Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

!

EaIprmaa%manao nama:

Aqa EaIivaYNausahs~anaamastao~ama\

yasya smarNamaa~aoNa janmasaMsaarbanQanaat\ .

ivamaucyato namastmaO ivaYNavao p`BaivaYNavao ..

nama: samastBaUtanaamaaidBaUtaya BaUBaRto .

Anaok$p$paya ivaYNavao p`BaivaYNavao ..

 

! ivaEvaM ivaYNauva-YaT\karao BaUtBavyaBava%p`Bau: .

BaUtkRBdUtBaUBdavaao BaUta%maa BaUtBaavana: ..

pUta%maa prmaa%maa ca mau>anaaM prmaa gait: .

Avyaya: pu$Ya: saaxaI xao~a&ao|xar eva ca ..

yaaogaao yaaogaivadaM naotaa p`Qaanapu$YaoEvar: .

naarisaMhvapu: EaImaankoSava: pu$Yaao<ama: ..

sava-: Sava:- iSava sqaaNauBa-Utaidina-iQarvyaya: .

samBavaao Baavanaao Bata- p`Bava: p`BaurIEvar: ..

svayamBaU: SamBauraid%ya: puYkraxaao mahasvana: .

AnaaidinaQanaao Qaata ivaQaata Qaatu$<ama: ..

Ap`maoyaao hRiYakoSa: pd\manaaBaao|marp`Bau: .

ivaEvakmaa- manaus%vaYTa sqaivaYz: sqaivarao Qa`uva: ..

Aga`ah\ya: SaaEvat: kRYNaao laaoihtaxa: p`td-na: .

P`aBaUtis~akkubQaama piva~aM ma=galaM prma\ ..

[-Saana: p``aNad: p`aNaao jyaoYz: EaoYz: p`jaapit: .

ihrNyagaBaa-o BaUgaBaao- maaQavaao maQausaUQana: ..

[-Evarao iva@`maI QanvaI maoQaavaI iva@`ma: @`ma: .

Anau<amaao duraQaYa-: kRt&: kRitra%mavaana\ ..

sauroSa: SarNaM Sama- ivaEvarota: p`jaaBava: .

Ah: saMva%sarao vyaala: p`%yaya: sava-dSa-na: ..

Aja: savao-Evar: isaQd: isaiQd: savaa-idrcyaut: .

vaRYaakiprmaoyaa%maa sava-yaaogaivaina:saRt: ..

vasauva-saumanaa: sa%ya: samaa%maa saimmat: sama: .

AmaaoGa: puNDirkaxaao vaRYakmaa- vaRYaakRit: ..

$d`ao bahuiSara baBa`uiva-Evayaaoina: SauicaEava: .

AmaRta: SaaEvatsqaaNauva-raraohao mahatp: ..

sava-ga: sava-ivaBdanauiva-Yva@saonaao janaad-na: .

vaodao vaodivadvya=gaao vaoda=gaao vaodiva%kiva: ..

laaokaQyaxa: sauraQyaxaao Qamaa-Qyaxa: kRtakRt: .

catura%maa catuvya-UhEcatudM-YT/EcatuBa-uja: ..

Ba`aijaYNauBaa-ojanaM Baao>a saihYNauja-gadaidja: .

AnaGaao ivajayaao jaota ivaYvayaaoina: puna-vasau: ..

]pond`ao vaamana: p`aMSaurmaaoGa: Sauica$ija-t: .

AtInd`: saMga`h: sagaa-o QaRta%maa inayamaao yama: ..

vaoVao vaOV: sadayaaogaI vaIrha maaQavaao maQau: .

AtIind`yaao mahamaayaao mahao%saahao mahabala: .

mahabauiQd-ma-havaIyaa-o mahaSai>ma-haVuit: ..

Ainado-Syavapu: EaImaanamaoyaa%maa mahaid`QaRk .

mahoYvaasaao mahIBata- EaIinavaasa: sataM gait: ..

Aina$Qd: sauranandao gaaoivandao gaaoivadaM pit: .

marIicad-manaao hMsa: saupNaa-o Baujagaao<ama: .

ihrNyanaaBa: sautpa: pd\manaaBa: p`jaapit: ..

AmaR%yau: sava-dRk isaMh: sanQaata sainQamaainsqar: .

Ajaao duma-Ya-Na: Saasta ivaEauta%maa saurairha ..

gau$ga-u$tmaao Qaama sa%ya: sa%yapra@`ma: .

inaimaYaao|inaimaYa: s~agvaI vaacaspit$darQaI: ..

Aga`NaIga`a-maNaI: EaImaannyaayaao naota samaIrNa: .

sahs~amaUQaa- ivaEvaa%maa sahs~aaxa: sahs~apat\ ..

Aavat-naao inavaR<aa%maa saMvaRt: samp`mad-na: .

