI ..4..

naahI ivavaok yaa zayaI . Aa%maa Anaa%maa to ka[- ..5..

kahI navho tuka . payaa pDona ho eoka ..6..

 

sa%ya saaca Kro . naama ivazaobaacao baro ..1..

yaoNao tuTtI baMQanao . ]BayalaaokI kIit- jaoNao ..QaR..

Baava jyaacao gaazI . %yaasaI laaBa ]za]zI ..3..

tuka mhNao BaaoLa . ijaMkU jaaNao kiLkaLa ..4..

 

sa%ya tao AavaDo . ivaklpanao Baava ]Do ..1..

AamhI tumacyaa kRpadanao . jaaNaao Sauw maMd saaonao ..QaR..

Aalaa Baaoga AMgaa . na laavaU ]SaIr %yaa %yaagaa ..3..

tuka mhNao dovaa . AMjana to tuJaI saovaa ..4..

 

kravao icaMtna . toica baro na BaoTUna ..1..

barvaa AMgaI raho Baava . tMga taoica jaaNaa dova ..QaR..

dSa-naacaI ]rI . Avasqaaica AMga QarI ..3..

tuka mhNao mana . toqao sakL karNa ..4..

 

jao jao jaoqao pavao . to to samapa-vao saovao ..1..

sahja pUjaa yaaica naavao . gaiLt AiBamaana vhavao ..QaR..

AvaGao Baaoigata gaaosaavaI . AadI AvasaanaI jaIvaI ..3..

tuka mhNao iSaNa . na Qairta navho iBanna ..4..

 

nasao trI manaI nasaao . pir vaacao trI vasaao ..1..

doh pDao yaa icaMtnaI . ivaz\zlanaamasaMkIt-naI ..QaR..

dMBasfaoT Bala%yaa Baavao . maja hirjana mhNavaavao ..3..

tuka mhNao kaLaMtrI . maja saaMBaaLIla hir ..4..

 

nayao jarI kahI . trI Balatoica vaahI ..1..

mhNaivalyaa dasa . kaoNaI na QarI vaozIsa ..QaR..

samaqaa-cyaa naavao . BalatOsao ivakavao ..3..

tuka mhNao sa<aa . varI Asao %yaa bahuta ..4..

 

na saMDvao Anna . maja na saovavao vana ..1..

mhNa}ina naarayaNaa . kIva Baaiktao k$Naa ..QaR..

naahI AiQakar . kahI Gaaokayaa Axar ..3..

tuka mhNao qaaoDo . AayauYya AvaGaoica kaoDo ..4..

 

ekacaI ]<aro . gaaoD AmaRt maQauro ..1..

eoSaa dovaacyaa ivaBaUit . iBanna p`arbQaacaI gait ..QaR..

ekacaI vacanao . kDu A%yaMt tIxNao ..3..

p`karacao tIna . tuka mhNao kolao jana ..4..

 

vacanao hI naaD . na baaolato mauko KaoD ..1..

daohI vaogaLo to iht . baaolaI AbaaolaNaI naIt ..QaR..

AMQaar p`kaSaI . jaaya idvasa pavao inaSaI ..3..

baIja pRiqavaIcyaa paoTI . tuka mhNao davaI dRYTI ..4..

 

ivacaaravaaMcaUna . na pivajao samaaQaana ..1..

doh i~agauNaaMcaa baaMQaa . maajaI naahI gauNa sauQaa ..QaR..

dovaaicayao caaDo . dovaa Vavao jao jao GaDo ..3..

tuka mhNao haoto . bahu gaaomaTo ]icato ..4..

 

tuTo Bavaraoga . saMicatik`yamaaNaBaaoga ..1..

eosao ivazaobaacao naama . ]ccaairta KMDo janma ..QaR..

vasaao na Sako pap . jaaya i~aivaQa tao tap ..3..

tuka mhNao maayaa . haoya dasaI laagao payaa ..4..

