Make your own free website on Tripod.com

 

EaI tukarama maharajaaMcaI gaaqaa

 

Evaana SaIGa`kaopI. AapNaa Gaatkr papI..1..

naahI BaID AaNaIk QaIr. ]pdoSa na ijaro xaIr..QaR..

maaNasaaMisa BauMko. ivajaatInao Gyaavao qauMko..3..

tuka mhNao ica<a. maiLNa kra to fijat..4..

 

doKaoina hrKlaI AMD. pu~a Jaalaa mhNao raMD.

tva tao Jaalaa BaaMD. caahaD caaorTa iSaMdL..1..

jaaya itkDo pIDI laaoka. jaaoDI BaaMDvala qaMuka.

qaaor Jaalaa cauka. var kaM naahI GaatlaI..QaR..

BaUima kapo %yaacyaa Baaro. kuMBapakacaI SarIro.

baaolao inaYzur ]<aro. papdRiYT maiLNa ica<a..3..

duracaarI tao caaMDaL. pap saaMgaato ivaTaL.

tuka mhaNao KL. mhNaaoinayaa inaiYaw tao..4..

 

naoNao gaaNao kMz naahI ha sausvar. GaalaU tuja Baar paMDurMgaa..1..

naoNao raga vaoL kaL Gaat maat. tuJao payaI ica<a zovaI dovaa..QaR..

tuka mhNao maja caaD naahI janaa. tuja naarayaNaavaaMcaUinayaa..3..

 

maaJaI paz kra kvaI. ]T laavaI daraodar..1..

tva tyaa parKI iSava. laajao zava saaMiDta..QaR..

]YTavaLI k$ina jamaa. kuMqaUina p`omaa AaiNatsao..3..

tuka mhNao baahormaudI. Aahaca gaaoivaMdI na sartI..4..

 

]paQIcyaa naavao Gaotlaa iSaMtaoDa. naodU Aata pIDa AatLao to..1..

kaSaasaazI hat Ba$ina Qauvaavao. caalityaa gaaovao maargaaisa..QaR..

kahI naahI dovao k$ina zoivalao. Asao to Aapulao to to zayaI..3..

tuka mhNao jaovhaM gaolaa AhMkar. tovhaM Aappr baaoLivalao..4..

 

yaaogaacao to Baagya xamaa. AaQaI dmaa [Mid`yao..1..

AvaGaI Baagyao yaotI Gara. dova saaoyara Jaailayaa..QaR..

imarasaIcao mhUNa saot. naahI dot pIk ]gao..3..

tuka mhNao ]icat jaaNaa. ]gaI iSaNaa kaSaalaa..4..

 

na yao nao~aa jaL. naahI AMtrI kLvaL..1..

tao ho caavaTIcao baaola. jana rMjavaNao faola..QaR..

na fLo ]<ar. naahI svaamaI jaao saadr..3..

tuka mhNao BaoTI. jaMva naahI dRYTadRYTI..4..

 

baa[-la savaaisaNa Aa[-. AapNa iptraMcao zayaI..1..

qaaor vaoca Jaalaa naYTa. AvaGyaa Apsavya caoYTa..QaR..

ivaYayaaMcaocava-NaI. kolaI AayauYyaacaI gaaLNaI..3..

tuka mhNao laMDa. naahI dyaa dova QaaoMDa..4..

 

danao kapo hat. naavaDo toivaSaI maat..1..

kqaI caavaTIcao baaola. ihMga xaIr imaqyaa faola..QaR..

nava jaatI paya. tIqaa- mhNao vaocaU kaya..3..

tuka mhNao manaI naahI. na yao Aakarato kahI..4..

 

vaiLto jao gaa[-. %yaasaI far laagao ka[-..1..

inavao Baavaacao ]<arI. Balato eko QaNaIvarI..QaR..

na lagatI p`kar. kahI maanaacaa Aadr..3..

saaMDI qaaorpNaa. tuka mhNao savao dInaa..4..

 

maO~a kolaa mahabaLI. kamaa nayao AMtkaLI..1..

AaQaI Gao ro ramanaama. saamaa BarI ha ]<ama.

naahI trI yama. dat Katao krkra..QaR..

Qana imaLivalao kaoDI. kaL Gaotlyaa na saaoDI..3..

kamaa na yao ha pirvaar. saOnya laaok bahu far..4..

tvavarI tumacao baL. java Aalaa naahI kaL..5..

tuka mhNao baapaa. caukvaI caaOr\yaaMSaIcyaa Kopa..6..

