Make your own free website on Tripod.com

.. EaI hir: ..

saMt &anaoEvar maharaja yaaMcaa hirpaz

.. jaya jaya ramakRYNa hir ..

sauMdr to Qyaana ]Bao ivaTovarI.kr kTavarI zovaUinayaa ..

tuLSaIhar gaLa kasao pItaMbar. AavaDo inarMtr hoica Qyaana ..

makr kuMDlao tLptI EavaNaI .kMzI kaOstuBa maNaI ivaraijat ..

tuka mhNao maaJao hoica sava- sauK . pahIna EaImauK AavaDInao ..

 

dovaaicayao vdarI ]Baa xaNaBarI.toNao mau>I caarI saaiQayaolyaa..

hir mauKo mhNaa hir mauKo mhNaa.puNyaacaI gaNanaa kaoNa krI..

Asaaoina saMsaarI ijavho vaogau krI.vaodSaas~a ]BaarI baahyaa sada..

&anadova mhNao vyaasaaicayao KuNaa.vdarkocaa raNaa paMDvaa GarI ..

 

cahu vaodI jaaNa saahI Saas~aI karNa.AzrahI puraNao hirsaI gaatI..

maMqaunaI navanaIta tOsao Gao AnaMta.vaayaa vyaqa- kqaa saaMDI maaga-..

ek hir Aa%maa jaIvaSaIvasamaa.vaayaa tU duga-maa na GaalaI mana..

&anadovaa paz hir ha vaOkuMz.Barlaa GanadaT hir idsao..

 

i~agauNa Asaar inaga-uNa ho saar. saarasaar ivacaar hirpaz.

sagauNa inaga-uNa gauNaacao AgauNa.hirvaINa mana vyaqa- jaaya..

Avya> inarakar naahI jyaa Aakar.jaoqaaonaI caracar hirsaI Bajao.

&anadovaa QyaanaI ramakRYNa manaI.AnaMt janmaaonaI puNya haoya..

 

BaavaoivaNa Ba>I Bai>vaINa mau>I.baLovaINa Sa>I baaolaU nayao..

kOsaoina dOvat p`sanna %varIt.]gaa raho inavaaMt iSaNasaI vaayaa..

saayaasa krIsaI p`pMca idnainaSaI.hrIsaI na BajasaI kaoNyaa gauNao..

&anadova mhNao hirjap krNao.tuTola QarNao p`pMcaacao..

 

yaaoga yaaga ivaQaI yaoNao naaoho isaQdI.vaayaacaI ]paQaI dMBa Qama-..

BaavaovaINa dova na kLo ina:saMdoh.gau$vaINa AnauBava kOsaa kLo..

tpovaINa dOvat idQalyaavaINa p`aPt.gaujaovaINa iht kaoNa saaMgao..

&anadova saaMgao dRYTaMtacaI maat.saaQaUcao saMgatI trNaaopaya..

 

saaQaU baaoQa Jaalaa naUraoinayaa zolaa.zayaIca mauralaa AnauBava..

kapuracaI vaatI ]jaLlaI jyaaotI.zayaIca samaaPtI JaalaI jaOsaI..

maaoxaroKo Aalaa Baagyao ivanaTlaa.saaQaMUcaa AMiklaa hirBa>..

&anadovaa gaaoDI saMgatI sajjanaI.hir idsao janaI vanaI Aa%mat%vaI..

 

pva-tap`maaNao patk krNao.vaja`laop haoNao ABa>aMsaI..

naahI jyaasaI Ba>I tao pitt ABa>.hirsaI na Bajat dOvaht..

AnaMt vaacaaL barLtI barL.%yaa kOsaa gaaopaL pavao hir..

&anadovaa p`maaNa Aa%maa ha inaQaana.savaa-GaTI pUNa- ek naaMdo..

 

saMtacao saMgatI manaaomaaga- gatI.AakLavaa EaIptI yaoNao pMqao..

ramakRYNa vaacaa Baava ha jaIvaacaa.A%maa jaao iSavaacaa rama jap..

ek t%va naama saaiQatI saaQana.vdOtacao baMQana na baaiQajao..

naamaamaRt gaaoDI vaOYNavaa laaQalaI.yaaoigayaa saaQalaI jaIvanakLa..

sa%var ]ccaar p`lhadI ibaMbalaa.]wvaa laaQalaa kRYNadata..