 

mausaavalao AMga . rMgaI maoLivalaa rMga ..1..

ekI ek dRZ Jaalao . mauLa Aapuilayaa Aalao ..QaR..

saagarI qaoMbauTa . piDlyaa inavaDo kaoNyaa vaaTa ..3..

tuka mhNao navao . navho jaaNaavao ho dovao ..4..

 

Anautapo daoYa . jaaya na laagata inaimaYa ..1..

Pair tao raho ivasaaMvalaa . AadI AvasaanaI Balaa ..QaR..

hoica p`ayaiEca<a . AnautapI nhaya ica<a ..3..

tuka mhNao papa . iSavaao nayao Anautapa ..4..

 

cahU AaEamaacao Qama- . na raKta jaaoDo kma- ..1..

tOsaI navho BaaoLI saovaa . ek Baavaica karNa dovaa ..QaR..

tpo [Mid`yaaM AaGaat . xaNa ek vaatahat ..3..

maMHa caLo qaaoDa . trI QaDica haoya vaoDa ..4..

va`t kirta saaMga . trI ek caukta BaMga ..5..

Qamaa-Qamaa- sa<vaica karNa . naahI trI kolaa iSaNa ..6..

BaUt dyaoisa AaGaat . ]McanaIca paho ica<a ..7..

tuka mhNao dujao . ivaQaIinaYaoQaacao AaoJao ..8..

 

saaoiDlaa saMsaar . maayaa tyaavair far ..1..

Qaavao caalao maagao maagao . sauKdu:K saaho AMgao ..QaR..

yaanao Gyaavao naama . tIsaI krNao %yaacao kama ..3..

tuka mhNao BaaoLI . ivaz\zla kRpocaI kaovaLI..4..

 

baOsaU KoLU jaovaU . toqao naama tuJao gaa} ..1..

ramakRYNanaamamaaLa . GaalaU AaovaUinayaa gaLa ..QaR..

ivaEvaasa ha Qa$ . naama baLkT k$ ..3..

tuka mhNao Aata . Aamha jaIvana SarNaagata ..4..

 

pazI paoTI dova . kOcaa hirdaasaa Baova ..1..

kra AanaMdo kIt-na . naka AaSaMikt mana ..QaR..

yaoqao kaozo kaL . krIla dovaapaSaI baL ..3..

tuka mhNao QanaI . sapurta kaya vaaNaI ..4..

 

manaaomaya pUjaa . hoica piZyao koSaIrajaa ..1..

Gaotao klpnaocao Baaoga . na maanatI baa(ya rMga ..QaR..

AMtrIcao jaaNao . Aaidvat-maana KuNao ..3..

tuka mhNao kuDo . kaozo saro %yaacyaa puZo ..4..

 

jaaNao Ba>Icaa ijavhaLa . taoica dOvaacaa putLa ..1..

AaiNak nayao maaJyaa manaa . hao ka pMiDt SahaNaa ..QaR..

naama$pI jaDlao ica<a . %yaacaa dasa maI AMikt ..3..

tuka mhNao navaivaQa . Bai> jaaNao taoica Sauw ..4..

 

yaajasaazI vanaaMtra . jaatao saaMDUinayaa Gara ..1..

maaJao idzavaola p`oma . bauiw hao[-la inaYkama ..QaR..

AWOtacaI vaaNaI . naahI eokt maI kanaI ..3..

tuka mhNao AhMba`mh . AaD yao} naodI Ba`ma ..4..

 

bauDta AavarI . maja Bavaacao saagarI ..1..

nakao maanaU Baar . pahao daoYaaMcao DaoMgar ..QaR..

Aaho to saaMBaaLI . tuJaI kOsaI ba`IdavaLI ..3..

tuka mhNao daoYaI . maI tao patkaMcaI raSaI ..4..

 

Axa[- to Jaalao . Aata na maaoDo ricalao ..1..

Paaya piDlaa Kaolao zayaI . toqao puZo caalaI naahI ..QaR..

haoto ivaKurlao . taLa jamao JaDtI Aalao ..3..

tuka mhNao baaolaI . puZo kuMiztica JaalaI ..4..