 

sauK paahta javaapaDo. du:K pva-taevaZo..1..

QarI QarI AazvaNa. maanaI saMtacao vacana..QaR..

naolao ra~aInao to AQa-. baaLpNa jaravyaaQa..3..

tuka mhNao puZa. GaaNaa jauMtIjasaI maUZa..4..

 

kanaDInao kolaa mar\haTa Ba`tar. ekacao ]<ar eka na yao..1..

tOsao maja nakao k$ kmaLaptI. do[- yaa saMgait sajjanaaMcaI..QaR..

itnao pacaairlao [la baa mhNaaona. yao$ pLo AaNa JaalaI Aata..3..

tuka mhNao yaora yaora jao ivaicCnna. toqao vaaZo SaINa sauKa paoTI..4..

 

baaolaayaacaa %yaasaI. nakao saMbaMQa maanasaI..1..

jayaa GaDlaI saMtinaMda. tuja ivasa$ina gaaoivaMda..QaR..

jaLao %yaacao taoMD. nakao dRYTIpuZo BaaMD..QaR..

tuka mhNao dovaa. tyaa durI maja zovaa..3..

 

tIL jaaiLlao taMduL. kama k`aoQa tOsaoica KL..1..

kaM ro iSaNalaasaI vaa]gaa. na Bajata paMDurMgaa..QaR..

maanadMBa paoTasaazI. kolaI AxaraMcaI AaTI..3..

tp k$ina tIqaa-TNa. vaaZivalaa AiBamaana..4..

vaaiTlao to Qana. kolaI AhMta jatna..5..

tuka mhNao cauklao vama-. kolaa AvaGaacaI AQama-..6..

 

saMsaaracyaa tapo taplaao maI dovaa.kirta yaa saovaa kuTuMbaacaI..1..

mhNa}ina tuJao Aazivalao paya.yao vaao maaJao maaya paMDurMgao..QaR..

bahuta janmaIMcaa Jaalaao BaarvaahI.sauiTjao ho naahI vama- zavao..3..

vaoiZyalaao caaorI AMtrbaa*yaa%karI.kNava na krI kaoNaI maaJaI..4..

bahu paMgaivalaao bahu naagaivalaao. bahu idsa Jaalaao kasaaivasa..5..

tuka mhNao Aata Qaava GaalaI vaogaI.ba`Ido tuJaI jagaI dInaanaaqaa..6..

 

Ba>?NaI dova baaolatI puraNao.inaQaa-r vacanao saaca KrI..QaR..

maagao kaya jaaNaao Aa[iklaI vaata-.kibara saato jaata GaDyaa vaaMTI..2..

maaGaairyaa Qana AaiNalao GarasaI.nao Gao kolaa %yaasaI %yaaga toNao..3..

naamadovaaicayaa GarasaI AaiNalao.toNao lauiTyaolao ivdjaa hatI..4..

p`%yaxaasaI kaya Vaavao ho p`maaNa.ekaobaacao ?Na foiDyaolao..5..

baIja dLaoinayaa kolaI AaraQanaa.laagao naarayaNaa porNao to..6..

tuka mhNao eosaa naahI jyaa inaQaa-r.naaDola saacaar taoica ek..7..

 

Baaogao GaDo %yaaga. %yaagao AMgaa yaotI Baaoga..1..

eosao ]fraTo vama-. Qamaa-AMgaIca AQama-..QaR..

dova AMtro to pap. kaozo ]gavaa saMklp..3..

tuka mhNao BaID KaoTI. laaBa ivacaaracao paoTI..4..

 

BaaorPyaanao saaoMga paliTlao varI.bak Qyaana QarI ma%syaa jaOsao..1..

iTLo maaLa maOMd maud`a laavaI AMgaa.doKao naodI jagaI faMsao jaOsao..2..

ZIvar yaa ma%syaa caara GaalaI jaOsaa.BaItrIla faMsaa kLao naodI..3..

KaiTk ha snaohvaado pSau paLI.kapavayaa naLI tyaasaazI..4..

tuka mhNao tOsaa Balaa maI laaokaMt.pir tU kRpavaMt paMDurMgaa..5..

 

gaolaI vaIrsarI . maga %yaasaI raMD maarI..1..

maga nayao tOsaI sa<aa. gaolaI maagaIla AaiNata..QaR..

BaMgailayaa ica<aa. na yao kaSaanao saaMiQata..3..

tuka mhNao QaIr . BaMgailayaa pazI kIr..4..