&anadova mhNao naama ho saulaBa.sava-~a dula-Ba ivarLaa jaaNao..

 

ivaYNauvaINa jap vyaqa- %yaacao &ana.ramakRYNaI mana naahI jyaacao..

]pjaaonaI krMTa naoNao AvdOt vaaTa.ramakRYNaI pOza kOsaoina haoya..

vdOtacaI JaaDNaI gau$vaINa &ana.tyaa kOsao kIt-na GaDo naamaI..

&anadova mhNao sagauNa ho Qyaana.naama paz maaOna p`pMcaacao..

Bajana

rama kRYNa hir.jaya jaya rama kRYNa hir..

 

i~avaoNaI saMgamaI naanaa tIqao- Ba`maI.ica<a naahI naamaI trI to vyaqa-..

naamaasaI ivanmauK tao nar papIyaa.hirvaINa Qaavayaa na pvao kaoNaI..

puraNa p`isaw baaoilalao vaailmak.naamao itnhI laaok ]wrtI..

&anadova mhNao naama japa hrIcao.prMpra %yaacao kuL Sauw..

 

hir]ccaarNaI AnaMt papraSaI.jaatIla layaasaI xaNamaa~ao..

tRNa AignamaoLo samarsa Jaalao.tOsao naamao kolao japta hir..

hir ]ccaarNa maM~a ha AgaaQa.pLo BaUtbaaQaa BaoNao toqao..

&anadova mhNao hir maaJaa samaqa-.na krvao Aqa- ]pinaYada..

 

tIqa- va`t naoma BaavaovaINa isaiw.vaayaacaI ]paQaI kirsaI janaa..

BaavabaLo AakLo yaor\hvaI naakLo.krtLI AavaLo jaOsaa hir..

Pairyaacaa rvaa Gaota BaUmaIvarI.ya%na praoprI saaQana tOsao..

&anadova mhNao inavaR<aI inaga-uNa.idQalao saMpUNa- maaJyaa hatI..

 

samaaQaI hrIcaI samasauKovaINa.na saaQaola jaaNa vdOtbauwI..

bauwIcao vaOBava Anya naahI dujao.eka koSavarajao sakL isawI..

?wI isawI inaQaI AvaGaIca ]paQaI.java %yaa prmaanaMdI mana naahI.

&anadovaI rmya rmalao samaaQaana.hircao icaMtna sava-kaL..

 

ina%ya sa%yaimat hirpaz jyaasaI.kiLkaL %yaasaI na paho dRYTI..

ramakRYNa ]ccaar AnaMt raSaI tp.papacao kLp pLtI pUZo..

hir hir hir maM~a ha iSavaacaa.mhNatI jao vaacaa tyaa maaoxa..

&anadovaa paz naarayaNa naama.paivajao ]<ama inajasqaana..

 

eknaama hrI vdOt naama durI.AvdOt kusarI ivarLa jaaNao..

samabauwI Gaota samaana EaIhrI.Sama dmaa varI hrI Jaalaa..

savaa-GaTI rama dohadohI ek.saUya- p`kaSak sahs~a rSmaI ..

&anadovaa ica<aI hirpaz naomaa.maaigailayaa janmaa mau> Jaalaao..

 

hirbauwI japo tao nar dula-Ba.vaacaosaI saulaBa ramakRYNa..

ramakRYNa naamaI ]nmanaI saaQalaI.tyaasaI laaQalaI sakL isawI..

isawI bauwI Qama- hirpazI Aalao.p`pMcaI inavaalao saaQausaMgao..

&anadovaI naama ramakRYNa zsaa.yaoNao dSaa idSaa Aa%maarama..

 

hirpaz iktI- mauKo jarI gaaya.piva~aica haoya doh %yaacaa..

tpacao saamaqyao- tipnnalaa AmaUp.icarMjaIva klp vaOkuMzI naaMdo..

maatR iptR Ba`ata sagaao~a Apar.cat-uBauja nar hao}naI zolao..

&anagaUZ gamya &anadovaa laaQalao.inavaR<aInao idQalao maaJao hatI..

 

hirvaMSa puraNa hrInaama saMkIt-na.hirvaINa saaOjanya naoNao kahI..

tyaa nara laaQalao vaOkuMz jaaoDlao.sakLhI GaDlao tIqaa-Tna..

manaaomaaga-o gaolaa tao yaoqao mauklaa.hirpazI isqaravalaa taoica Qanya..