Ah: saMvat-kao vainhrinalaao QarNaIQar: ..

saup`saad: p`sannaa%maa ivaEvaQaRigvaEvaBauigvaBau: .

sa%kta- sa%kRt: saaQauja-nhunaa-rayaNaao nar: ..

AsaM#yaoyaao|p`maoyaa%maa ivaiSaYT: iSaYTkRcCuica: .

isaQdaqa-: isaQdsaMklp: isaiQdd: isaiQdsaaQana: ..

vaRYaahI vaRYaBaao ivaYNauva-RYapvaa- vaRYaaodr: .

vaQa-naao vaQa-maanaEca ivaiva>: Eauitsaagar: ..

sauBaujaao duQa-rao vaagmaI mahond`ao vasaudao vasau: .

naOk$pao baRhd`Up: iSaiPaivaYT: p`kaSana: ..

AaojastojaaoVuitQar: p`kaSaa%maa p`tapna: .

?Qd: sPaYTaxarao man~aEcaMd`aSauBaa-skrVuit: ..

AmaRtaMSaUBdvaao Baanau: SaSaibandu: sauroEvar: .

AaOYaQaM jagat: saotu: sa%yaQama-pra@`ma: ..

BaUtBavyaBavannaaqa: pvana: pavanaao|nala: .

kamaha kamakR%kant: kama: kamap`d: p`Bau: ..

yaugaaidkRVugaavata-o naOkmaayaao mahaSana: .

AdRSyaao|vya>$pEca sahs~aijatnantijat\ ..

[YTao|ivaiSaYT: iSaYToYT: iSa#aNDI nahuYaao vaRYa: .

@`aoQaha @`aoQakR%kta- ivaEvabaahuma-hIQar: ..

Acyaut: p`iqat: p`aNa: p`aNadao vaasavaanauja: .

ApaM inaiQariQaYzanamap`ma<a: p`itiYzt: ..

sknd: skndQarao Qauyaa-o vardao vaayauvaahna: .

vaasaudovaao baRhBdanauraiddova purndr: ..

ASaaokstarNastar: SaUr: SaaOirja-naoEvar: .

AnaukUla: Satavat-: pd\maI pd\mainaBaoxaNa: ..

pd\manaaBaao|rivandaxa: pd\magaBa-: SarIrBaRt\ .

mahiQd-?-Qdao vaRQda%maa mahaxaao ga$DQvaja: ..

Atula: SarBaao BaIma: samaya&ao hivah-ir: .

sava-laxaNalaxaNyaao laxmaIvaansaimaitHjaya: ..

ivaxarao raoihtao maagaoa- hotuda-maaodr: sah: .

mahIQarao mahaBaagaao vaogavaanaimataSana: ..

]Bdva: xaaoBaNaao dova: EaIgaBa-: prmaoEvar: .

krNaM karNaM kta- ivakta- gahnaao gauh: ..

vyavasaayaao vyayasqaana: saMsqaana: sqaanadao Qa`uva: .

priQd-: prmaspYTstuYT: puYT: SauBaoxaNa: ..

ramaao ivaramaao ivarjaao maagaa-o naoyaao nayaao|naya: .

vaIr: Sai>mataM EaoYzao Qamaa-o Qama-ivadu%tma: ..

vaOkuNz: pu$Ya: p`aNa: p`aNad: p`Nava: pRqau: .

ihrNyagaBa-: Sa~auGnaao vyaaPtao vaayaurQaaoxaja: ..

?tu: saudSa-na: kala: prmaoYzI pirga`h: .

]ga`: saMva%sarao dxaao ivaEaamaao ivaSvadixaNa: ..

ivastar: sqaavarsqaaNau: p`maaNaM baIjamavyayama\ .

Aqaa-o|naqaa-o mahakaoSaao mahaBaaogaao mahaQana: ..

Ainaiva-NNa: sqaivaYzao|BaUQa-ma-yaUpao mahama#a: .

naxa~anaoimana-xa~aI xama: xaama: samaIhna: ..

ya& [jyaao mahojyaEca @`tu: sa~aM sataM gait: .

sava-dSaI- ivamau>a%maa sava-&ao &anamau<amama\ ..

sauva`t: saumau#a: saUxma: sauGaaoYa: sau#ad: sauhRt\ .

manaaohrao ijat@`aoQaao vaIrbaahuiva-darNa: ..

svaapna: svavaSaao vyaapI naOka%maa naOkkma-kRt\ .

va%sarao va%salaao va%saI r%nagaBaao- QanaoEvar: ..

Qama-gaubQama-kRQdmaI- sadsa%xarmaxarma\ .

Aiva&ata sahs~aaMSauiva-Qaata kRtlaxaNa: ..

gaBaistnaoima: sa<vasqa: isaMhao BaUtmahoEvar: .