 

yau>ahar na lagao AaNaIk saaQanao. Alp naarayaNao daKivalao..1..

kilayaugaamaajaI kravao kIt-na. toNao naarayaNa do[-la BaoTI..QaR..

na lagao laaOikk saaMDavaa vaovhar. Gyaavao vanaaMtr Basma dMD..3..

tuka mhNao maja AaNaIk ]pava. idsatI vaava naamaoivaNa..4..

 

kMzI kRYNamaNaI . naahI ASauBa to vaaNaI..1..

hao kaM nar Aqavaa naarI. raMD tyao naavao KrI..QaR..

naahI hatI dana . SaUrpNaacao kaMkNa..3..

vaaiLyaolaI saMtI . kolaI baaoDaoina fijatI..4..

tuka mhNao taLa . naahI %yaacaI AvakLa..5..

 

maayaa ba`mh eosao mhNatI Qama-zk.AapNaasaairsao laaok naagaivalao..1..

ivaYayaI laMpT iSakvaI kuivaVa.manaamaagao naaMVa hao}ina ifro..2..

k$ina Kata pak ijaro saurNa ra[-.kirta Ait%yaa[- du:K pavao..3..

AaOYaQa Vaavayaa caaLivalao baaLa.davaUinayaa gauLa dRYTIpuZo..4..

travayaa AaQaI SaaoQaa vaodvaaNaI.vaaMJaT baaolaNaI vaara %yaaMcaI..5..

tuka mhNao jayaa ipMDacao paLNa.na GaDo naarayaNa BaoTo tyaa ..6..

 

maRgajaL idsao saacapNaa eosao.KaoiTyaacao ipsao }r faoDI..1..

jaaNaaoina kaM kra Aapulaalao Gaat.ivacaara ro iht lavalaahI..QaR..

saMicat saaMgaatI baaoLvaNa savao.Aacarlao Vavao fL toNao..3..

tuka mhNao SaoKI smaSaana to varI.saMbaMQa gaaovarI AagaIsavao..4..

 

gaaOiLyaacaI takiParo . kaoNa paoro caaMgalaI..1..

yaovaZa %yaaMcaa CMd dovaa. kaya saovaa Bai> to..QaR..

kaya ]pasa piDlao haoto . kNyaaBaaovato ivaduracyaa..3..

tuka mhNao kubjaa dasaI . $prsaI hInakLa..4..

 

Aata trI puZo haica ]pdoSa. naka k$ naaSa AayauYyaacaa..1..

sakLaMcyaa payaa maaJao dMDvat. Aapulaalao ica<a Sauw kra..QaR..

iht to kravao dovaacao icaMtna. k$inayaa mana ekivaQa..3..

tuka mhNao laaBa haoya tao vyaapar. kra kaya far iSakvaavao..4..

 

Ba>aivaNa dovaa. kOcao $p GaDo saovaa..1..

SaaoBaivalao yaor yaora. saaonao eko zayaI ihra..QaR..

dovaaivaNa Ba>a. kaoNa doto inaYkamata..3..

tuka mhNao baaL. maata jaOsao snaohjaaL..4..

 

ivaEvaacaa jainata. mhNao yaSaaodosaI maata..1..

eosaa Ba>aMcaa AMikt. laagao tOsaI laavaI p`It..QaR..

inaYkama inaraLa. gaaopI laaivayaolyaa caaLa..3.

tuka mhNao Aalao. $pa Avya> caaMgalao..4..

 

kaya idnakra. kaoMbaDyaanao kolaa Kra..1..

ka hao eosaa saMt zovaa. Baar maaJao maaqaa dovaa..QaR..

AaDivalao dasaI. trI ka martI ]pvaasaI..3..

tuka mhNao hatI. kLa sakL AnaMtI..4..

 

jaoivatahI QarI. naak hagaitayaoprI..1..

eoisayaacaa krI caaLa. AapulaIca AvakLa..QaR..

saaMDavao maaMDavao. kaya eosao naahI zavao..3..

tuka mhNao krI. tak duQaa ekIsarI..4..

 

hao ka pu~a p%naI baMQau. %yaaMcaa taoDavaa saMbaMQau..1..

kLao Aalao KTyaaLsao. iSavaao nayao ilaMpao daoYao..QaR..

faoDavao maDko. maolao laoKI Gaayao ekoo..3..

tuka mhNao %yaagao. ivaNa caukIjaonaa Baaogao..4..