 

na manaavaI icaMta . kahI maaJaoivaSaI Aata ..1..

jyaanao laaOikk ha kolaa . tao ha inavaairta Balaa ..QaR..

maaJao [cCo kaya . haoNaar to eko zaya ..3..

sauKa AaiNa du:Ka . mhNao vaogaLa maI tuka ..4..

 

tuJao qaaor qaaor . Ba> kirtI ivacaar ..1..

japtpaid saaQanao . maja icaMtvaonaa manao ..QaR..

k$Naavacanao . myaa BaakavaI tumha dInao ..3..

tuka mhNao Gao[- . maaJao qaaoDo far zayaI ..4..

 

laavaUina kahaLa . sauKo kirtao saaohLa ..1..

saadavaIt gaolaao janaa . Baya naahI sa%ya jaaNaa ..QaR..

gaata naacata ivanaaodo . TaLGaagairyaaMcyaa CMdo ..3..

tuka mhNao Baova . naahI puZo yaotao dova ..4..

 

mau> kasayaa mhNaavao . baMQana to naahI zavao ..1..

sauKo kirtao kIt-na . Baya ivasarlaao mana ..QaR..

doiKjaonaa naasa . GaalaU kaoNaavarI kasa ..3..

tuka mhNao saa*ya . dova Aaho tOsaa Aaho ..4..

 

Aaonaamyaacyaa kaLo . KDo maaMDivalao baaLo ..1..

taoica puZo puZo ka[- . maga laagailayaa saao[-..QaR..

rjjau sap- haota . taoMvarIca na kLta ..3..

tuka mhNao saacao . Baya naahI baagaulaacao ..4..

 

Aata puZo QarI . maaJao Aazva vaOKrI ..1..

nakao baDbaDU BaaMDo . kahI vaa]gao to raMDo ..QaR..

ivaz\zla ivaz\zla . eosao saaMDaoinayaa baaola ..3..

tuka mhNao AaNa . tuja svaamaIcaI ho jaaNa ..4..

 

kaya navho kirta tuja . Aata raKo maaJaI laaja ..1..

maI tao ApraQaacaI rasaI . iSaKa AMgauYz tao paSaI ..QaR..

~aaho ~aaho ~aaho . maja kRpadRiYT paho ..3..

tuka mhNao dovaa . sa%ya GyaavaI Aata saovaa ..4..

 

vaMdIna maI BaUto . Aata AvaGaIca samasto ..1..

tumacaI krIna Baavanaa . pdaopdI naarayaNaa..QaR..

gaaLUinayaa Baod . p`maaNa tao eosaa vaod ..3..

tuka mhNao maga . navho duijayaacaa saMga ..4.. 

 

pUjyaa pUjyamaana . kqao ]Bao hirjana ..1..

jyaacaI kIit- vaaKaiNatI . toqao AaotlaI to maUit- ..QaR..

dohacaa ivasar . kolaa AanaMdo saMcaar ..3..

gaolaa AiBamaana . laaja baaoLivalaa maana ..4..

Saaok maaoh icaMta . yaaMcaI naoNatI to vaata- ..5..

tuka mhNao saKo . ivazaobaaica to saairKo ..6..

 

Baava tOsao fL . na calao dovaapaSaI baL ..1..

Qaavao jaatIpaSaI jaatI . KuNa yaoryaora ica<aI ..QaR..

ihra ihrkNaI . kaZI AatUina eorNaI ..3..

tuka mhNao kolao . mana Sauw ho caaMgalao ..4..

 

vair vair baaolaa rsa . kqaI &anaamaajaI faosa ..1..

eosao laiTko jao zk . tyaa [h naa prlaaok ..QaR..

pirsao ek saaMgao . AMgaa QauLIhI na lagao ..3..

tuka mhNao haDo . kutr\yaa laaivalao JagaDo ..4..

 

hoica tuJaI pUjaa . Aata krIna koSaIrajaa ..1..

AvaGaI tuJaIca hI pdo . namaskarIna ABaodo ..QaR..

na vaija-t idSaa . jaaya toqaoica sairsaa ..3..

navho ekdoSaI . tuka mhNao gauNadaoYaI ..4..