&anadovaa gaaoDI hirnaamaacaI jaaoDI.ramakRYNaI AavaDI sava-kaL ..

Bajana

jaya ivaz\zla jaya jaya ivaz\zla..

 

naama saMkIt-na vaOYNavaaMcaI jaaoDI.papo AnaMt kaoTI gaolaI %yaaMcaI..

AnaMt janmaacao tp ek naama.sava- maaga- saugama hirpaz..

yaaoga yaaga ik`yaa Qamaa-Qama- maayaa.gaolao to ivalayaa hirpazI..

&anadovaI ya& yaaga ik`yaa Qama-.hrIvaINa naoma naahI dUjaa..

 

vaodSaas~a puraNa EautIcao vacana.ek naarayaNa saar jap..

jap tp kma- hirvaINa Qama-.vaa]gaaica Eama vyaqa- jaaya..

hirpazI gaolao to inavaaMtcaI zolao.Ba`mar gauMtlao saumana kiLko..

&anadovaI maM~a hirnaamaacao Sas~a.yamao kuLgaao~a vaija-yaolao..

 

kaL vaoL naama ]ccaairta naahI.daonhI pxa pahI ]wrtI..

ramakRYNa naama sava- daoYaa hrNa.jaDjaIvaa tarNa hir ek..

hir naama saar ijavha yaa naamaacaI.]pmaa %yaa dOvaacaI kaoNa vaanaI..

&anadovaa saaMga Jaalaa naamapaZ.pUva-jaa vaOkuMZ maaga- saaopa..

 

ina%ya naoma naamaI to p`aNaI dula-Ba.laxmaIvallaBa tyaa javaLI..

naarayaNa hir naarayaNa hir .Ba>I mau>I caarI GarI %yaaMcyaa..

hirvaINa janma tao nak-ica pO jaaNaa.yamaacaa pahuNaa p`aNaI haoya..

&anadova pusao inavaR<aIsaI caaD.gaganaahUina vaaD naama Aaho..

 

saat paca tIna dSakacaa maoLa.ek t<vaI kLa davaI hrI..

tOsao navho naama sava-~a vairYz. yaoqao kahI kYT na lagatI..

Ajapa japNao ]laT p`aNaacaa.toqaohI manaacaa inaQaa-r Asao..

&anadovaa ijaNao naamaovaINa vyaqa-.ramakRYNaI pMqa k`maIyaolaa..

 

jap tp kma- ik`yaa naoma Qama-.savaa-GaTI rama Baava Sauw..

na saaoDI ro Baavaao TakI ro saMdohao.ramakRYNaI Tahao ina%ya faoDI..

jaat iva<a gaaot kuL SaIL maat.Bajao ka <varIt Baavanaa yau>..

&anadovaa QyaanaI ramakRYNa manaI.vaOkMuz BauvanaI Gar kolao..

 

jaaNaIva naoNaIva BagavaMtI naahI.hir ]ccaarNaI pahI maaoxa sada..

naarayaNa hir ]ccaar naamaacaa.toqao kiLkaLacaa rIGa naahI..

toqaIla p`maaNa naoNavao vaodaMsaI.to jaIva jaMtUsaI kovaI kLo..

&anadovaa fL naarayaNa paz.sava-~a vaOkuMz kolao Asao..

 

ekt<va naama dRZ QarI manaa.hirsaI k$Naa yao[-la tUJaI..

to naama saaopo ro ramakRYNa gaaoivaMd.vaacaosaI sad\gad japo AaQaI..

naamaaprto t<va naahI ro Anyaqaa.vaayaa AaiNaka pMqaa jaaSaI JaNaI..

&anadovaa maaOna japmaaL AMtrI.QaraonaI EaIhrI japo sada..

 

sava- sauK gaaoDI sava- Saas~a inavaDI.irkamaa AQa-GaDI rahao nakao..

laiTka vyavahar sava- ha saMsaar.vaayaa yaorJaar hrIvaINa..

naamamaM~a jap kaoTI jaa[-la pap.kRYNanaamaI saMklp Qa$naI raho..

inajavaR<aI kaZI sava- maayaa taoDI.[Mid`yaa savaDI lapao nakao..

tIqa- va`tI Baava QarI ro k$Naa.SaaMtI dyaa pahuNaa hir krI..

&anadovaa p`maaNa inavaR<aIdovaI &ana.samaaiQa saMjaIvana hirpaz..

   

Home