 

vyaalyaaivaNa krI SaaoBanatatDI. caar to gaQaDI krItsao..1..

kasayaa palhaL AaiNakaMcao doKI. saaMgata navho sauKI saaKrosaI..QaR..

kuMqaacyaa Zokro na dovaola puYTI. $p davaI kYTI maiLNa varI..3..

tuka mhNao Aro vaacaaL hao eoka. AnauBavaoivaNa naka vaava Gao}..4..

 

jaoNao GaDo naarayaNaI AMtraya. haot baap maaya vajaa-vaI tI..1..

yaor ip`yaa pu~a Qanaa kaoNa laoKa. kirtI tI du:Ka pa~a Sa~aU..QaR..

p`lhado ibaBaIYaNao baMQau. rajya maata inaMdu Barto kolaI..3..

tuka mhNao sava- Qama- hrIcao paya. AaNaIk ]paya du:KmaUL..4..

 

maana Apmaana gaaovao. AvaGao gauMDUina zovaavao..1..

hoica dovaacao dSa-na. sada raho samaaQaana..QaR..

SaaMtIcaI vasatI. toqao KuMTo kaLgatI..3..

AalaI ]maI- saaho. tuka mhNao qaaoDo Aaho..4..

 

Aata ]GaDI DaoLo. jarI AVaip na kLo.

trI maatoicayaa KaoLo. dgaD Aalaa paoTasaI..1..

manauYyadoh eosaa inaQa. saaQaIla to saaQao isaw.

k$ina p`baaoQa. saMt par ]trlao..QaR..

naava caMd`Baagao tIrI. ]BaI puMDilakacao vdarI.

kT Qa$inayaa krI. ]Baa]BaI palavaI..3..

tuka mhNao fukasaazI. payaI Gaatilayaa imazI.

haotao ]za]zI. lavakrIca ]tar..4..

 

na krI ro saMga raho ro inaEcaL. laagaao naodI maL mamatocaa..1..

yaa naava AvdOt Kro ba`mh&ana. AnauBavaavaacaUna baDbaD to..QaR..

[Mid`yaaMcaa jaya vaasanaocaa xaya. saMklpahI na yao varI mana..3..

tuka mhNao na yao jaaNaIva AMtra. AMtrI yaa qaara AanaMdacaa..4..

 

pMZrIcaa maihmaa. dota AaNaIk ]pmaa..1..

eosaa zava naahI kaozo. dova ]Baa]BaI BaoTo..QaR..

Aahoit sakL. tIqao- kaLo dotI fL..3..

tuka mhNao poZ.BaUimavarI ho vaOkuMZ..4..

 

tIqaI- QaaoMDa paNaI. dova raokDa sajjanaI..1..

imaLailayaa saMtsaMga. samaip-ta Balao AMga..QaR..

tIqaI- Baava fLo. yaoqao AnaaD to vaLo..3..

tuka mhNao pap. gaolao gaolyaa kLo taap..4..

 

Gao}inayaa cak` gada. haica QaMda kirtao..1..

Ba>a raKo payaapasaI. duja-naasaI saMharI..QaR..

Avya> to Aakarlao. $pa Aalao gauNavaMt..3..

tuka mhNao purvaI [cCa. jayaa tOsaa ivaz\zla..4..

 

doKaoina puraiNakacaI daZI. rDo sfuMdo naak AaoZI..1..

p`oma Kro idsao janaa. iBanna AMtrI Baavanaa..QaR..

Aavairta naavaro. KUr AazvaI naovaro..3..

baaolao nayao mauKa vaaTa. mhaNao haota byaacaa taoTa..4..

daonhI isaMgao caarI paya. KuNaa davaI mhNao haoya..5..

manaa AaiNata baaokD. maolaa %yaacaI carfD..6..

haota Baava paoTI. mauKaa Aalaasao SaovaTI..7..

tuka mhNao kuDo. kLao yaoto to raokDo..8..

 

duja-naacaI gaMQaI ivaYzoicayao prI. doKaoinayaa dUrI vhavao tyaa..1..

Aa[ka hao tumhI maat ho sajjana.k$ saMgaYTna nayao baaolaao..QaR..

duja-naacao AMgaI AKMD ivaTaL. vaaNaI rjasvalaa s~avao tOsaI..3..

duja-naacao Baya Qaravao %yaaprI. ipsaaLlyaavarI Qaavao Evaana..4..

duja-naacaa Balaa navho AMgasaMga. baaoilalasao %yaaga doSaacaa %yaa..5..

tuka mhNao iktI saaMgaavao pRqak. AMga kuMBaIpak duja-naacao..6..