 

Aapulao tao kahI . yaoqao saaMigajaosao naahI ..1..

pir ho vaaNaI vaayacaLo . CMd krivato barLo ..QaR..

pMcaBaUtaMcaa ha maoLa . doh sa%ya<vao inaraLa ..3..

tuka mhNao BaulaI . [cyaa ]fraTyaa caalaI ..4..

 

ivaz\zla naavaDa fukacaa . AaLivalyaa saazI vaacaa ..1..

kTI kr jaOsao tOsao . ]Baa raihlaa na baOsao ..QaR..

na paho iSadaorI . jaatI kuL na ivacaarI ..3..

tuka mhNao BaoTI . hak dota ]za]zI ..4..

 

kRpavaMt iktI . dIna bahu AavaDtI ..1..

%yaaMcaa Baar vaaho maaqaa . krI yaaogaxaomaicaMta ..QaR..

Baulaao naodI vaaT . krI Qa$ina davaI naIT ..3..

tuka mhNao jaIvao . Anausarlyaa ek Baavao ..4..

 

naoNatI vaod Eauit kaoNaI . Aamha BaaivakavaacaunaI ..1..

$p AavaDo AamhasaI . tOsaa jaaoDI (YaIkoSaI ..QaR..

AamhI Baavao baiLvaMt . tuja GaalaU (dyaat ..3..

tuka mhNao tuja Qaak . dota pavasaIla hak ..4..

 

mana gauMtlao laUlayaa . jaaya Qaavaaoina %yaa zayaa ..1..

maagao prtvaI tao baLI . SaUr ek BaUmaMDLI ..QaR..

yao}inayaa GaalaI Gaalaa . naoNaao kaya hao[-la tulaa ..3..

tuka mhNao yaoNao . bahu naaiDlao SaahaNao ..4..

 

Gao[- Gao[- maaJao vaacao . gaaoD naama ivazaobaacao ..1..

tumhI Gyaaro DaoLo sauK . paha ivazaobaacao mauK ..QaR..

tumhI Aa[karo kana . maaJyaa ivazaobaacao gauNa ..3..

manaa toqao Qaava Gao[- . raho ivazaobaacao payaI ..4..

tuka mhNao jaIvaa . nakao saaoDU yaa koSavaa ..5..

 

QaNaI na puro gauNa gaata . $p dRiYT nyaahaiLta ..1..

barvaa barvaa paMDurMga . kaMit saavaLI saurMga ..QaR..

sakL maMgaLacao saar . mauK isawIcao BaaMDar ..3..

tuka mhNao sauKa . AMt par naahI laoKa ..4..

 

jarI maI pitt navhtao dovaa . trI tU pavana kOcaa tovha ..1..

mhNaaoina maaJao naama AaQaI . maga tU pavana kRpainaQaI ..QaR..

laaohao maihmaana pirsaa . naahI trI dgaD jaOsaa ..3..

tuka mhNao yaacakBaavao . klpt$ maana pavao ..4..

 

ek Baava ica<aI . trI na lagao kahI yaui> ..1..

kLao Aalao jaIvao . maja maaiJayaaica Baavao ..QaR..

Aazvaica puro . sauK AvaGao maaohro ..3..

tuka mhNao mana . pUjaa [cCI naarayaNa ..4..

 

maja saMtaMcaa AaQaar . tU eklao inaiva-kar ..1..

paha ivacaa$ina dovaa . nakao Aamhasavao davaa ..QaR..

tuja baaola na baaolavao . Aamha BaaMDayaacaI savao ..3..

tuka mhNao trI . eo@yaBaavao nauro ]rI ..4..

 

tuja maagaNao to dovaa . Aamha tuJaI carNasaovaa ..1..

Aana naoGaao dosaI trI . iriw isaiw maui> caarI ..QaR..

saMtsaMgatI sava-kaL . qaaor p`omaacaa saukaL ..3..

tuka mhNao naama . toNao puro maaJao kama ..4..

 

HOME