Aaiddovaao mahadovaao dovaoSaao dovaBaRd\gau$: ..

]<arao gaaopitgaa-oPta &anagamya: puratna: .

SarIrBaUtBaRBdao>a kpInd`ao BaUirdixaNa: ..

saaomapao|maRtp: saaoma: pu$ija%pu$sa<ama: .

ivanayaao jaya: sa%yasaMQaao daSaah-: saa%vataM pait: ..

jaIvaao ivanaiyatasaaxaI maukundao|imativa@`ma: .

AmBaaoinaiQarnanta%maa mahaodiQaSayaao|ntk: ..

Ajaao mahah-: svaaBaavyaao ijataima~a: p`maaodna: .

Aanandao nandnaao nand: sa%yaQamaa- i~aiva@`ma: ..

mahiYa-: kiplaacaaya-: kRt&ao maoidnaIpit: .

i~apdis~adSaaQyaxaao mahaSaR=ga: kRtantkRt\ ..

mahavarahao gaaoivand: sauYaoNa: knaka=gadI .

gauh\yaao gaBaIrao gahnaao gauPtEca@`gadaQar: ..

vaoQaa: svaa=gaao|ijat: kRYNaao dRZ: saMkYa-Naao|cyaut: .

va$Naao vaa$Naao vaRxa: puYkraxaao mahamanaa: ..

Bagavaana\ BagahanandI vanamaalaI hlaayauQa: .

Aaid%yaao jyaaoitraid%ya: saihYNauga-itsa<ama: ..

sauuQanvaa #aNDprSauda-$Naao d`ivaNap`d: .

idivaspR@sava-dRgvyaasaao vaacaspitryaaoinaja: ..

i~asaamaa saamaga: saama inavaa-NaM BaoYajaM iBaYak\ .

saMnyaasakRcCma: Saantao inaYza Saaint: prayaNama\ ..

SauBaa=ga: Saaintd: s~aYTa kumaud: kuvalaoSaya: .

gaaoihtao gaaopitgaa-oPta vaRYaBaaxaao vaRYaip`ya: ..

AinavatI- inavaR<aa%maa saMxaoPta xaomakRicCva: .

EaIva%savaxaa: EaIvaasa: EaIpit: EaImataM var: ..

EaId: EaISa: EaIinavaasa: EaIinaiQa: EaIivaBaavana: .

EaIQar: EaIkr: Eaoya: EaImaa^Mllaaok~ayaaEaya: ..

svaxa: sva=ga Satanandao naindjyaa-oitga-NaoEvar: .

ivaijata%maaivaQaoyaa%maa sa%kIit-iSCnnasaMSaya: ..

]dINa:- sava-tEcaxaurnaISa: SaaEvatisqar: .

BaUSayaao BaUYaNaao BaUitiva-Saaok: SaaoknaaSana: ..

Aica-Ymaanaica-t: kumBaao ivaSauwa%maa ivaSaaoQana: .

Aina$waoo|p`itrqa: p`d\yaumnaao|imativa@`ma: ..

kalanaoimainaha vaIr: SaaOir: SaUrjanaoEvar: .

i~alaaoka%maa i~alaaokoSa: koiSaha hir: ..

kamadova: kamapala: kamaI kant: kRtagama: .

Ainad-oSyavapuiva-YNauvaI-rao|nantao QanaMjaya: ..

ba`mhNyaao ba`mhkRd\ba`mha ba`mh ba`mhivavaQa-na: .

ba`mhivad\ba`amhNaao ba`mhI ba`mh&ao ba`amhNaip`ya: ..

maha@`maao mahakmaa- mahatojaa maharaoga: .

maha@`tuma-hayajvaa mahaya&ao mahahiva: ..

stvya: stvaip`ya: stao~aM stuit: staotarNaip`ya: .

pUNa-: pUriyata puNya: puNyakIit-rnaamaya: ..

manaaojavastIqa-krao vasaurota vasaup`d: .

vasaup`dao vaasaudovaao vasauva-saumanaa hiva: ..

sad\gait: sa%kRit: sa<aasaBdUit: sa%prayaNa: .

SaUrsaonaao yaduEaoYz: sainnavaasa: sauyaamauna: ..

BaUtavaasaao vaasaudova: savaa-sauinalayaao|nala: .

dp-ha dp-dao dRPtao duQa-rao|qaapraijat: ..

ivaEvamaUit-ma-hamaUit-dI-PtmaUit-rmaUit-maana\ .

AnaokmaUit-rvya>: SatmaUit-: Satanana: ..

ekao naOk: sava: k: ikM ya<a%pdmanau<amama\ .

laaokbanQaulaa-oknaaqaao maaQavaao Ba>va%sala: ..

sauvaNa-vaNaa-o homaaMgaao vara=gaEcandnaa=gadI .

vaIrha ivaYama: SaUnyaao GaRtaSaIrcalaEcala: ..