 

AitvaadI navho Sauw yaa baIjaacaa. AaoLKa jaatIcaa AM%yaja tao..1..

vaod EautI naahI ga`Mqa jyaa p`maaNa. EaoYzaMcao vacana na maanaI jaao..QaR..

tuka mhNao maVpanaacao imaYTanna. tOsaa tao duja-na iSavaao nayao..3..

 

Sabda naahI QaIr. jyaacaI bauiw naahI isqar..1..

%yaacao na vhavao dSa-na. KLa pMgatI Baaojana..QaR..

saMtaMsaI jaao inaMdI. AQama laaoBaasaazI vaMdI..3..

tuka mhNao paoTI. Baava AaNaIk jayaa AaozI..4..

 

caaoro caaorato kravaa ]pdoSa. Aapulaa AByaasa Asaola tao..1..

iSaMdLIcyaa maagao vaoicata pa}lao. hao[-la Aapulao itcyaa eosao..QaR..

tuka mhNao iBatao puiZilayaa d<aa.mhNa}ina icaMta ]pjalaI..3..

 

maaDMvaacyaa dara . puZo AaiNalaa mhatara..1..

mhaNao navarI AaNaa raMD. jaaLa navar\yaacao taMoD..2..

samaya na kaLo. kaya ]pyaaogaI yao vaoLo..3..

tuka mhNao Kra. yaoqaUinayaa dUr kra..4..

 

kahI ina%yanaomaaivaNa. Anna Kaaya tao Evaana.

vaayaa manauYyapNa. Baar vaaho tao vaRYaBa..1..

%yaacaa haoya BaUmaI Baar. naoNao jaatIcaa Aacaar.

Jaalaa davaodar. BaaogavaI AGaaor iptraMsaI..QaR..

AKMD ASauBa vaaNaI. Kro na baaolao svaPnaI.

papI tyaahUina. naahI AaNaIk dusara..3..

paoT paosaI eklaa. BaUtI dyaa naahI jyaalaa.

pazI laagao Aalyaa. Aittacao vdaroSaI..4..

kahI saMtacao pUjana. na GaDo tIqaa-cao Ba`maNa.

yamaacaa AaMdNa. SaINa qaaor pavaola..5..

tuka mhNao %yaaMnaI. manauYyapNaa kolaI hanaI.

dovaa ivasa$ina. gaolaI mhNatI maI maaJao.. 6..

 

knyaa gaaO krI kqaocaa ivakra. caaMDaL tao Kra tyaa naavao..1..

gauNa AvagauNa ho daonhI p`maaNa. yaaitSaI karNa naahI dovaa..QaR..

AaSaabaw nayao k$ to kirtI. tuka mhNao jaatI narkamaQyao..3..

 

hirhra Baod . naahI k$ nayao vaad..1..

ek ekacao hRdyaI . gaaoDI saaKrocyaa zayaI..QaR..

BaodkasaI naaD . ek vaolaaMTIca AaD..3..

]javao vaama Baaga . tuka mhNao ekica AMga..4..

 

va@%yaa AaQaI maana. gaMQa Axata pUjana.

Eaaota yaait Jaalaa jaaNa. tir %yaa naahI ]icat..1..

SaIr savaa-Mgaa p`maaNa. yaqaaivaQaI krcarNa.

Qamaa-cao paLNa. sakLI sa%ya kravao..QaR..

pT\T pu~a saaBaaMLI. ipta %yaacaI Aa&a paLI.

p`maaNa sakLI. to mayaa-da kravaI..3..

varasanaI paYaaNa. tao na maanaavaa saamaanya.

yaor ]pkrNao. saaoinayaacaI pir naIca..4..

saaoinayaacaa pOMjaNa. maukuTmaiNa kolaa hINa.

jayaacao karNa. tyaa zayaI ALMkar..5..

saovaka svaamaIsaazI maana. %yaacao naama %yaacao Qana.

tuka mhNao jaaNa. tumhI saMt yadqaI-..6..

 

GarI raMDa paoro martI ]pvaasaI.saaMgao laaokaMpasaI qaaorpNa..1..

nao}inayaa Gara daKvaavao kaya. kaLtaoMDa jaaya caukvaUina..2..

tuka mhNao AamhI jaaNaao %yaa p`maaNa. zkavao ho jana tOsao navhao..3..

 

home