AmaanaI maanadao maanyaao laaoksvaamaI i~alaaokQaRk\ .

sauumaoQaa maoQajaao Qanya: sa%yamaoQaa QaraQar: ..

tojaaovaRYaao VuitQar: sava-Sas~aBaRtaM var: .

p`ga`hao inaga`hao vyaga`ao naOkEaR=gaao gadaga`ja: ..

catumaUit-Ecatubaa-huEcatuvya-UhEcatuga-it: .

catura%maa catuBaa-vaEcatuva-odivadokpat\..

samaavata-o|inavaR<aa%maa duja-yaao durit@`ma: .

dula-Baao duga-maao dugaa-o duravaasaao durairha ..

SauBaa=gaao laaoksaar=ga: sautntustntuvaQa-na: .

[nd`kmaa- mahakmaa- kRtkmaa- kRtagama: ..

]Bdva: saundr: saundao r%nanaaBa: saulaaocana: .

Aka-o vaajasana: EaR=gaI jayant: sava-ivajayaI ..

sauvaNa-ibandurxaaoBya: sava-vaagaIEvaroEvar: .

mahahRdao mahagata-o mahaBaUtao mahainaiQa: ..

kumaud: kundr: kund: pja-nya: pavanaao|inala: .

AmaRtaSaao|maRtvapu: sava-&: sava-taomau#a: ..

sauulaBa: sauva`t: isaw: Sa~auijacC~autapna: .

nyaga`aoQaaodumbarao|Eva%qaEcaaNaUranQa`inaYaUdna: ..

sahs~aaica-: saPtijavh: saPtOQaa: saPtvaahana: .

AmaUit-rnaGaao|ican%yaao BayakRBdyanaaSana: ..

ANauba-uh%kRSa: sqaUlaao gauNaBaRinnaga-uNaao mahana\ .

AQaRt: svaQaRt: svaasya: p`agvaMSaao vaMSavaQa-na: ..

BaarBaR%kiqatao yaaogaI yaaogaISa: sava-kamad: .

AaEama: EamaNa: xaama: saupNaa-ovaayauvaahna: ..

QanauQa-rao Qanauva-odao dNDao dmaiyata dma: .

Apraijat: sava-sahao inayanta inayamaao yama: ..

sa%vavaansaai%vak: sa%ya: sa%yaQama-prayaNa: .

AiBap`aya: ip`yaaha-o|h-: ip`yakR%p`IitvaQa-na: ..

ivahayasagaitjyaa-oit: sau$icah-utBauigvaBau: .

rivaiva-raocana: saUya-: saivata rivalaaocana: ..

Anantao hutBaugBaao>a sau#adao naOkjaao|ga`ja: .

Ainaiva-NNa: sadamaYaI- laaokaiQaYzanamaBdut: ..

sanaa%sanaatnatma: kipla: kiprPyaya: .

svaistd: svaistkR%svaistsvaistBau@svaistdixaNa:..

AraOd`: kuNDlaIca@`I iva@`myaUija-tSaasana: .

Sabdaitga: Sabdsah: iSaiSar: Sava-rIkr: ..

A@`Ur: PaoSalaao dxaao dixaNa: xaimaNaaM var: .

ivaW<amaao vaItBaya: puNyaEavaNakIt-na: ..

]<aarNaao duYkRitha puNyaao du:svaPnanaaSana: .

vaIrha rxaNa: santao jaIvana: pya-vaisqat: ..

Anant$pao|nantEaIija-tmanyauBa-yaaph: .

caturs~aao gaBaIra%maa ivaidSaao vyaaidSaaoidSa: ..

AnaaidBa-UBa-uvaao laxmaI: sauvaIrao $icaraMgad: .

jananaao janajanmaaidBaI-maao BaImapra@`ma: ..

AaQarinalayaao Qaata puYphasa: p`jaagar: .

}Qva-ga: sa%pqaacaar: p`aNad: p`Nava: pNa: ..

p`maaNaM p`aNainalaya: p`aNaBaR%p`aNajaIvana: .

t<vaM t<vaivadoka%maa janmamaR%yaujaraitga: ..

BaUBa-uva:svast$star: saivata p`iptamah: .

ya&aao ya&pitya-jvaa ya&a=gaao ya&vaahna: ..

ya&BaRV&kRV&I ya&Baugya&saaQana: .

ya&antkRV&gauh\yamannamannaad eva ca ..

Aa%mayaaoina: svayaMjaatao vaO#aana: saamagayana: .

dovakInandna: s~aYTa ixatISa: papnaaSana: ..

San#aBaRnnandkI ca@`I Saa=ga-Qanvaa gadaQar: .

rqaa=gapaiNarxaaoBya: sava-p`hrNaayauQa: ..

 

home